คอร์ดเพลง สาวโนราห์ – เดช อิสระ

  
Text   

คอร์ดเพลง สาวโนราห์ เดช อิสระ

เดช อิสระ

คอร์ดเพลง สาวโนราห์

ศิลปิน : เดช อิสระ

แนวเพลง : #เพลงใต้

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สาวโนราห์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง สาวโนราห์ - เดช อิสระ
คอร์ด

INTRO | Dm F | Am Dm | Dm |

 
Dm 
มหนาวพัดมาวังเวง 
 
แว่วเสียงเพ
F 
ลงโนราห์แผ่
Dm 
วเบา
 
ยิ่งได้
G 
ฟังรู้สึกเหงาเห
C 
งา 
 
เศร้าใจพรื
A 
อโฉ้
 
ให้คิด
Bb 
ถึงน้องสาวโน
C 
ราห์ 
 
เคยซัด
F 
ท่าสวยสวยรำ
Dm 
โชว์
 
มาบัด
Bb 
นี้เจ้าจากไปไกล
C 
โข ไม่มีข่า
Dm 
วเลย

 
Dm 
นราห์โรงครูปีนี้ เสียงโหม่ง
F 
ปี่ไม่เพราะเสนา
Dm 
ะหู
 
เป็นเพราะส
G 
าวโนราห์ไม่อ
C 
ยู่ ชาดวังเอ้ยวั
A 
งเวง
 
ฝากเป็นเ
Bb 
พลงฝากสายล
C 
มพา
 
ทวงสัญ
F 
ญาน้องยังจำไ
Dm 
ด้หม้าย
 
วันที่
Bb 
น้องจะลาจากไ
C 
ป 
 
บอกไม่นานอีหล
Dm 
บมา

 
* แล้วให้พี่นี้ค
G 
อย คอยใจเห
Dm 
ว่หว้า
 
คอยน้องหล
G 
บมา คอยแล้วคอ
Dm 
ยหาย
 
ว่าออน้องเ
G 
อ๋ย น้องสาวโ
Dm 
นราห์
 
ไม่รู้ไปรำเปลื้อง
G 
ผ้า 
 
อยู่กับใครที่ไ
A 
หน

 
** จึงลืมผ้า
Bb 
ถุง 
 
ลืมกลอง
C 
ตุ้ง
 
ไปหลงก
F 
รุงแสงสีแล้วเ
Dm 
ศร้า
 
ทิ้ง
G 
พี่ให้คอยถ้าชาดเห
C 
งา 
 
เศร้าใจพรื
F 
อโฉ้
A 
 
ลืมเสียง
Bb 
ปี่ลืมเสียง
C 
ทับ 
 
ไปเที่ยว
F 
ผับแต่ง
C/E 
ตัวโก้
Dm 
โก้
 
เปลี่ยนจาก
Bb 
ท่าแม่โนราห์รำโ
C 
ชว์ เป็นท่ารำอว
Dm 
ดชาย
 
ว่า ออ ออ ออ เ
G 
อย ออ เอ้ย ออ  
F 
ออ
 
หลบมาตะน้
A 
อง 
 
พี่นี้ยั
Dm 
งคอย
 
ว่า ออ ออ เ
G 
อย ออ เอ้ย ออ  
F 
ออ
 
ไหนบอกพี่ให้
A 
รอ 
 
แล้วอีหลบมาต
Dm 
อใด

INSTRU | Bb C | F Dm | Bb C | A |

( * ) ( ** )

 
ว่า ออ ออ ออ เ
G 
อย ออ เอ้ย ออ  
F 
ออ
 
หลบมาตะน้
A 
อง 
 
พี่นี้ยัง
Dm 
คอย
 
ว่า ออ ออ เ
G 
อย ออ เอ้ย ออ  
F 
ออ
 
ไหนบอกพี่ให้
A 
รอ 
 
แล้วอีหลบมาต
Dm 
อใด…

เนื้อเพลง
ลมหนาวพัดมาวังเวง แว่วเสียงเพลงโนราห์แผ่วเบา
ยิ่งได้ฟังรู้สึกเหงาเหงา เศร้าใจพรือโฉ้
ให้คิดถึงน้องสาวโนราห์ เคยซัดท่าสวยสวยรำโชว์
มาบัดนี้เจ้าจากไปไกลโข ไม่มีข่าวเลย

โนราห์โรงครูปีนี้ เสียงโหม่งปี่ไม่เพราะเสนาะหู
เป็นเพราะสาวโนราห์ไม่อยู่ ชาดวังเอ้ยวังเวง
ฝากเป็นเพลงฝากสายลมพา ทวงสัญญาน้องยังจำได้หม้าย
วันที่น้องจะลาจากไป บอกไม่นานอีหลบมา

* แล้วให้พี่นี้คอย คอยใจเหว่หว้า
คอยน้องหลบมา คอยแล้วคอยหาย
ว่าออน้องเอ๋ย น้องสาวโนราห์
ไม่รู้ไปรำเปลื้องผ้า อยู่กับใครที่ไหน

** จึงลืมผ้าถุงลืมกลองตุ้ง ไปหลงกรุงแสงสีแล้วเศร้า
ทิ้งพี่ให้คอยถ้าชาดเหงา เศร้าใจพรือโฉ้
ลืมเสียงปี่ลืมเสียงทับ ไปเที่ยวผับแต่งตัวโก้โก้
เปลี่ยนจากท่าแม่โนราห์รำโชว์ เป็นท่ารำอวดชาย
ว่า ออ ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ เออ
หลบมาตะน้อง พี่นี้ยังคอย
ว่า ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ ออ
ไหนบอกพี่ให้รอ แล้วอีหลบมาตอใด

Solo.

( ซ้ำ * , ** )

ว่า ออ ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ เออ
หลบมาตะน้อง พี่นี้ยังคอย
ว่า ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ ออ
ไหนบอกพี่ให้รอ แล้วอีหลบมาตอใด
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สาวโนราห์ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เดช อิสระ
คำร้อง/ทำนอง : อู๊ด หัวลำโพง
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend