คอร์ดเพลง เธอหลอก Liltan

  
Text   


INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
เธอหลอกให้
C 
ฉันต้องจมปลัก 
 
กับ
G 
รักที่ลวงหลอก
 
เธอบอกว่า
Am 
รักและเชื่อใจ 
 
แต่ทำไมสุดท้
F 
ายเธอทิ้งกัน
 
และเธอทําอย่าง
C 
นั้นได้ยังไง 
 
คน
G 
รักแทบทั้งคน
 
ทั้งที่ตัว
Am 
ฉันก็เชื่อใจ 
 
แต่ว่าตอนสุดท้
F 
ายต้องนอนซม

 
และทำไมไม่เห
C 
มือนวันแรกวันนั้นที่พูด
G 
จา
 
เธอนั้นกลับทิ้งฉัน
Am 
ง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักป
F 
ลา
 
อยากจะเทก็คงไม่
C 
มี 
 
ที่ผ่านมาคงหลอก
G 
ตา
 
ที่แท้เธอก็คือมาร
Am 
ร้าย 
 
ที่อยู่ในร่างของนาง
F 
ฟ้า

 
รักที่ใ
C 
ห้ฉันไม่ได้หวังจะทว
G 
งคืน
 
และคงไม่มีคำ
Am 
ถามจากคนหมดรักเมื่อวาน
F 
ซืน
 
ก่อนไปพูดหน่อยก็
C 
ได้ 
 
ไม่หันหน้าหนีและทำ
G 
ลืม
 
ทำไมเธอลืมกัน
Am 
ง่ายแต่ฉันนั้นเองดันเองไม่
F 
ลืม

 
ถ้าเป็นตัวฉันเองฉันคงทำไม่
C 
ได้
 
ทำท่าทางเหมือนไม่รู้จักกันบ้
G 
าง
 
เคยได้กอดเธอตอนนี้กอดหมอน
Am 
ข้าง
 
เคยอยู่ในสายตา แต่ดันมาโดนมองข้
F 
าม

 
ต้องรับผิดชอบตัวเ
C 
อง 
 
หัวใจที่พังก็ยับ
G 
เยิน
 
เขาไม่ได้รักแม้แต่น้อยเ
Am 
ดียว
 
ลืมยังไม่ลงยังมาซ้ำเติ
F 
มอีก
 
คนใจร้
C 
าย.. คนใจ
G 
ดำ..
 
แม่งาม
Am 
ขำธอทำอย่างนั้นได้ยัง
F 
ไง

 
เธอหลอกให้
C 
ฉันต้องจมปลัก 
 
กับ
G 
รักที่ลวงหลอก
 
เธอบอกว่า
Am 
รักและเชื่อใจ 
 
แต่ทำไมสุดท้
F 
ายเธอทิ้งกัน
 
และเธอทําอย่าง
C 
นั้นได้ยังไง 
 
คน
G 
รักแทบทั้งคน
 
ทั้งที่ตัว
Am 
ฉันก็เชื่อใจ 
 
แต่ว่าตอนสุดท้
F 
ายต้องนอนซม

 
และทำไมไม่เห
C 
มือนวันแรกวันนั้นที่พูด
G 
จา
 
เธอนั้นกลับทิ้งฉัน
Am 
ง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักป
F 
ลา
 
อยากจะเทก็คงไม่
C 
มี 
 
ที่ผ่านมาคงหลอก
G 
ตา
 
ที่แท้เธอก็คือมาร
Am 
ร้าย 
 
ที่อยู่ในร่างของนาง
F 
ฟ้า

 
ก็
C 
ฉันนั้นหลงรักเธอไปแ
G 
ล้ว
 
ทำไมหัวใจเจ้า
Am 
กรรมเหตุใดต้องช้ำตลอด
F 
มา
 
และไม่เคยเจอ
C 
รักจริง 
 
ทิ้งกันง่ายด
G 
าย
 
โดนอย่างนี้ฉันคงต้อง
Am 
ฝังใจ 
 
คิดถึงเธออยู่ม
F 
ากมาย

 
ทำไงไ
C 
ด้ 
 
คนมันใจง่าย
 
เขานั้นอยู่เ
G 
ฉยๆดันไปรักเขาได้
 
รักเขามาก
Am 
ไปเขาเลยสวมเขาให้
 
ใจแลกใ
F 
จมันคงเป็นไปไม่ได้

 
อาชีพของ
C 
ฉันก็เป็นแค่พนักง
G 
าน
 
แต่เจ็บซ้ำ
Am 
ซ้ำ 
 
จนได้เป็นงานปร
F 
ะจำ
 
ต้องทนไปอยู่อย่าง
C 
นี้ไม่รู้กี่ปีกี่
G 
วัน
 
เพื่อลืมเรื่องรา
Am 
วของคนร้ายๆ 
 
คน
F 
นั้น

 
เธอหลอกให้
C 
ฉันต้องจมปลัก 
 
กับ
G 
รักที่ลวงหลอก
 
เธอบอกว่า
Am 
รักและเชื่อใจ 
 
แต่ทำไมสุดท้
F 
ายเธอทิ้งกัน
 
และเธอทําอย่าง
C 
นั้นได้ยังไง 
 
คน
G 
รักแทบทั้งคน
 
ทั้งที่ตัว
Am 
ฉันก็เชื่อใจ 
 
แต่ว่าตอนสุดท้
F 
ายต้องนอนซม

 
และทำไมไม่เห
C 
มือนวันแรกวันนั้นที่พูด
G 
จา
 
เธอนั้นกลับทิ้งฉัน
Am 
ง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักป
F 
ลา
 
อยากจะเทก็คงไม่
C 
มี 
 
ที่ผ่านมาคงหลอก
G 
ตา
 
ที่แท้เธอก็คือมาร
Am 
ร้าย 
 
ที่อยู่ในร่างของนาง
F 
ฟ้า


เธอหลอกให้ฉันต้องจมปลัก กับรักที่ลวงหลอก
เธอบอกว่ารักและเชื่อใจ แต่ทำไมสุดท้ายเธอทิ้งกัน

เธอหลอกให้ฉันต้องจมปลัก กับรักที่ลวงหลอก
เธอบอกว่ารักและเชื่อใจ แต่ทำไมสุดท้ายเธอทิ้งกัน
และเธอทําอย่างนั้นได้ยังไง คนรักแทบทั้งคน
ทั้งที่ตัวฉันก็เชื่อใจ แต่ว่าตอนสุดท้ายต้องนอนซม

และทำไมไม่เหมือนวันแรกวันนั้นที่พูดจา
เธอนั้นกลับทิ้งฉันง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักปลา
อยากจะเทก็คงไม่มี ที่ผ่านมาคงหลอกตา
ที่แท้เธอก็คือมารร้าย ที่อยู่ในร่างของนางฟ้า

รักที่ให้ฉันไม่ได้หวังจะทวงคืน
และคงไม่มีคำถามจากคนหมดรักเมื่อวานซืน
ก่อนไปพูดหน่อยก็ได้ ไม่หันหน้าหนีและทำลืม
ทำไมเธอลืมกันง่ายแต่ฉันนั้นเองดันเองไม่ลืม

ถ้าเป็นตัวฉันเองฉันคงทำไม่ได้
ทำท่าทางเหมือนไม่รู้จักกันบ้าง
เคยได้กอดเธอตอนนี้กอดหมอนข้าง
เคยอยู่ในสายตา แต่ดันมาโดนมองข้าม

ต้องรับผิดชอบตัวเอง หัวใจที่พังก็ยับเยิน
เขาไม่ได้รักแม้แต่น้อยเดียว
ลืมยังไม่ลงยังมาซ้ำเติมอีก
คนใจร้าย คนใจดำ
แม่งามขำธอทำอย่างนั้นได้ยังไง

เธอหลอกให้ฉันต้องจมปลัก กับรักที่ลวงหลอก
เธอบอกว่ารักและเชื่อใจ แต่ทำไมสุดท้ายเธอทิ้งกัน
และเธอทําอย่างนั้นได้ยังไง คนรักแทบทั้งคน
ทั้งที่ตัวฉันก็เชื่อใจ แต่ว่าตอนสุดท้ายต้องนอนซม

และทำไมไม่เหมือนวันแรกวันนั้นที่พูดจา
เธอนั้นกลับทิ้งฉันง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักปลา
อยากจะเทก็คงไม่มี ที่ผ่านมาคงหลอกตา
ที่แท้เธอก็คือมารร้าย ที่อยู่ในร่างของนางฟ้า

ก็ฉันนั้นหลงรักเธอไปแล้ว
ทำไมหัวใจเจ้ากรรมเหตุใดต้องช้ำตลอดมา
และไม่เคยเจอรักจริง ทิ้งกันง่ายดาย
โดนอย่างนี้ฉันคงต้องฝังใจ คิดถึงเธออยู่มากมาย

ทำไงได้ คนมันใจง่าย
เขานั้นอยู่เฉยๆดันไปรักเขาได้
รักเขามากไปเขาเลยสวมเขาให้
ใจแลกใจมันคงเป็นไปไม่ได้

อาชีพของฉันก็เป็นแค่พนักงาน
แต่เจ็บซ้ำซ้ำ จนได้เป็นงานประจำ
ต้องทนไปอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่ปีกี่วัน
เพื่อลืมเรื่องราวของคนร้ายๆ คนนั้น

เธอหลอกให้ฉันต้องจมปลัก กับรักที่ลวงหลอก
เธอบอกว่ารักและเชื่อใจ แต่ทำไมสุดท้ายเธอทิ้งกัน
และเธอทําอย่างนั้นได้ยังไง คนรักแทบทั้งคน
ทั้งที่ตัวฉันก็เชื่อใจ แต่ว่าตอนสุดท้ายต้องนอนซม

และทำไมไม่เหมือนวันแรกวันนั้นที่พูดจา
เธอนั้นกลับทิ้งฉันง่ายและก็ทำเหมือนฉันเป็นผักปลา
อยากจะเทก็คงไม่มี ที่ผ่านมาคงหลอกตา
ที่แท้เธอก็คือมารร้าย ที่อยู่ในร่างของนางฟ้า

มิวสิควิดีโอ เธอหลอก Liltan

เพลง : เธอหลอก
ศิลปิน : Liltan
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend