หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน – เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน - เสถียร ทำมือ
คอร์ด

INTRO | Am | Em | Am | D |

 
ไม่รู้ว่าอ
Am 
ะไรทำให้เราทะเลา
Em 
ะกัน
 
แต่แล้
Am 
วมันทำให้เ
ธอเดินจา
กไป
 
ชีวิ
Em 
ตเคยใช้ด้วยกัน 
 
 
Bm 
ก็ไม่ได้ใช้
 
บา
Am 
งอย่างมันหายไป
..เธอละเ
ป็นยังไงบ้า
งเธอ

B7 
ส่วนฉันก็เดิมๆ 
 
อย่
Em 
างที่เธอเค
ยรัก
 
เปลี่ย
B7 
นไปคือเหงามาก ๆ เมื่อขา
Em 
ดเธอ
Am 
ถามใจทุกครั้ง 
 
ก็
ยังรักเธ
Em 
อเสมอ
 
แล้วเ
ธอ 
 
เป็นเหมือนกันไ
หม

 
มีสักนาทีไ
หมที่
Bm 
เธอคิดถึ
Em 
งฉัน
 
เวลาที่ตร
งนั้นเคยมี
ฉันอยู่ใก
ล้ๆ
 
เธ
Em 
อมีคนอื่นหรื
ยัง 
 
หรือ
ยังรักฉันอ
Em 
ยู่ไหม
 
เธอผ่
านแต่ละวันยั
Am 
งไง.
.. 
 
อยาก
รู้

 
มีสักนาทีไ
หมที่
Bm 
เธอคิดถึ
Em 
งฉัน
 
เวลานาทีขอ
งฉัน 
 
 
คิดถึงเธอ
อยู่
 
ถ้ายังรั
Em 
กกัน 
 
ช่วยบอกให้ฉั
Bm 
นรู้
 
จะได้เก็บทุกน
Am 
าที
 
จาก
นี้ดูแลเธอให้ดีกว่
าเดิม

 
ถ้ายังรั
Em 
กกัน 
 
ช่วยบอกให้ฉั
Bm 
นรู้
 
จะได้เก็บทุกน
Am 
าที 
 
 
 
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่
าเดิม…เนื้อเพลง
ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราทะเลาะกัน
แต่แล้วมันทำให้เธอเดินจากไป
ชีวิตเคยใช้ด้วยกัน ก็ไม่ได้ใช้
บางอย่างมันหายไป
เธอละเป็นยังไงบ้างละเธอ

ส่วนฉันก็เดิมๆ อย่างที่เธอเคยรัก
เปลี่ยนไปคือเหงามาก ๆ เมื่อขาดเธอ
ถามใจทุกครั้ง ก็ยังรักเธอเสมอ
แล้วเธอ เป็นเหมือนกันไหม

มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน
เวลาที่ตรงนั้นเคยมีฉันอยู่ใกล้ๆ
เธอมีคนอื่นหรือยัง หรือยังรักฉันอยู่ไหม
เธอผ่านแต่ละวันยังไง อยากรู้

มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน
เวลานาทีของฉัน คิดถึงเธออยู่
ถ้ายังรักกัน ช่วยบอกให้ฉันรู้
จะได้เก็บทุกนาที
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่าเดิม

ถ้ายังรักกัน ช่วยบอกให้ฉันรู้
จะได้เก็บทุกนาที
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่าเดิม
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน”
Demo เพลงใหม่จาก เสถียร ทำมือ
 โฆษณา