หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง เพื่อนตาย – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง เพื่อนตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย - เพชร สหรัตน์
เพื่อนตาย - เพชร สหรัตน์

INTRO | F | Bb | F | C |

 
ที่ตรง
นี้ 
 
ยังเห
Dm 
มือนเดิม
 
ที่ตรง
นี้ 
 
ยังคื
Dm 
อเก่า 
 
บ่เปลี่ย
นไป
 
เสี่ยวฮักเ
อ๋ย 
 
ยังฮั
Dm 
กแพง
 
เรื่องดีเ
ลว 
 
หรือร้า
Dm 
ยแรง 
 
บ่ห่า
งไกล
 
คำว่าเ
Bb 
สี่ยวกอดคอกันก้า
วไป
 
สิทุกข์ส่ำ
Dm 
ใด๋พร้อมใจเ
Am 
ผชิญ
Bb 
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรัก
Am 
มึงเหลือเกิน
 
กี่
Bb 
ปีที่เราร่วมเดินเส้นทางคำ
ว่าเสี่ยว

 
ที่ตรง
นี้..ยังคอ
Dm 
งถ่า
 
หากเหนื่อย
ล้า..ยังมี
Dm 
เรา 
 
บ่เปลี่ย
นไป
 
โอ้เพื่อนเ
อ๋ย 
 
กูรั
Dm 
กมึง
 
กูบ่
สน 
 
ว่าตั
Dm 
วมึง 
 
สิเป็นจั
งได๋

 
* เฮาคือเ
Bb 
สี่ยวกันไปจนวั
นตาย
 
ผ่านคื
Dm 
นวันที่แสนจะเล
Am 
วร้าย
Bb 
คำว่าเสี่ยวมันฝังลึกกล
Am 
างใจ
 
บ่เ
Bb 
คยคิดสิเปลี่ยนไป 
 
สัญญาด้วยใจ..มึงก็
รู้

 
** มึงกับ
Bb 
กูสิสู้นำ
กัน
 
แกเพื่อน
Am 
ฉันอย่าหวั่นไหวให้ใ
Dm 
จสู้
 
ถ้าวันไ
Bb 
หนมึงล้มยัง
มีกู
 
ที่พ
Am 
ร้อมประคองให้ก้า
Dm 
วเดิน
 
แกเพื่อน
Bb 
ฉัน 
 
ฉันเพื่อน
แก
 
เส้นทางเ
Am 
สี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลื
Dm 
อเกิน
 
เพื่อน
Bb 
แท้ต้องร่วมก้าวเ
ดิน 
 
กอดคอบ่
ถิ่มกัน

INSTRU | Bb | Am | Gm | C | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

 
มึงกับ
Bb 
กูสิสู้นำ
กัน
 
แกเพื่อน
Am 
ฉันอย่าหวั่นไหวให้ใ
Dm 
จสู้
 
ถ้าวันไ
Bb 
หนมึงล้ม็ยัง
มีกู
 
ที่พ
Am 
ร้อมประคองให้ก้า
Dm 
วเดิน
 
แกเพื่อน
Bb 
ฉัน 
 
ฉันเพื่อน
แก
 
เส้นทางเ
Am 
สี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลื
Dm 
อเกิน
 
เพื่อน
Bb 
แท้ต้องร่วมก้าวเ
ดิน 
 
กอดคอบ่
Bb 
ถิ่มกัน

 
เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเ
ดิน 
 
กอดคอบ่ถิ่
Dm 
มกัน…
 
Dm 
 

เนื้อเพลง
ที่ตรงนี้ ยังเหมือนเดิม
ที่ตรงนี้ ยังคือเก่า บ่เปลี่ยนไป
เสี่ยวฮักเอ๋ย ยังฮักแพง
เรื่องดีเลว หรือร้ายแรง บ่ห่างไกล
คำว่าเสี่ยวกอดคอกันก้าวไป
สิทุกข์ส่ำใด๋พร้อมใจเผชิญ
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึงเหลือเกิน
กี่ปีที่เราร่วมเดินเส้นทางคำว่าเสี่ยว

ที่ตรงนี้ยังคองถ่า
หากเหนื่อยล้ายังมีเราบ่เปลี่ยนไป
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึง กูบ่สนว่าตัวมึง สิเป็นจังได๋

* เฮาคือเสียวกันไปจนวันตาย
ผ่านคืนวันที่แสนจะเลวร้าย
คำว่าเสียวมันฝังลึกกลางใจ
บ่เคยคิดสิเปลี่ยนไป สัญญาด้วยใจ..มึงก็รู้

** มึงกับกูสิสู้นำกัน
แกเพื่อนฉันอย่าหวั่นไหวให้ใจสู้
ถ้าวันไหนมึงล้มก็ยังมีกู
ที่พร้อมประคองให้ก้าวเดิน
แกเพื่อนฉัน ฉันเพื่อนแก
เส้นทางเสี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลือเกิน
เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเดิน กอดคอบ่ถิ่มกัน

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )

เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเดิน กอดคอบ่ถิ่มกัน…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ เพื่อนตาย
เพลง : เพื่อนตาย เพชร
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
 โฆษณา