หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : เพลง Cover

คีย์คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

หนาวแสงนีออน - เสถียร ทำมือ
คอร์ด หนาวแสงนีออน

INTRO | G | Em | G | Em |

 
มองดาว
Em 
ใส 
 
ผ่านใจเต็มฝัน
 
คนอยู่ทางบ้
าน 
 
จะรู้หรือเ
Em 
ปล่า
 
คืน
นี้มีหนึ่งคนเหงา
 
ฝากฝันกับด
าวบอกว่ายัง
Em 
ห่วง
 
ใน
วันที่นก
บินแรม
Em 
ทาง
 
โบกปีกค
ว้าง 
 
อยู่กลางเมืองห
Em 
ลวง
 
พกค
วามรู้ต่ำกับดวง
 
ติดตามถาม
Bm 
ทวง 
 
หนทางสร้าง
Em 
ฝัน

 
อยู่ห้อง
Em 
เช่ากินข้าวริมทาง
 
ทำงานรับจ้
างได้ตังค์นิดห
Em 
น่อย
 
คือความจ
ริงที่ท้าให้ถอย
 
แต่ใจดวงน้
อยไม่ยอมไหว
Em 
หวั่น
 
ความ
ฝันและ
คำสัญ
Em 
ญา
 
ก่อนหักใจ
ลาบ้านเราวัน
Em 
นั้น
 
ความห
มายไม่เคยแปรผัน
 
ยังเชื่อสัก
Bm 
วันฟ้าคงเข้า
Em 
ข้าง

 
* อยู่บ้านเ
รา
 
ยามหนาวก็ห
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกองไ
ฟยังมีไอ
อุ่น
 
กลับจาก
Am 
นา 
 
ยังหอมละมุน
 
กลิ่นดอกรา
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง
 
อยู่เมืองห
ลวง
 
ยามเหงาทนห
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสงไ
ฟนีออนก็ไม่ส
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Am 
ดาวลอยในฟ้าก
Em 
ว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
างจะเป็นอย่างไ

 
** หลับตา
Em 
ฝันถึงภาพบ้านเรา
 
ยังเห็นยอดพ
ร้าว 
 
ไหวในแสงเ
Em 
ดือน
 
ลมห
นาว 
 
คืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
ดือนแล้วในเมืองใ
Em 
หญ่
 
เฝ้า
ฝันถึง
วันได้
Em 
ดี
 
มีงาน
ที่ 
 
ตามวาดหวัง
Em 
ไว้
 
คือ
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบรัก
Bm 
ไปซบอุ่นไอ
Em 
ดิน

INSTRU | C G | C G | Am Em | D | D |

( * ) ( ** )

 
คือ
วันหนึ่งที่หัวใจ..
 
จะหอบรักไ
Bm 
ป.. 
 
ซบอุ่นไอ
ดิน
 
Em 

เนื้อเพลง
มองดาวใส ผ่านใจเต็มฝัน
คนอยู่ทางบ้าน จะรู้หรือเปล่า
คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา
ฝากฝันกับดาวบอกว่ายังห่วง
ในวันที่นกบินแรมทาง
โบกปีกคว้าง อยู่กลางเมืองหลวง
พกความรู้ต่ำกับดวง
ติดตามถามทวง หนทางสร้างฝัน

อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทาง
ทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
คือความจริงที่ท้าให้ถอย
แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น
ความฝันและคำสัญญา
ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรผัน
ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง

* อยู่บ้านเรา
ยามหนาวก็หนาวแค่เพียงกาย
ข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนา ยังหอมละมุน
กลิ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง
อยู่เมืองหลวง
ยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดาย
ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง
ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง
พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร

** หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา
ยังเห็นยอดพร้าว ไหวในแสงเดือน
ลมหนาว คืนนี้ย้ำเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองใหญ่
เฝ้าฝันถึงวันได้ดี
มีงานที่ ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจ
จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน

( ดนตรี )

( * ) ( ** )

คือวันหนึ่งที่หัวใจ..
จะหอบรักไป.. ซบอุ่นไอดิน
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หนาวแสงนีออน
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
ศิลปินต้นแบบ ตั๊กแตน ชลดา
เรียบเรียงใหม่ ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
 โฆษณา