คอร์ดเพลง กลับบ่ได้ 2 (ກັບໄດ້ບໍ່) Youd Salavan feat. Namfon Yimwan

  
Text   


INTRO | Bb F | Gm F | Eb Dm | Cm F |
INTRO | Bb F | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
แฟนเ
Bb 
ก่าคือจั่งน้องก็มี
F 
ใจ
 
ถึงว่าตอน
Gm 
นี้น้องจะฮู้ว่าสาย
F 
ไป
 
ที่จะกลับเป็นคือ
Eb 
เก่าอยากจะเข้าไปโอบ
Dm 
กอด
 
ใจของน้อง
Cm 
สั่นก็ย้อนมันยังคิดฮอดห
F 
ลาย

 
แต่..
Bb 
มันก็คือสิเป็นไปบ่
F 
ได้
 
ย้อนว่าในตอ
Gm 
นนี้ 
 
อ้ายกะมีคนของอ้
F 
าย
 
ไป
Eb 
แล้ว 
 
บ่ได้
Dm 
แล้ว 
 
กลับบ่ได้
Cm 
แล้วเสียใจอี
F 
หลี
 
อ้ายเอ่ย..
 

INSTRU | Bb F | Gm F | Eb Dm | Cm F |

Bb 
  ตอนที่มีอ้
F 
ายเจ้าก็ดันไปเลือ
Gm 
กมัน
 
เป็นหยังคือบ่ใส่ใ
F 
จตอนที่เฮานั้นมี
Eb 
กัน
 
ปล่อยให้อ้ายน้ำตาไ
Dm 
หลแล้วเจ้าก็ไป
Cm 
กับเขา 
 
 
F 

Bb 
  ตอนมือที่เจ้าไ
F 
ปเชือกใหญ่ๆอ้ายผูก
Gm 
จ่อง
 
กะยังดึงเจ้าบ่
F 
ได้ 
 
ย้อนเบิดใจแล้วเด้
Eb 
น้อ
 
อ้ายกะได้แค่เ
Dm 
หลียวมอง 
 
เบิ่ง
Cm 
น้องไปเป็นของคน
F 
อื่น

Bb 
  สุดสิกล้ำก
F 
ลืนน้ำมันบืนออกทา
Gm 
งตา
 
กลั้นบ่ได้แล้วห
F 
นาเขื่อนน้ำตาที่ชุ่ม
Eb 
นอง
 
พากันเข้ามา
Dm 
ทุบมาหย่อง
 
ฟ้ามัน
Cm 
สั่นดันบ่อยู่ 
 
ยู้บ่ไ
F 
หว กะต้องยอม.. น้องเอย

INSTRU | Bb F | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
ตอนนั้นเราเคย
Bb 
ฮักแต่ตอนนี้มันแปรผัน
F 
ไป
 
คนที่เขาบอกว่า
Gm 
ฮักตอนนี้เขาเฮ็ดให้เสีย
F 
ใจ
 
ขอโทษอ้ายได้
Eb 
บ่ถึงว่าสิกลับไป
Dm 
บ่ได้
 
คิดว่าเขาสิ
Cm 
ฮักสุดท้ายเขากลับไปมีไ
F 
หม่

 
ตอนที่เฮาฮัก
Bb 
กันโตน้องบ่สนบ่เคย
F 
แคร์
 
บัดถึกเขานั้นถิ่ม
Gm 
ไปจั่งฮู้ว่าอ้ายนั้นฮัก
F 
แท้
 
น้องกะเจ็บเกือบ
Eb 
ตายตอนฮู้ว่าอ้ายบ่ได้
Dm 
แคร์
 
ขอโทษต่ออ้าย
Cm 
อีกทีโตน้องบ่ดีเองนี่แ
F 
หละ

Bb 
  ถึงว่าอ้ายบ่ฮักบ่ห
F 
วงโตน้องอีกแล้วในตอ
Gm 
นนี้
 
I need you by my  
F 
side all the times ba
Eb 
by
 
ตอนนี้โตอ้ายเบิด
Dm 
ฮักแต่น้องยังฮักและ
Cm 
ภักดี
 
อยากให้อ้ายได้ฮู้จักน้องบ่เคยลืมอ้ายจักที
 

Bb 
  Everything is fake!! สิ่งที่เจ้าเ
F 
ว้านั้นมีแต่ 
 
fake!!
 
ตอนที่เจ้า
Gm 
ไปหัวใจอ้ายมันเจ็บ
 
แต่เป็นหยังมาตอน
F 
นี้เจ้าคือเฮ็ดคือเจ็บเฮ็ดคือเสี
Eb 
ยใจ
 
ตอนนั้นอ้ายมันก็คงเป็น
Dm 
ควาย
 
และอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเ
Cm 
จ้าไป
 
ให้เจ้านั้นไปกับเ
F 
ขา 
 
ถึงแม่นตัวโตอ้ายจะเสียใจ

 
แฟนเ
Bb 
ก่าคือจั่งน้องก็มี
F 
ใจ
 
ถึงว่าตอน
Gm 
นี้น้องจะฮู้ว่าสาย
F 
ไป
 
ที่จะกลับเป็นคือ
Eb 
เก่าอยากจะเข้าไปโอบ
Dm 
กอด
 
ใจของน้อง
Cm 
สั่นก็ย้อนมันยังคิดฮอดห
F 
ลาย

 
แต่..
Bb 
มันก็คือสิเป็นไปบ่
F 
ได้
 
ย้อนว่าในตอ
Gm 
นนี้ 
 
อ้ายกะมีคนของอ้
F 
าย
 
ไป
Eb 
แล้ว 
 
บ่ได้
Dm 
แล้ว 
 
กลับบ่ได้
Cm 
แล้วเสียใจอี
F 
หลี
 
แฟน
Bb 
เก่าที่เลิกลาดอกกัน
F 
ไป
 
แต่มาในตอ
Gm 
นนี้เจ้านั้นกลับมาเปลี่ยน
F 
ใจ 
 
 
Eb 
 
Dm 
 
Cm 
 
F 
 
( No No No โอ.. )
 

 
คงกลับบ่ได้อีก
Bb 
แล้ว 
 
(บ่ได้อีกแล้ว)
 
บ่ได้อีกแ
F 
ล้ว 
 
(บ่ได้อีกแล้ว)
 
บ่ได้อีก
Gm 
แล้ว.. 
 
 
F 
 
Eb 
 
บ่ๆๆ
Dm 
ได้.. 
 
 
Cm 
 
บ่ๆๆ
F 
ได้..

OUTRO | Bb F | Gm F | Eb Dm | Cm F |
OUTRO | Bb |


แฟนเก่าคือจั่งน้องก็มีใจ
ถึงว่าตอนนี้น้องจะฮู้ว่าสายไป
ที่จะกลับเป็นคือเก่าอยากจะเข้าไปโอบกอด
ใจของน้องสั่นก็ย้อนมันยังคิดฮอดหลาย

แต่..มันก็คือสิเป็นไปบ่ได้
ย้อนว่าในตอนนี้ อ้ายกะมีคนของอ้าย
ไปแล้ว บ่ได้แล้ว กลับบ่ได้แล้วเสียใจอีหลี
อ้ายเอ่ย..

ดนตรี

ตอนที่มีอ้ายเจ้าก็ดันไปเลือกมัน
เป็นหยังคือบ่ใส่ใจตอนที่เฮานั้นมีกัน
ปล่อยให้อ้ายน้ำตาไหลแล้วเจ้าก็ไปกับเขา

ตอนมือที่เจ้าไปเชือกใหญ่ๆอ้ายผูกจ่อง
กะยังดึงเจ้าบ่ได้ ย้อนเบิดใจแล้วเด้น้อ
อ้ายกะได้แค่เหลียวมอง เบิ่งน้องไปเป็นของคนอื่น

สุดสิกล้ำกลืนน้ำมันบืนออกทางตา
กลั้นบ่ได้แล้วหนาเขื่อนน้ำตาที่ชุ่มนอง
พากันเข้ามาทุบมาหย่อง
ฟ้ามันสั่นดันบ่อยู่ ยู้บ่ไหว กะต้องยอม.. น้องเอย

ดนตรี

ตอนนั้นเราเคยฮักแต่ตอนนี้มันแปรผันไป
คนที่เขาบอกว่าฮักตอนนี้เขาเฮ็ดให้เสียใจ
ขอโทษอ้ายได้บ่ถึงว่าสิกลับไปบ่ได้
คิดว่าเขาสิฮักสุดท้ายเขากลับไปมีไหม่

ตอนที่เฮาฮักกันโตน้องบ่สนบ่เคยแคร์
บัดถึกเขานั้นถิ่มไปจั่งฮู้ว่าอ้ายนั้นฮักแท้
น้องกะเจ็บเกือบตายตอนฮู้ว่าอ้ายบ่ได้แคร์
ขอโทษต่ออ้ายอีกทีโตน้องบ่ดีเองนี่แหละ

ถึงว่าอ้ายบ่ฮักบ่หวงโตน้องอีกแล้วในตอนนี้
I need you by my side all the times baby
ตอนนี้โตอ้ายเบิดฮักแต่น้องยังฮักและภักดี
อยากให้อ้ายได้ฮู้จักน้องบ่เคยลืมอ้ายจักที

Everything is fake!! สิ่งที่เจ้าเว้านั้นมีแต่ fake!!
ตอนที่เจ้าไปหัวใจอ้ายมันเจ็บ
แต่เป็นหยังมาตอนนี้เจ้าคือเฮ็ดคือเจ็บเฮ็ดคือเสียใจ
ตอนนั้นอ้ายมันก็คงเป็นควาย
และอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเจ้าไป
ให้เจ้านั้นไปกับเขา ถึงแม่นตัวโตอ้ายจะเสียใจ

แฟนเก่าคือจั่งน้องก็มีใจ
ถึงว่าตอนนี้น้องจะฮู้ว่าสายไป
ที่จะกลับเป็นคือเก่าอยากจะเข้าไปโอบกอด
ใจของน้องสั่นก็ย้อนมันยังคิดฮอดหลาย

แต่..มันก็คือสิเป็นไปบ่ได้
ย้อนว่าในตอนนี้ อ้ายกะมีคนของอ้าย
ไปแล้ว บ่ได้แล้ว กลับบ่ได้แล้วเสียใจอีหลี

แฟนเก่าที่เลิกลาดอกกันไป
แต่มาในตอนนี้เจ้านั้นกลับมาเปลี่ยนใจ
No No No โอ..
คงกลับบ่ได้อีกแล้ว (บ่ได้อีกแล้ว)
บ่ได้อีกแล้ว (บ่ได้อีกแล้ว)
บ่ได้อีกแล้ว..บ่ๆๆได้.. บๆๆได้..

มิวสิควิดีโอ กลับบ่ได้ 2 (ກັບໄດ້ບໍ່) Youd Salavan

เพลง : กลับบ่ได้ 2 (ກັບໄດ້ບໍ່) (คอร์ด)
ศิลปิน : Youd Salavan ft. Namfon Yimwan
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : Youd Salavan, Zamio P
เรียบเรียง : Beat : Heo vvk
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend