หน้าแรก » Warin » คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม – Warin

คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม – Warin

คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม Warin

คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม - Warin

เพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม (คอร์ด)

ศิลปิน : Warin

แนวเพลง : #สตริง

Single : Warin ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | A | G | D | ( 2 Times )

วันนั้น 
 
ที่เ
ธอบอกลา 
 
 
ลมหนาวก็พัด
มา
ตัวฉัน 
 
จมอยู่ใ
นน้ำตา 
 
อคอยเธอที่ตรง
นั้น
 
เป
รียบฉัน 
 
ป็นพระจันทร์ 
 
รอ
วันเธอกลับ
มา
 
ผ่าน
วัน 
 
และเว
ลา 
 
ล่วงเ
ลยยาวนาน
 
ที่เธอหา
ยไป 
 
หา
ยไป 
 
 
 

 
ธอ 
 
จากไปไ
หนไกล 
 
รอค
อยและรอวันได้ชิ
ดใกล้
รอ 
 
เธ
ออยู่ตรงนี้ 
 
ที่เ
ดิม 
 
ไม่ไปไห
 
รือ 
 
เธอ
แค่ผ่านมา 
 
ล้วเธอ 
 
ก็หายไ
 
ธอ 
 
ไม่ก
ลับมาแล้ว 
 
จัน
ทร์ต้องทำใ
ระยะท
างของฉันและเ
ธอ
 
เราต่างกันแส
นไกล
 
อ้ 
 
ดวงใ
จของฉัน 
 
เธ
อเลือนรางหายไ
แต่ฉัน 
 
จะส่องแ
สงเรืองรอง
 
คราใ
ดที่เธอได้มองให้เธอ
รู้
ว่าจันทร์ 
 
ยัง
รักอยู่
 
จะค
อยส่องแสงนำทางให้เธอกลับ
มา
 
ราใด 
 
ภาบนฟ้า
 
เมฆ
ดำปกคลุมแล้วฉันหา
ยไป
 
ธอ 
 
โปรดจงจำ
ไว้
 
ว่าจัน
ทร์กำลังทำใ

 
วามคิดถึง 
 
จะค
งอยู่เสมอไป
 
ธอจะยังอยู่ในหัวใ
จฉัน
 
ห้รักของเราเป็
นนิรันดร์
 
ถึงแม้ว่
ามันจะไม่ได้เป็นดั่ง
ใจ
 
แต่ฉัน
ฉัน.
.. 
 
จะรั
กเธอ

INSTRU | D | A | G | D |

 
รอ.. 
 
เธ
ออยู่ตรงนี้ ที่เดิม ไม่ไปไ
หน
 
ธอ.. 
 
ได้โป
รดกลับมา 
 
จัน
ทร์ต้องทำใ

 
วามคิดถึง 
 
จะคงอ
ยู่เสมอไป
 
ธอจะยังอยู่ในหัวใ
จฉัน
 
ห้รักของเราเป็
นนิรันดร์
 
ถึงแม้ว่
ามันจะไม่ได้เป็นดั่ง
ใจ
 
แต่
ฉัน.
.. 
 
จะรักเ
ธอ 
 
 
 
 
ฉันรั
กเธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม (คอร์ด)
ศิลปิน : Warin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Warin
เรียบเรียง : messy room
 โฆษณา