หน้าแรก » ช่างตี๋พระราม2 » คอร์ดเพลง บ่ฮักกาซาง – ช่างตี๋พระราม2

คอร์ดเพลง บ่ฮักกาซาง – ช่างตี๋พระราม2

บ่ฮักกาซาง – ช่างตี๋พระราม2


INTRO | Am G | Am | Am G | C |
INTRO | Dm G | C Em/B Am | F G | Am E |

 
บ่ฮักกะ
Am 
ซาง 
 
แต่
นางบ่น่าใ
Am 
จดำ 
 
ปล่อยอ้ายถลำกำ
ใจให้รอ
เธอ
 
ไปมีค
Am 
นรัก 
 
คนใหม่ยอมกาย
Dm 
บำเรอ 
 
เพียงเพราะว่าเ
ธอเจอเ
งินและทองกอ
Am 
งโต

 
ปล่อ
ยฉัน 
 
 
ฝันเพียงข้า
Am 
งเดียว 
 
บ่แลเห
ลียวหัว
ใจที่เคยสั
มผัส
 
มันคือกอ
Dm 
งเพลิง 
 
คน
จนไม่ควรเพ้
อฝัน
Am 
ไขว่คว้ารา
งวัล 
 
มัน
สั่นเกินเอื้อ
Am 
มถึง

 
* แต่
Dm 
ฟ้า 
 
 
 ไม่ยอมเลือ
Am 
กดาว 
 
ใย
Dm 
สาว
เจ้าต้องต
าโต
 
เห็นเขามี
Dm 
เงิน 
 
 
มีรถยนต์คั
นโก้
Em/B 
 
Am 
….น้องลืมฟี
โน่ 
 
มอไ
ซค์ 
 
อ้ายนั่ง
Am 
หลัง

 
บ่ฮักกะ
Am 
ซางแต่
นางบ่น่าใ
Am 
จดำ 
 
ปล่อยอ้ายถลำฝัง
ใจไว้รอ
เธอ
 
ไปมีค
Am 
นรักคนใหม่ให้เขาบำ
Dm 
เรอ 
 
เป็นหยังเล่าเ
ออเดินเ
ซอน้ำตา
Am 
ไหล

INSTRU | Dm | Am | Dm | Am | F G | C Em/B Am | F G | Am | Am |

( * )

 
น้องลืม
ฟีโน่ 
 
มอ
ไซค์ 
 
อ้ายนั่
Am 
งหลัง น้องลืมฟี
โน่ 
 
มอ
ไซค์ 
 
อ้ายนั่งหลัง

OUTRO | Am G | ( 5 Times )

เนื้อเพลง
บ่ฮักกะซาง แต่นางบ่น่าใจดำ
ปล่อยอ้ายถลำกำใจให้รอเธอ
ไปมีคนรักคนใหม่ยอมกายบำเรอ
เพียงเพราะว่าเธอเจอเงินและทองกองโต

ปล่อยฉัน ฝันเพียงข้างเดียว
บ่แลเหลียวหัวใจที่เคยสัมผัส
มันคือกองเพลิง คนจนไม่ควรเพ้อฝัน
ไขว่คว้ารางวัล มันสั่นเกินเอื้อมถึง

* แต่ฟ้าไม่ยอมเลือกดาว
ใยสาวเจ้าต้องตาโต
เห็นเขามีเงิน มีรถยนต์คันโก้
น้องลืมฟีโน่ มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง

บ่ฮักกะซางแต่นางบ่น่าใจดำ
ปล่อยอ้ายถลำฝังใจไว้รอเธอ
ไปมีคนรักคนใหม่ให้เขาบำเรอ
เป็นหยังเล่าเออเดินเซอน้ำตาไหล

( * )

น้องลืมฟีโน่มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง
น้องลืมฟีโน่มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง
เพลง : บ่ฮักกาซาง
ศิลปิน : ช่างตี๋พระราม2
ช่างตี๋พระราม2-บ่ฮักกาซาง
 โฆษณา