คอร์ดเพลง สามีรีเสิร์ฟ ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   


Gm 
  โอ้.. 
 
โอ่หละน้อ..
 
  ผัวดีดีจั่งซี้ อยากมีจั๊กร้อยผัว…
 

INSTRU | Gm | Gm | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Fm | D | D |

 
อยากมี
Gm 
ผัวไว้หลายๆ
Bb 
คน
 
บ่ให้ปะ
F 
ปนให้เฮ็ดคนละหน้า
Bb 
ที่
 
ผัวที่
Gm 
หนึ่งสองสามแล
Eb 
ะสี่
 
แบ่งให้พอ
F 
ดี 
 
บริหารกัน
D 
ไป

 
ผัว
Gm 
หลักให้มีหน้าที่หาตังค์
 
ผัวที่มาที
Eb 
หลังแบ่งงานกันได้
Bb 
มั๊ย
 
ผู้ได๋
Gm 
ขยันเฮ็ดภารกิจถึก
Bb 
ใจ
 
มีโอทีมอบใ
F 
ห้แบบดอกใหญ่ๆ
Bb 
จังๆ

 
ผัว
Gm 
หนึ่งให้หาเงินอย่างเ
Eb 
ดียว
 
ผัวสองมีไว้เ
F 
กี่ยวเเขนควงเดิน
Bb 
ห้าง
 
ผัวสามมี
Gm 
ไว้เอาใจข้
Eb 
างๆ
 
ผัวสี่บ่ต้องเฮ็ดห
F 
ยัง 
 
แค่อยู่เป็นคน
D 
ที่สี่

 
โอ้สำ
Gm 
บายส่ำเปิดพัดลมใส่
Eb 
หมี
 
ข้อยมีหลายส
F 
ามี 
 
มีฮอดสามีรีเ
Bb 
สิร์ฟ
 
เเต่ละ
Gm 
มื้อสำบายใจเ
Eb 
ชิ้บๆ
 
แต่ละผัวคอยเ
F 
สิร์ฟ 
 
เอาอกเอา
D 
ใจ

 
โอ้ยม่วน
Gm 
คักส่ำเปิดพัดลมใส่
Eb 
หมี
 
กินข้าวอาบน้ำก
F 
ะมี 
 
คนซ่อยเฮ็ด
Bb 
ให้
 
ข้อยแค่นอ
Gm 
นอ้า.. 
 
เเขนเอา
Bb 
ไว้
 
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งห
F 
ลายก็พร้อมใจเฮ็ด
Gm 
..ให้ข้อย

INSTRU | Gm | Gm | Eb | Eb |
INSTRU | F | F | D | D |

 
อยากมี
Gm 
ผัวไว้ทุกตำ
Eb 
บล
 
ให้เเต่ละ
F 
คนมีคนละหน้
Bb 
าที่
 
ผัว
Gm 
หลักผัวรอง
Eb 
ก็ดี 
 
สิบ่ให้
F 
มีผู้ได๋นั่งอู้ง
D 
าน

 
บริ
Gm 
หารแบบมหาชน
 
ข้อยเป็นของทุก
Eb 
คนเด้อบ่ต้องแย่ง
Bb 
กัน
 
ผัวได๋เ
Gm 
หี่ยวสูบลมเข้าดากเร็ว
Bb 
พลัน
 
ให้พองเเข็งทุก
F 
วัน 
 
คือสิถืกใจ
Bb 
จังๆ

 
ผัว
Gm 
หนึ่งให้หาเงินอย่างเ
Eb 
ดียว
 
ผัวสองมีไว้เ
F 
กี่ยวเเขนควงเดิน
Bb 
ห้าง
 
ผัวสามมี
Gm 
ไว้เอาใจข้
Eb 
างๆ
 
ผัวสี่บ่ต้องเฮ็ดห
F 
ยัง 
 
แค่อยู่เป็นคน
D 
ที่สี่

 
โอ้สำ
Gm 
บายส่ำเปิดพัดลมใส่
Eb 
หมี
 
ข้อยมีหลายส
F 
ามี 
 
มีฮอดสามีรีเ
Bb 
สิร์ฟ
 
เเต่ละ
Gm 
มื้อสำบายใจเ
Eb 
ชิ้บๆ
 
แต่ละผัวคอยเ
F 
สิร์ฟ 
 
เอาอกเอา
D 
ใจ

 
โอ้ยม่วน
Gm 
คักส่ำเปิดพัดลมใส่
Eb 
หมี
 
กินข้าวอาบน้ำก
F 
ะมี 
 
คนซ่อยเฮ็ด
Bb 
ให้
 
ข้อยแค่นอ
Gm 
นอ้า.. 
 
เเขนเอา
Bb 
ไว้
 
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งห
F 
ลายก็พร้อมใจเฮ็ด
Gm 
..ให้ข้อย

 
ข้อยแค่นอ
Gm 
นอ้า.. 
 
เเขนเอา
Bb 
ไว้
 
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งห
F 
ลายก็พร้อมใจเฮ็ด
Gm 
..ให้ข้อย

OUTRO | Gm | Gm | Eb | Eb |
OUTRO | F | F | D | D | Gm |
 
โอ้ยยย… อร้ายยยย.. ม่วนคัก..  
 


โอ้.. โอ่หละน้อ..
ผัวดีดีจั่งซี้ อยากมีจั๊กร้อยผัว

ดนตรี

อยากมีผัวไว้หลายๆคน
บ่ให้ปะปนให้เฮ็ดคนละหน้าที่
ผัวที่หนึ่งสองสามและสี่
แบ่งให้พอดี บริหารกันไป

ผัวหลักให้มีหน้าที่หาตังค์
ผัวที่มาทีหลังแบ่งงานกันได้มั๊ย
ผู้ได๋ขยันเฮ็ดภารกิจถึกใจ
มีโอทีมอบให้แบบดอกใหญ่ๆจังๆ

ผัวหนึ่งให้หาเงินอย่างเดียว
ผัวสองมีไว้เกี่ยวเเขนควงเดินห้าง
ผัวสามมีไว้เอาใจข้างๆ
ผัวสี่บ่ต้องเฮ็ดหยัง แค่อยู่เป็นคนที่สี่

โอ้สำบายส่ำเปิดพัดลมใส่หมี
ข้อยมีหลายสามี มีฮอดสามีรีเสิร์ฟ
เเต่ละมื้อสำบายใจเชิ้บๆ
แต่ละผัวคอยเสิร์ฟ เอาอกเอาใจ

โอ้ยม่วนคักส่ำเปิดพัดลมใส่หมี
กินข้าวอาบน้ำกะมี คนซ่อยเฮ็ดให้
ข้อยแค่นอนอ้า.. เเขนเอาไว้
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งหลายก็พร้อมใจเฮ็ด..ให้ข้อย

ดนตรี

อยากมีผัวไว้ทุกตำบล
ให้เเต่ละคนมีคนละหน้าที่
ผัวหลักผัวรองก็ดี สิบ่ให้มีผู้ได๋นั่งอู้งาน
บริหารแบบมหาชน
ข้อยเป็นของทุกคนเด้อบ่ต้องแย่งกัน
ผัวได๋เหี่ยวสูบลมเข้าดากเร็วพลัน
ให้พองเเข็งทุกวัน คือสิถืกใจจังๆ

ผัวหนึ่งให้หาเงินอย่างเดียว
ผัวสองมีไว้เกี่ยวเเขนควงเดินห้าง
ผัวสามมีไว้เอาอกเอาใจข้างๆ
ผัวสี่บ่ต้องเฮ็ดหยัง แค่อยู่เป็นคนที่สี่

โอ้สำบายส่ำเปิดพัดลมใส่หมี
ข้อยมีหลายสามี มีฮอดสามีรีเสิร์ฟ
เเต่ละมื้อสำบายใจเชิ้บๆ
แต่ละผัวคอยเสิร์ฟ เอาอกเอาใจ

โอ้ยม่วนคักส่ำเปิดพัดลมใส่หมี
กินข้าวอาบน้ำกะมี คนซ่อยเฮ็ดให้
ข้อยแค่นอนอ้า.. เเขนเอาไว้
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งหลายก็พร้อมใจเฮ็ด..ให้ข้อย

ข้อยแค่นอนอ้า.. เเขนเอาไว้
เดี๋ยวผัวรีเสิร์ฟทั้งหลายก็พร้อมใจเฮ็ด..ให้ข้อย

โอ้ยยย… อร้ายยยย.. ม่วนคัก..

มิวสิควิดีโอ สามีรีเสิร์ฟ ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : สามีรีเสิร์ฟ
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend