คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมา – ต๋อง SLOW x PRE’NUT

  
Text   

คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมา ต๋อง Slow x PRE’NUT

ต๋อง วัฒนา Slow

คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมา

ศิลปิน : ต๋อง Slow

feat : PRE’NUT

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมา - ต๋อง SLOW x PRE’NUT
คอร์ด

INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A |
INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A | D |

 
จำได้ไ
D 
หมว่าก่อนจะไป
 
เธอทำอะ
A/C# 
ไรไว้กับฉัน
 
จำได้ไ
Bm 
หมว่าในวันนั้น
 
เธอทำให้ใค
F#m 
รน้ำตาไหล
 
จำได้ไ
G 
หมว่าใครอ้อนวอน
 
จำได้ไ
F#m 
หมว่าใครขอร้องให้เธ
Em 
ออย่าไป 
 
 
A 

 
ในวัน
D 
นั้นมันทรมาน
 
เกินกว่าที่ใ
A/C# 
ครจะเข้าใจ
 
ในวันนั้
Bm 
นไม่เคยห่วงใย
 
ไม่ไถ่ไม่ถ
F#m 
ามฉันสักคำ
 
มาวัน
G 
นี้เธอกลับอ้อนวอน
 
กลับขอร้
F#m 
องให้เรากลับไป 
 
กลับรั
Em 
กกัน
 
คำต
A 
อบฉันคือ…..อย่
D 
าเลย

 
* (ใน)(แต่)ตอ
Bm 
นนี้..
G 
 
ฉันอ
F#m 
ยู่ไหว.
Bm 
..
 
มันผ่านเรื่อ
Em 
งราวร้ายๆ
 
มันผ่านชีวิตคว
A 
ายๆ 
 
ของเธอได้สั
D 
กที 
 
 
A/C# 
 
โปรดเถิด
Bm 
หนา.
G 
..
 
กลับไปใ
F#m 
ช้ชีวิตเธอใ
Bm 
ห้ดี
 
ต่อไ
Em 
ปนี้จะเป็นจะตายจะดีจะร้
A 
าย
 
ก็ไม่ต้องกลั
D 
บมา

 
ก็ไม่
D 
รู้ที่เธอให้มานั้นมันคือ
A/C# 
หญ้าหรือความรัก
 
ก็เก็บเอาไว้
Bm 
ให้คนที่รักแล้วก็ไปกิ
F#m 
นกันให้ไกล
 
ก็วัน
G 
นี้ฉันอยู่ได้แล้ว
 
มีอีก
F#m 
คนที่คอยเข้ามาเติมเต็
Em 
มหัวใจ 
 
 
A 
 
คำตอบฉันคือ…..อย่
D 
าเลย

 
Ya Y
D 
ha 
 
ไม่ต้องกลับม
A/C# 
าเลย Ya Yha
 
I’m Sorry m
Bm 
ama
 
เป็นพ่อของ
F#m 
ลูกเธอเรียกว่า 
 
papa
 
แต่ว่าก
G 
ารกระทำมันสำคัญม
F#m 
ากกว่าคำพูด
 
และที่เธอบ
Em 
อก 
 
ไม่ไปกับมัน
 
แต่ ในไอจีมันดั
A 
นมีรูป
 
บอกตัวเองว่าพอๆ
D 
 
เสียใจแค่ไ
A/C# 
หนไม่กลับมา
 
ที่เธอบอก(ต้อง)ใ
Bm 
ห้รอๆๆ
 
สุดท้ายเสียใ
F#m 
จมันเป็นแค่ผักปลา
 
เจ็บแล้ว
G 
จำเป็นคน
 
อะเจ็บแล้ว
F#m 
ทนเป็นคนที่น่าอาย
 
เพราะว่า
Em 
เจ็บแล้วยังต้องทน
 
เอ้ะไม่ใช่
A 
คนมันต้องเป็น 
 
 
D 
Ya 
 
Yha

( * )

 
และต่อไ
Em 
ปนี้จะเป็นจะตายจะดีจะร้
A 
าย…
 
ก็ไม่ต้องกลับมา…
 

OUTRO | D A/C# | Bm F#m |
OUTRO | G F#m | Em A | D |

เนื้อเพลง
จำได้ไหมว่าก่อนจะไป
เธอทำอะไรไว้กับฉัน
จำได้ไหมว่าในวันนั้น
เธอทำให้ใครน้ำตาไหล
จำได้ไหมว่าใครอ้อนวอน
จำได้ไหมว่าใครขอร้อง
ให้เธออย่าไป

ในวันนั้นมันทรมาน
เกินกว่าที่ใครจะเข้าใจ
ในวันนั้นไม่เคยห่วงใย
ไม่ไถ่ไม่ถามฉันสักคำ
มาวันนี้เธอกลับอ้อนวอน
กลับขอร้องให้เรากลับไป กลับรักกัน
คำตอบฉันคือ…..อย่าเลย

* (ใน)(แต่)ตอนนี้… ฉันอยู่ไหว …
มันผ่านเรื่องราวร้ายๆ
มันผ่านชีวิตควายๆ ของเธอได้สักที
โปรดเถิดหนา…
กลับไปใช้ชีวิตเธอให้ดี
ต่อไปนี้จะเป็นจะตายจะดีจะร้าย
ก็ไม่ต้องกลับมา

ก็ไม่รู้ที่เธอให้มานั้นมันคือหญ้าหรือความรัก
ก็เก็บเอาไว้ให้คนที่รักแล้วก็ไปกินกันให้ไกล
ก็วันนี้ฉันอยู่ได้แล้ว
มีอีกคนที่คอยเข้ามาเติมเต็มหัวใจ
คำตอบฉันคือ…..อย่าเลย

Ya Yha ไม่ต้องกลับมาเลย Ya Yha
I’m Sorry mama
เป็นพ่อของลูกเธอเรียกว่า papa
แต่ว่าการกระทำมันสำคัญมากกว่าคำพูด
และที่เธอบอก ไม่ไปกับมัน
แต่ ในไอจีมันดันมีรูป
บอกตัวเองว่าพอๆๆ
เสียใจแค่ไหนไม่กลับมา
ที่เธอบอก(ต้อง)ให้รอๆๆ
สุดท้ายเสียมันเปนแค่ผัดปลา
เจ็บแล้วจำเป็นคน
อะเจ็บแล้วทนเป็นคนที่น่าอาย
เพราะว่าเจ็บแล้วยังต้องทน
เอ้ะไม่ใช่คนมันต้องเป็น Ya Yha

( * )

และต่อไปนี้จะเป็นจะตายจะดีจะร้าย…
ก็ไม่ต้องกลับมา…
มิวสิควิดีโอ
เพลง : ไม่ต้องกลับมา
ศิลปิน : ต๋อง SLOW Feat. PRE’NUT
คำร้อง/ทำนอง : ต๋อง วัฒนา
เรียบเรียง : DJ Jaidah
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend