คอร์ดเพลง หนูหนาว – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง หนูหนาว
ต้าร์ ตจว.
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | Em D | C G | ( 2 Times )

 
ม่านหม
Em 
อกเบาบ
D 
าง 
 
บด
C 
บังแสงแดดส่
G 
อง
 
เหลือ
Em 
แสงเรืองร
D 
อง 
 
พอค
C 
ลุมกายในย
G 
ามหนาว
 
เสื้
Em 
อผ้าชุดเ
D 
ดิม 
 
เติม
C 
อุ่นไอในยา
G 
มเช้า
 
C 
ดินเท้าเปล่าก้
D 
าวไปเรียน 
 
เพีย
G 
รศึกษา

 
คือ
Em 
ชีวิตของเ
D 
ด็กน้อย 
 
C 
นดอยกันด
G 
าร
 
หนา
Em 
วสะท้าน 
 
D 
ามลมพัดผ่า
C 
นภูผ
G 
 
ดอ
Em 
กไม้บนด
D 
อย 
 
เบ่งบ
C 
านยามลมห
G 
นาวมา
 
C 
ด็กบนดอยกลับโ
D 
หยหา 
 
G 
วามอบอุ่น 
 
 
G7 

 
* หนูขาดผ้
C 
าห่ม 
 
คลุมก
D 
าย 
 
ในยามห
G 
นาว
 
หนูขาดกับข้
C 
าว 
 
ขาดอาห
D 
ารที่หอ
Em 
มกรุ่น
 
หนูมีแ
Am 
ค่ฟืนกับสุมไฟ 
 
ให้
Bm 
กายอ
Em 
บอุ่น
 
E7 
นูมีแส
Am 
งดาวขาวละ
D 
มุน 
 
G 
ามค่ำคืน

 
** เก็บเอา
Em 
ฟืนมาสุมไ
D 
ฟ 
 
เมื่อก
C 
ายหนาว
G 
สั่น
 
คื
Em 
นนี้หนาวทรม
D 
าน 
 
C 
กินจะ
G 
ฝืน
 
หา
Em 
กมีผ้าห่มค
D 
ลุมกาย 
 
 
C 
แค่เพียงสั
G 
กผืน
 
หนู
C 
คงได้หลับ 
 
ข้
D 
ามค่ำคืนที่หนา
G 
วเหน็บ

INSTRU | G D | C G | Em D | C G |
INSTRU | Em D | C G | Em D | G G7 |

( * , ** )

OUTRO | C D | C G | Em D | G | G |

เนื้อเพลง
ม่านหมอกเบาบาง บดบังแสงแดดส่อง
เหลือแสงเรืองรอง พอคลุมกายในยามหนาว
เสื้อผ้าชุดเดิม เติมอุ่นไอในยามเช้า
เดินเท้าเปล่าก้าวไปเรียน เพียรศึกษา

คือชีวิตของเด็กน้อย บนดอยกันดาน
หนาวสะท้าน ยามลมพัดผ่านพูผา
ดอกไม้บนดอย เบ่งบานยามลมหนาวมา
เด็กบนดอยกลับโหยหา ความอบอุ่น

* หนูขาดผ้าห่ม คลุมกาย ในยามหนาว
หนูขาดกับข้าว ขาดอาหารที่หอมกลุ่น
หนูมีแค่ฟืนกับสุมไฟ ให้กายอบอุ่น
หนูมีแสงดาวขาวละมุน ยามค่ำคืน

** เก็บเอาฟืนมาสุมไฟ เมื่อกายหนาวสั่น
คืนนี้หนาวทรมาน เกินจะฝืน
หากมีผ้าห่มคลุมกาย แค่เพียงสักผืน
หนูคงได้หลับ ข้ามค่ำคืนที่หนาวเหน็บ

( ดนตรี )

( * , ** )

( ดนตรี )
เพลง : หนูหนาว
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง : JC Studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend