หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง หนูหนาว – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง หนูหนาว – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง หนูหนาว
ต้าร์ ตจว.
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | Em D | C G | ( 2 Times )

 
ม่านหม
Em 
อกเบาบ
าง 
 
บด
บังแสงแดดส่
อง
 
เหลือ
Em 
แสงเรืองร
อง 
 
พอค
ลุมกายในย
ามหนาว
 
เสื้
Em 
อผ้าชุดเ
ดิม 
 
เติม
อุ่นไอในยา
มเช้า
 
ดินเท้าเปล่าก้
าวไปเรียน 
 
เพีย
รศึกษา

 
คือ
Em 
ชีวิตของเ
ด็กน้อย 
 
นดอยกันด
าร
 
หนา
Em 
วสะท้าน 
 
ามลมพัดผ่า
นภูผ
 
ดอ
Em 
กไม้บนด
อย 
 
เบ่งบ
านยามลมห
นาวมา
 
ด็กบนดอยกลับโ
หยหา 
 
วามอบอุ่น 
 
 
G7 

 
* หนูขาดผ้
าห่ม 
 
คลุมก
าย 
 
ในยามห
นาว
 
หนูขาดกับข้
าว 
 
ขาดอาห
ารที่หอ
Em 
มกรุ่น
 
หนูมีแ
Am 
ค่ฟืนกับสุมไฟ 
 
ให้
Bm 
กายอ
Em 
บอุ่น
 
E7 
นูมีแส
Am 
งดาวขาวละ
มุน 
 
ามค่ำคืน

 
** เก็บเอา
Em 
ฟืนมาสุมไ
ฟ 
 
เมื่อก
ายหนาว
สั่น
 
คื
Em 
นนี้หนาวทรม
าน 
 
กินจะ
ฝืน
 
หา
Em 
กมีผ้าห่มค
ลุมกาย 
 
 
แค่เพียงสั
กผืน
 
หนู
คงได้หลับ 
 
ข้
ามค่ำคืนที่หนา
วเหน็บ

INSTRU | G D | C G | Em D | C G |
INSTRU | Em D | C G | Em D | G G7 |

( * , ** )

OUTRO | C D | C G | Em D | G | G |

เนื้อเพลง
ม่านหมอกเบาบาง บดบังแสงแดดส่อง
เหลือแสงเรืองรอง พอคลุมกายในยามหนาว
เสื้อผ้าชุดเดิม เติมอุ่นไอในยามเช้า
เดินเท้าเปล่าก้าวไปเรียน เพียรศึกษา

คือชีวิตของเด็กน้อย บนดอยกันดาน
หนาวสะท้าน ยามลมพัดผ่านพูผา
ดอกไม้บนดอย เบ่งบานยามลมหนาวมา
เด็กบนดอยกลับโหยหา ความอบอุ่น

* หนูขาดผ้าห่ม คลุมกาย ในยามหนาว
หนูขาดกับข้าว ขาดอาหารที่หอมกลุ่น
หนูมีแค่ฟืนกับสุมไฟ ให้กายอบอุ่น
หนูมีแสงดาวขาวละมุน ยามค่ำคืน

** เก็บเอาฟืนมาสุมไฟ เมื่อกายหนาวสั่น
คืนนี้หนาวทรมาน เกินจะฝืน
หากมีผ้าห่มคลุมกาย แค่เพียงสักผืน
หนูคงได้หลับ ข้ามค่ำคืนที่หนาวเหน็บ

( ดนตรี )

( * , ** )

( ดนตรี )
เพลง : หนูหนาว
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง : JC Studio
 โฆษณา