คอร์ดเพลง มีไว้ให้คิดถึง กัสจัง ธนา

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em Dm | C | D |

 
เคยสบต
G 
ากัน 
 
เมื่อ
D/F# 
วันเราเคยเ
Em 
คียงคู่ 
 
 
D 
 
ตอนนี้ไ
C 
ม่รู้ 
 
ว่าเ
D 
ธอสบต
G 
ากับใคร
 
ถึงรักเธอ
Bm 
มาก 
 
แต่เป็นความสุขให้เธ
Em 
อไม่ได้
 
จึงยอมรับในเงื่อ
Am 
นไข 
 
ที่
C 
ขอให้เราเลิ
D 
กกัน

 
ล่วงเลยเนิ
G 
นนาน 
 
ใจ
D/F# 
ฉันก็ไม่
Em 
เปลี่ยนแปลง
 
บ่วงกร
D 
รมหรือ 
 
สวรรค์แก
C 
ล้ง 
 
สาบให้ใ
D 
จอาลัยแ
G 
ค่เธอ..
 
ยังจด
Bm 
ยังจำ ทุก ๆ ยามในควา
Em 
มเป็นเธอ
 
แต่บอกตัวเองเส
Am 
มอ 
 
คนอย่าง
D 
ฉันเป็นได้แ
G 
ค่ไหน

 
ถึงรักสุ
Am 
ดใจ 
 
แต่เธอมี
D 
ไว้ 
 
ให้แ
G 
ค่คิดถึง
 
แค่คนเค
Am 
ยซึ่ง 
 
แต่ไม่ค
D 
วรได้เป็นเจ้
G 
าของ 
 
 
G7 
 
ได้แค่เค
Bm 
ยรัก 
 
แต่ต่อจากนี้ไม่
Em 
ควรแตะต้อง
 
เข้าไปให้เธอมัวห
Am 
มอง 
 
ขุ่นเ
C 
คืองกับเจ้าขอ
D 
งใจ

 
ถึงรักแ
G 
ค่ไหน 
 
ก็เป็น
D/F# 
คนใช่ไม่ได้
Em 
อยู่ดี
 
ที่ต้
D 
องจากกันวัน
C 
นี้ 
 
เกิดจาก
D 
ฉันมันดีไ
G 
ม่พอ
 
คนที่คู่
Bm 
ควร 
 
จึงควรได้พาเธอเดินไ
Em 
ปต่อ
 
ทำได้แค่คิดถึง
Am 
พอ 
 
คนอย่าง
D 
ฉันมีสิทแ
G 
ค่นั้น..

INSTRU | C Bm | Am D | C | D |
INSTRU | C Bm | Em Bm | C | D |

 
ถึงรักสุ
Am 
ดใจ 
 
แต่เธอมี
D 
ไว้ 
 
ให้แ
G 
ค่คิดถึง
 
แค่คนเค
Am 
ยซึ่ง 
 
แต่ไม่ค
D 
วรได้เป็นเจ้
G 
าของ 
 
 
G7 
 
ได้แค่เค
Bm 
ยรัก 
 
แต่ต่อจากนี้ไม่
Em 
ควรแตะต้อง
 
เข้าไปให้เธอมัวห
Am 
มอง 
 
ขุ่นเ
C 
คืองกับเจ้าขอ
D 
งใจ

 
ถึงรักแ
G 
ค่ไหน 
 
ก็เป็น
D/F# 
คนใช่ไม่ได้
Em 
อยู่ดี
 
ที่ต้
D 
องจากกันวัน
C 
นี้ 
 
เกิดจาก
D 
ฉันมันดีไ
G 
ม่พอ
 
คนที่คู่
Bm 
ควร 
 
จึงควรได้พาเธอเดินไ
Em 
ปต่อ
 
ทำได้แค่คิดถึง
Am 
พอ 
 
คนอย่าง
D 
ฉันมีสิทแ
G 
ค่นั้น..

 
ทำได้แค่คิดถึง
Am 
พอ 
 
คนอย่าง
D 
ฉันมีสิทแค่
 
นั้น..

OUTRO | G D/F# | Em Dm | C | D G |


เคยสบตากัน เมื่อวันเราเคยเคียงคู่
ตอนนี้ไม่รู้ ว่าเธอสบตากับใคร
ถึงรักเธอมาก แต่เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
จึงยอมรับในเงื่อนไข ที่ขอให้เราเลิกกัน

ล้วงเลยเนินนาน ใจฉันก็ไม่
เปลี่ยนแปลง บ่วงกรรมหรือ
สวรรค์แกล้ง สาบให้ใจอาลัยแค่เธอ..
ยังจดยังจำ ทุก ๆ ยามในความเป็นเธอ
แต่บอกตัวเองเสมอ คนอย่างฉันเป็นได้แค่ไหน

ถึงรักสุดใจ แต่เธอมีไว้ ให้แค่คิดถึง
แค่คนเคยซึ้ง แต่ไม่ควรได้เป็นเจ้าของ
ได้แค่เคยรัก แต่ต่อจากนี้ไม่ควรแตะต้อง
เข้าไปให้เธอมัวหมอง ขุ่นเคืองกับเจ้าของใจ

ถึงรักแค่ไหน ก็เป็นคนใช่ไม่ได้อยู่ดี
ที่ต้องจากกันวันนี้ เกิดจากฉันมันดีไม่พอ
คนที่คู่ควร จึงควรได้พาเธอเดินไปต่อ
ทำได้แค่คิดถึงพอ คนอย่างฉันมีสิทแค่นั้น..

( ดนตรี )

ถึงรักสุดใจ แต่เธอมีไว้ ให้แค่คิดถึง
แค่คนเคยซึ้ง แต่ไม่ควรได้เป็นเจ้าของ
ได้แค่เคยรัก แต่ต่อจากนี้ไม่ควรแตะต้อง
เข้าไปให้เธอมัวหมอง ขุ่นเคืองกับเจ้าของใจ

ถึงรักแค่ไหน ก็เป็นคนใช่ไม่ได้อยู่ดี
ที่ต้องจากกันวันนี้ เกิดจากฉันมันดีไม่พอ
คนที่คู่ควร จึงควรได้พาเธอเดินไปต่อ
ทำได้แค่คิดถึงพอ คนอย่างฉันมีสิทแค่นั้น..

ทำได้แค่คิดถึงพอ คนอย่างฉันมีสิทแค่นั้น..

มิวสิควิดีโอ มีไว้ให้คิดถึง กัสจัง ธนา

เพลง : มีไว้ให้คิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : กัสจัง ธนา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend