หน้าแรก » เดช อิสระ » คอร์ดเพลง สาวโนราห์ – เดช อิสระ

คอร์ดเพลง สาวโนราห์ – เดช อิสระ

คอร์ดเพลง สาวโนราห์ เดช อิสระ

เดช อิสระ

คอร์ดเพลง สาวโนราห์

ศิลปิน : เดช อิสระ

แนวเพลง : #เพลงใต้

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สาวโนราห์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง สาวโนราห์ - เดช อิสระ
คอร์ด

INTRO | Dm F | Am Dm | Dm |

 
Dm 
มหนาวพัดมาวังเวง 
 
แว่วเสียงเพ
ลงโนราห์แผ่
Dm 
วเบา
 
ยิ่งได้
ฟังรู้สึกเหงาเห
งา 
 
เศร้าใจพรื
อโฉ้
 
ให้คิด
Bb 
ถึงน้องสาวโน
ราห์ 
 
เคยซัด
ท่าสวยสวยรำ
Dm 
โชว์
 
มาบัด
Bb 
นี้เจ้าจากไปไกล
โข ไม่มีข่า
Dm 
วเลย

 
Dm 
นราห์โรงครูปีนี้ เสียงโหม่ง
ปี่ไม่เพราะเสนา
Dm 
ะหู
 
เป็นเพราะส
าวโนราห์ไม่อ
ยู่ ชาดวังเอ้ยวั
งเวง
 
ฝากเป็นเ
Bb 
พลงฝากสายล
มพา
 
ทวงสัญ
ญาน้องยังจำไ
Dm 
ด้หม้าย
 
วันที่
Bb 
น้องจะลาจากไ
ป 
 
บอกไม่นานอีหล
Dm 
บมา

 
* แล้วให้พี่นี้ค
อย คอยใจเห
Dm 
ว่หว้า
 
คอยน้องหล
บมา คอยแล้วคอ
Dm 
ยหาย
 
ว่าออน้องเ
อ๋ย น้องสาวโ
Dm 
นราห์
 
ไม่รู้ไปรำเปลื้อง
ผ้า 
 
อยู่กับใครที่ไ
หน

 
** จึงลืมผ้า
Bb 
ถุง 
 
ลืมกลอง
ตุ้ง
 
ไปหลงก
รุงแสงสีแล้วเ
Dm 
ศร้า
 
ทิ้ง
พี่ให้คอยถ้าชาดเห
งา 
 
เศร้าใจพรื
อโฉ้
 
ลืมเสียง
Bb 
ปี่ลืมเสียง
ทับ 
 
ไปเที่ยว
ผับแต่ง
C/E 
ตัวโก้
Dm 
โก้
 
เปลี่ยนจาก
Bb 
ท่าแม่โนราห์รำโ
ชว์ เป็นท่ารำอว
Dm 
ดชาย
 
ว่า ออ ออ ออ เ
อย ออ เอ้ย ออ  
ออ
 
หลบมาตะน้
อง 
 
พี่นี้ยั
Dm 
งคอย
 
ว่า ออ ออ เ
อย ออ เอ้ย ออ  
ออ
 
ไหนบอกพี่ให้
รอ 
 
แล้วอีหลบมาต
Dm 
อใด

INSTRU | Bb C | F Dm | Bb C | A |

( * ) ( ** )

 
ว่า ออ ออ ออ เ
อย ออ เอ้ย ออ  
ออ
 
หลบมาตะน้
อง 
 
พี่นี้ยัง
Dm 
คอย
 
ว่า ออ ออ เ
อย ออ เอ้ย ออ  
ออ
 
ไหนบอกพี่ให้
รอ 
 
แล้วอีหลบมาต
Dm 
อใด…

เนื้อเพลง
ลมหนาวพัดมาวังเวง แว่วเสียงเพลงโนราห์แผ่วเบา
ยิ่งได้ฟังรู้สึกเหงาเหงา เศร้าใจพรือโฉ้
ให้คิดถึงน้องสาวโนราห์ เคยซัดท่าสวยสวยรำโชว์
มาบัดนี้เจ้าจากไปไกลโข ไม่มีข่าวเลย

โนราห์โรงครูปีนี้ เสียงโหม่งปี่ไม่เพราะเสนาะหู
เป็นเพราะสาวโนราห์ไม่อยู่ ชาดวังเอ้ยวังเวง
ฝากเป็นเพลงฝากสายลมพา ทวงสัญญาน้องยังจำได้หม้าย
วันที่น้องจะลาจากไป บอกไม่นานอีหลบมา

* แล้วให้พี่นี้คอย คอยใจเหว่หว้า
คอยน้องหลบมา คอยแล้วคอยหาย
ว่าออน้องเอ๋ย น้องสาวโนราห์
ไม่รู้ไปรำเปลื้องผ้า อยู่กับใครที่ไหน

** จึงลืมผ้าถุงลืมกลองตุ้ง ไปหลงกรุงแสงสีแล้วเศร้า
ทิ้งพี่ให้คอยถ้าชาดเหงา เศร้าใจพรือโฉ้
ลืมเสียงปี่ลืมเสียงทับ ไปเที่ยวผับแต่งตัวโก้โก้
เปลี่ยนจากท่าแม่โนราห์รำโชว์ เป็นท่ารำอวดชาย
ว่า ออ ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ เออ
หลบมาตะน้อง พี่นี้ยังคอย
ว่า ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ ออ
ไหนบอกพี่ให้รอ แล้วอีหลบมาตอใด

Solo.

( ซ้ำ * , ** )

ว่า ออ ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ เออ
หลบมาตะน้อง พี่นี้ยังคอย
ว่า ออ ออ เอย ออ เอ้ย ออ ออ
ไหนบอกพี่ให้รอ แล้วอีหลบมาตอใด
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สาวโนราห์ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เดช อิสระ
คำร้อง/ทำนอง : อู๊ด หัวลำโพง
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
 โฆษณา