คอร์ดเพลง เหงาก็ไม่เนียน DREAMHIGH feat. JONIN

  
Text   


INTRO | Bbmaj7 | Gm | Cm | F |

Bbmaj7 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Gm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Cm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
F 
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา

 
ไอ้คนอย่าง
Bbmaj7 
เรา
 
ทำไมต้องเป็นคน
Gm 
ขี้เหงา
 
ตกกลางคืนก็เ
Cm 
มาทุกวัน
 
เลยอยู่ตัวคนเ
F 
ดียวซะคุ้นเคย

 
เป็นไรไ
Bbmaj7 
ม่รู้
 
เราไม่ได้เป็นคนเ
Gm 
จ้าชู้
 
อยากมีเธอให้น
Cm 
อนกอด
 
และคอยปลอบ  
F 
อยู่ข้างฉันทุกวัน

 
แค่เพียงได้เ
Bbmaj7 
จอหน้า ขอแค่มองและ
Gm 
สบตา
 
เล่น
Cm 
ทำหัวใจผมสั่น 
 
เวลาไม่เ
F 
จอผมนอนไม่หลับ
 
แค่เพียงได้
Bbmaj7 
เจอหน้า 
 
ขอแค่มองแล
Gm 
ะสบตา
Cm 
Everytime I miss  
F 
you

 
จะบอกว่าเ
Bbmaj7 
หงา มันก็ดูไ
Gm 
ม่เนียน
 
ถ้าบอกว่า  
Cm 
อื๊มม.. 
 
ก็
F 
ดูเป็นคนไม่ดี
 
งั้นคงจะ
Bbmaj7 
เหงา..
 
ฉัน.. ได้เปิดเพลง
Gm 
เบาๆ
 
นึกถึงภาพที่มีสอ
Cm 
งเรา
 
จะบอกเห
F 
งาก็ไม่เนียน
 
บอก อื้มม ก็ตร
Bbmaj7 
งไป 
 
 
Gm 
 
จะบอก อื้มม ก็ต
Cm 
รงไป 
 
 
F 

 
ไฟเริ่ม
Bbmaj7 
สว่าง คล้ายตอนผับปิด
 
เหมือนเสียงที่เงีย
Gm 
บงัน 
 
ความเหงาก็พลันมาจับจิต
 
แต่ต้องหัก
Cm 
ดิบ 
 
จากความคิดที่ปรารถนา
 
การอยู่กับเธอฉันเสพ
F 
ติด 
 
มันไม่คงผิดหลักภาษา

 
(ใช่! ) ใจคะนึง
Bbmaj7 
หา มันต้อง รักษาด้วยการกอด
 
ฉันมีใจที่
Gm 
รักจริง มีไหล่ให้อิง และวางศอก
 
ไม่อยากจะผลีผ
Cm 
ลามมัน ไม่ดี ไม่งาม ต้องปรามก่อน
 
เพราะพูดโพล่งๆ ไม่เข้า
F 
ทีต้องใช้วจีเป็นการหยอก

 
She is my  
Bbmaj7 
soul mate
 
เชื่อ สิ มัน Perfect
 
 
ถ้าเธอหนะ  
Gm 
ok, Can I come see  
Cm 
you?
 
ที่พูดไม่ใช่น้ำลาย
 
 
มันมาจาก  
F 
on my mind.
 
I’m not a bad person.
 

 
จะบอกว่าเ
Bbmaj7 
หงา มันก็ดูไ
Gm 
ม่เนียน
 
ถ้าบอกว่า  
Cm 
อื๊มม.. 
 
ก็
F 
ดูเป็นคนไม่ดี
 
งั้นคงจะ
Bbmaj7 
เหงา..
 
ฉัน.. ได้เปิดเพลง
Gm 
เบาๆ
 
นึกถึงภาพที่มีสอ
Cm 
งเรา
 
จะบอกเห
F 
งาก็ไม่เนียน บอก อื้มม ก็ตร
 
งไป

 
ไม่อยากปาก
Bbmaj7 
หมาเพราะเดี๋ยวว่ากลัวเธอจะเครียด
 
และ ก็ไม่ได้อยากจะพูด
Gm 
หวานเพราะเดี๋ยวว่ากลัวเธอจะเลี่ยน
 
ก็บางทีเธอดู  
Cm 
serious 
 
หน้ายับไม่เคยจะเรียบ
 
เล่น
F 
มุกอะไรออกไปในใจก็กลัวว่าเธอจะเงียบ 
 
 
Bbmaj7 
เชียบ

 
คือเหงามาก ไม่รู้จะเอาอะไรมา
Gm 
เทียบ
 
ถ้านับเป็นปริมาณมันบอกได้เลยว่าคงจะ
Cm 
เพียบ
 
ห้องนอนผมรกมากถ้าเธอมาจัดก็คงจะเ
F 
ลี่ยม
 
และนั่นมันก็คงจะเยี่ยม
 

 
จะบอกว่าเ
Bbmaj7 
หงา มันก็ดูไ
Gm 
ม่เนียน
 
ถ้าบอกว่า  
Cm 
อื๊มม.. 
 
ก็
F 
ดูเป็นคนไม่ดี
 
งั้นคงจะ
Bbmaj7 
เหงา..
 
ฉัน.. ได้เปิดเพลง
Gm 
เบาๆ
 
นึกถึงภาพที่มีสอ
Cm 
งเรา
 
จะบอกเห
F 
งาก็ไม่เนียน
 
บอก อื้มม ก็ตร
Bbmaj7 
งไป 
 
 
Gm 
 
จะบอก อื้มม ก็ต
Cm 
รงไป 
 
 
F 

Bbmaj7 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Gm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Cm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
F 
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา

Bbmaj7 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Gm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
Cm 
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
F 
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา


ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา

ไอ้คนอย่างเรา ทำไมต้องเป็นคนขี้เหงา
ตกกลางคืนก็เมาทุกวันเลย
อยู่ตัวคนเดียวซะคุ้นเคย

เป็นไรไม่รู้ เราไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้
อยากมีเธอให้นอนกอด
และคอยปลอบ อยู่ข้างฉันทุกวัน

แค่เพียงได้เจอหน้า ขอแค่มองและสบตา
เล่นทำหัวใจผมสั่น เวลาไม่เจอผมนอนไม่หลับ
แค่เพียงได้เจอหน้า ขอแค่มองและสบตา
Everytime I miss u

จะบอกว่าเหงา มันก็ดูไม่เนียน
ถ้าบอกว่า อื๊มม.. ก็ดูเป็นคนไม่ดี
งั้นคงจะเหงา..
ฉัน.. ได้เปิดเพลงเบาๆ
นึกถึงภาพที่มีสองเรา
จะบอกเหงาก็ไม่เนียน บอก อื้มม ก็ตรงไป
จะบอก อื้มม ก็ตรงไป

ไฟเริ่มสว่าง คล้ายตอนผับปิด
เหมือนเสียงที่เงียบงัน ความเหงาก็พลันมาจับจิต
แต่ต้องหักดิบ จากความคิดที่ปรารถนา
การอยู่กับเธอฉันเสพติด มันไม่คงผิดหลักภาษา

(ใช่! ) ใจคะนึงหา มันต้อง รักษาด้วยการกอด
ฉันมีใจที่รักจริง มีไหล่ให้อิง และวางศอก
ไม่อยากจะผลีผลามมัน ไม่ดี ไม่งาม ต้องปรามก่อน
เพราะพูดโพล่งๆ ไม่เข้าที ต้องใช้วจีเป็นการหยอก

She is my soul mate
เชื่อ สิ มัน Perfect
ถ้าเธอหนะ ok, Can I come see you?
ที่พูดไม่ใช่น้ำลาย
มันมาจาก on my mind.
I’m not a bad person.

จะบอกว่าเหงา มันก็ดูไม่เนียน
ถ้าบอกว่า อื๊มม ก็ดูเป็นคนไม่ดี
งั้นคงจะเหงา ฉันได้เปิดเพลงเบาๆ
นึกถึงภาพที่มีสองเรา
จะบอกเหงาก็ไม่เนียน บอก อื้มม ก็ตรงไป

ไม่อยากปากหมาเพราะเดี๋ยวว่ากลัวเธอจะเครียด
และ ก็ไม่ได้อยากจะพูดหวานเพราะเดี๋ยวว่ากลัวเธอจะเลี่ยน
ก็บางทีเธอดู serious หน้ายับไม่เคยจะเรียบ
เล่นมุกอะไรออกไปในใจก็กลัวว่าเธอจะเงียบ เชียบ !

คือเหงามาก ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบ
ถ้านับเป็นปริมาณมันบอกได้เลยว่าคงจะเพียบ
ห้องนอนผมรกมากถ้าเธอมาจัดก็คงจะเลี่ยม
และนั่นมันก็คงจะเยี่ยม

จะบอกว่าเหงา มันก็ไม่เนียน
ถ้าบอกว่า อื๊มม ก็ดูเป็นคนไม่ดี
งั้นคงจะเหงา..
ฉัน.. ได้เปิดเพลงเบาๆ
นึกถึงภาพที่มีสองเรา
จะบอกเหงาก็ไม่เนียน บอก อื้มม ก็ตรงไป
จะบอก อื้มม ก็ตรงไป

ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา

ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ล๊า ล๊า ลา ล๊า ลา
ลา ล๊า ลา ลา ล๊า ลา

มิวสิควิดีโอ เหงาก็ไม่เนียน DREAMHIGH

เพลง : เหงาก็ไม่เนียน
ศิลปิน : DREAMHIGH
เนื้อร้อง/ทำนอง : SUPAKRIT THINJUN ,JONIN
เรียบเรียง : SUPAKRIT THINJUN ,JONIN
Prod.WATAN-U
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend