คอร์ดเพลง ลูกกลับมาขอโทษ – ทีที T_T

  
Text   

ลูกกลับมาขอโทษ – ทีที T_T


Tune to Eb
INTRO | Am | Em | F | G |

 
ลูกกลับมาขอโท
C 
ษที่ไ
F 
ม่ดูแลแม่
C 
เลย
 
มัวแต่
Am 
ตามความฝัน 
 
 
Em 
ปล่อยปละละเลย
 
กรา
Am 
บเท้าเท่าไห
F 
ร่คงไม่พอ
G 
 
แม่ปวดตรงไหนบ้าง
C 
 จะ
Em 
นวดให้แม่ผ่อ
C 
นคลาย
 
ถ้
Em 
าหากแม่ห
Am 
นาวจะกอดบร
Em 
รเทาเอาไว้
 
จะไม่ไป
F 
ไหนให้
G 
แม่ต้องเป็นห่
C 
วง

 
* แม่
Em 
ไม่ต้องเหนื่อ
Am 
ยแล้วไม่ต้องทุกข์ใจอี
Em 
กแล้ว
 
จากวั
F 
นนี้จะทำให้
G 
แม่สบ
C 
าย
 
แม่
Em 
จ๋าไม่ต้อ
Am 
งร้อง 
 
แม่
G 
จ๋าไม่ต้องร้อ
F 
งไห้
 
จะไม่ให้ใ
Dm 
ครเขาว่า 
 
แม่เพียงค
G 
นเดียวดูแลไม่ได้

INSTRU | C | G |

 
ลูกกลับมาขอโ
C 
ทษ 
 
ขอโ
F 
ทษที่ลูกไม่เอาไห
C 
 
ลูกทำ
Am 
ผิดมากี่ครั้ง 
 
แม่ก็
Em 
ยังให้อภัย 
 
ต่อจากนี้
F 
ไปขอ
G 
ทำเพื่อแม่
C 
บ้าง

( * )

INSTRU | C | Em |
INSTRU | Am | Em | F | C | Am | Em | F | Fm | C |

( * )

 
จะไม่ให้
Dm 
ใครเขาว่า 
 
แม่เพียงค
G 
นเดียวดูแลไม่
C 
ได้…

เนื้อเพลง
ลูกกลับมาขอโทษที่ไม่ดูแลแม่เลย
มัวแต่ตามความฝัน ปล่อยปละละเลย
กราบเท้าเท่าไหร่คงไม่พอ
แม่ปวดตรงไหนบ้าง จะนวดให้แม่ผ่อนคลาย
ถ้าหากแม่หนาวจะกอดบรรเทาเอาไว้
จะไม่ไปไหนให้แม่ต้องเป็นห่วง

* แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องทุกข์ใจอีกแล้ว
จากวันนี้จะทำให้แม่สบาย
แม่จ๋าไม่ต้องร้อง แม่จ๋าไม่ต้องร้องไห้
จะไม่ให้ใครเขาว่า แม่เพียงคนเดียวดูแลไม่ได้

ลูกกลับมาขอโทษ ขอโทษที่ลูกไม่เอาไหน
ลูกทำผิดมากี่ครั้ง แม่ก็ยังให้อภัย ต่อจากนี้ไปขอทำเพื่อแม่บ้าง

( * )

จะไม่ให้ใครเขาว่า แม่เพียงคนเดียวดูแลไม่ได้
▶Digital download :
♪ Fullsong : *4887 010 6419 (AIS , Dtac)
ทีที ลูกกลับมาขอโทษ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend