หน้าแรก » Dr.Fuu » คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก – Dr.Fuu

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก – Dr.Fuu

คอร์ดเพลง : ดวงดาวแห่งรัก Dr.Fuu

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Dr.Fuu : ดวงดาวแห่งรัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm Em | Am | D |

 
เก็บเอา
ไว้ 
 
คำว่า
Em 
รัก 
 
ไม่
Am 
อาจจะพูด
ไป 
 
เมื่อเธอ
นั้นมีคน
Em 
นั้น 
 
เคลีย
Am 
คลออยู่ข้างก
าย 
 
อยากจะ
หนี 
 
ไปให้
Em 
พ้น 
 
ยิ่ง
Am 
เจอยิ่งปวด
ใจ 
 
รักเธอ
Bm 
แล้วจับจองไม่
Em 
ได้ 
 
อย่า
Am 
งนี้ 
 
 

 
ค่ำ
คืน ฉันร้อนรน พิษ
Bm 
รักมันทำให้
Em 
ใจเหม่อ
 
หน้า
Am 
เธอปรากฏให้เ
จอได้ทุ
กที่ 
 
 
G7 
 
แหงนมองด
าวบนฟ้าไกล
 
เห็นเธอเ
Bm 
พียงเศษเสี้ยวน
Em 
าที
 
ไม่อาจ
Am 
หนี 
 
ภาพเขาที่เข้า
มา

 
ดาวดวง
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
ดูด้วยความอิจ
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภา
Am 
วนา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
ขอให้ดา
Bm 
วตก
 
ตก
Am 
จากฟ้า 
 
 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | Am D |

 
หลับก็เ
พ้อตื่นก็
Em 
แพ้ อ่อน
Am 
แอลงทุก
วัน 
 
ผิดที่
คิดผิดที่
Em 
หวัง 
 
นิ
Am 
ยายคนช่าง
ฝัน
 
ปลงเถอะ
นะ 
 
หยุดเถอะ
Em 
นะ 
 
ยิ่ง
Am 
ห้ามยิ่งดื้อ
รั้น 
 
ฝัน
Bm 
สลายโทษใครไม่
Em 
ได้   ก็
Am 
รู้.. 
 
 

 
ค่ำ
คืน ฉันร้อนรน พิษ
Bm 
รักมันทำให้
Em 
ใจเหม่อ
 
หน้า
Am 
เธอปรากฏให้เ
จอได้ทุก
ที่ 
 
 
G7 
 
แหงนมองด
าวบนฟ้าไกล
 
เห็นเธอเ
Bm 
พียงเศษเสี้ยวน
Em 
าที
 
ไม่อาจ
Am 
หนี 
 
ภาพเขาที่เข้า
มา

 
ดาวดวง
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
ดูด้วยความอิจ
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า 
 
 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ไม่อ
ยากให้เธอรัก
Bm 
เขาจริง
 
Am 
ยากให้เขาทิ้งเ
Bm 
ธอไป
 
เพราะว่า
ฉันรักเธอม
Bm 
ากมาย
 
ก็ไม่อ
Am 
ยากเป็นคนคิดร้ายอย่าง
นี้เลย

 
ดาวดวง
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
ดูด้วยความอิจ
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า 
 
 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | G Bm | Am D |

 
โอ้ดวงด
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
 
 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า       
ให้รักของเธอร้าวราน

OUTRO | G Bm | Am D | G |


เก็บเอาไว้ คำว่ารัก ไม่อาจจะพูดไป 
เมื่อเธอนั้นมีคนนั้น เคลียคลออยู่ข้างกาย 
อยากจะหนี ไปให้พ้น ยิ่งเจอยิ่งปวดใจ 
รักเธอแล้วจับจองไม่ได้ อย่างนี้

ค่ำคืน ฉันร้อนรน พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนี ภาพเขาที่เข้ามา

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

หลับก็เพ้อตื่นก็แพ้ อ่อนแอลงทุกวัน 
ผิดที่คิดผิดที่หวัง นิยายคนช่างฝัน
ปลงเถอะนะ หยุดเถอะนะ ยิ่งห้ามยิ่งดื้อรั้น 
ฝันสลายโทษใครไม่ได้   ก็รู้..

ค่ำคืน ฉันร้อนรน พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนี ภาพเขาที่เข้ามา

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

ไม่อยากให้เธอรักเขาจริง
อยากให้เขาทิ้งเธอไป
เพราะว่าฉันรักเธอมากมาย
ก็ไม่อยากเป็นคนคิดร้ายอย่างนี้เลย

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน


รูปภาพคอร์ด ดวงดาวแห่งรัก – Dr.Fuu

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดวงดาวแห่งรัก (คอร์ด)

อัลบั้ม : Single Dr.Fuu
ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu
 โฆษณา