หน้าแรก » FLAME (เฟลม) » คอร์ดเพลง คนโดนเท – FLAME (เฟลม)

คอร์ดเพลง คนโดนเท – FLAME (เฟลม)

คอร์ดเพลง คนโดนเท
FLAME (เฟลม)
เพลงใหม่ 2017/2560


Tune to Eb
INTRO | Am Em | F C | Am Em | G |

 
* คื
Dm 
นนี้ฉันจะปลดจะปล่อย
 
ให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน  
 
 
จะข
Am 
อแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
 
Dm 
นโดนเทคนหนึ่ง
 
แค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น
 
 
จะข
Em 
อแค่เมาแค่มันแค่ออกไป 
 
ตื้ดตื้ดตื้ด

INSTRU | Am G | F G | ( 2 Times ) | Am |

 
ก็แ
Am 
ค่คนโดนเ
ท 
 
เดินเ
ซมาทางนี้
 
ก็แ
Am 
ค่คนโดน
ดี 
 
ก็
แค่คนเสียใจ
 
แค่ถู
Am 
กเขาทิ้งม
า 
 
น้ำ
ตาก็แค่ไหล
 
ก็แค่
คนที่มันหมดใจ  
ฮือ…


( * )


 
** ก็แค่อ
Am 
กหักช่า
งมัน 
 
ตัว
กูยังไม่ตาย
 
ก็แค่ถู
Am 
กคนใจร้า
ย 
 
หลอก
ฝันก็แค่นั้น
 
ทักทายควา
Am 
มโสดคืน
นี้ 
 
อยู่เป็นเ
พื่อนกันสักวัน
 
หมดแ
ก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอค
นนั้น

 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด

(Rap)
 
อย่าไ
Am 
ปนั่งจมปรักอยู่กับรั
กที่ห่วยแตก
 
อย่าไป
มัวซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวจะโดนไ
ข้แดก
 
พย
Am 
ายามหรือไม่ลงคนที่
มันทำเราเจ็บแสบ
 
มันแค่เ
จ็บแปล๊บแปล๊บประเดี๋ยวก็คงหา
ยดี
 
อย่าไ
Am 
ปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปว
ดตับ
 
โปรดว
างโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อ
นคลาย
 
ก็แ
Am 
ค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหา
ยใจ
 
บอกแ
ฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย

( *, **, **, )

 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด
 
ก็แค่คืนที่ฉันโส
Am 
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด
 
ก็แค่คืนที่ฉั
Am 
นโสด..
Am6 

เนื้อเพลง
* คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อย
ให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน
จะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน
คนโดนเทคนหนึ่ง
แค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น
จะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื้ดตื้ดตื้ด

ก็แค่คนโดนเท เดินเซมาทางนี้
ก็แค่คนโดนดี ก็แค่คนเสียใจ
แค่ถูกเขาทิ้งมา น้ำตาก็แค่ไหล
ก็แค่คนที่มันหมดใจ ฮือ…

( * )

** ก็แค่อกหักช่างมัน ตัวกูยังไม่ตาย
ก็แค่ถูกคนใจร้าย หลอกฝันก็แค่นั้น
ทักทายความโสดคืนนี้ อยู่เป็นเพื่อนกันสักวัน
หมดแก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอคนนั้น


*** ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด

(Rap)
อย่าไปนั่งจมปรักอยู่กับรักที่ห่วยแตก
อย่าไปมัวซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวจะโดนไข้แดก
พยายามหรือไม่ลงคนที่มันทำเราเจ็บแสบ
มันแค่เจ็บแปล๊บแปล๊บประเดี๋ยวก็คงหายดี
อย่าไปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปวดตับ
โปรดวางโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อนคลาย
ก็แค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหายใจ
บอกแฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย

( *, **, **, ***, *** )
เพลง คนโดนเท
ศิลปิน Flame
เนื้อร้อง / ทำนอง เก่ง วง เฟลม
เรียบเรียง : เจน วง เฟลม
ดาวน์โหลด **339013
คอร์ดเพลง คนโดนเท - FLAME (เฟลม)
 โฆษณา