คอร์ดเพลง ความสุขส่วนบุคคล เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em C | D Em | Em C | D Em |

 
มาเทียวจ
G 
อบ 
 
เทียว
D/F# 
ส่อง 
 
 
Bm 
คอยซอมทา
Em 
งเธอ
 
จากมื้อแ
G 
รก 
 
ที่ได้
D/F# 
เจอ 
 
 
Bm 
เธอจังเเม่นต
Em 
าฮัก
 
เฮ็ดง
C 
านอยู่ใกล้
D 
กัน 
 
แต่บ่
Bm 
เคยทำความ
Em 
รู้จัก
 
ได้แค่เ
C 
ฮ็ดตามสูตรของ
D 
คนล่ะแอบมักทั่วทั่
G 
วไป

 
ยามเจ้า
G 
ยิ้ม 
 
ยามเจ้า
D/F# 
เขิน 
 
ใจก็เ
Bm 
พลินทุกครั้งที่
Em 
มอง
 
เล่นเฟซ
G 
บุ๊ก 
 
กะพอได้
D/F# 
ส่อง 
 
 
Bm 
พอได้มีแฮง
Em 
ใจ
 
สิมีท
C 
างแนบ่
D 
นอ 
 
โอกาสที่
Bm 
เจ้าสิแนมเห็น
Em 
อ้าย
 
สิหัน
C 
มา 
 
ส่งคำทักท
D 
ายให้อ้า
G 
ยสักหน่อย

Em 
ขอให้อ้ายม
D 
อง 
 
C 
อมเจ้าแนเด้อน
G 
าง
 
ผู้แก้มใ
Em 
สใส 
 
ผู้สบบางบ
D 
าง 
 
ให้อ้ายเเ
C 
นมเจ้าเเนจั๊ก
G 
หน่อย
Em 
พอได้มีแ
D 
ฮง 
 
ปลุกใ
C 
จ 
 
ที่มันล้าห
G 
ล่อย
 
ยาม
Em 
เมื่อยคักคัก 
 
ขอแค่ได้
D 
ทักจั๊กหน่อย
 
พอให้ใ
C 
จดวงน้อย.
D 
.. 
 
มีแรง
G 
สู้ต่อ..

INTRO | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em C | D Em | Em C | D Em |

 
มาเทียวจ
G 
อบ 
 
เทียว
D/F# 
ส่อง 
 
 
Bm 
คอยซอมทาง
Em 
เธอ
 
เจ้าอย่า
G 
ว่า 
 
ให้อ้า
D/F# 
ยเด้อ 
 
ถ้ามัน
Bm 
เพ้อถึงเธอใน
Em 
ยามท้อ
 
สุขใจห
C 
ลายได้แค่ม
D 
อง 
 
 
Bm 
น้องอย่าว่าอ้าย
Em 
เถาะ
C 
ซ่างหัวอ้ายส
D 
าเนาะ 
 
C 
พราะมันเป็นความ
D 
สุขส่ว
G 
นบุคคล

Em 
ขอให้อ้ายม
D 
อง 
 
C 
อมเจ้าแนเด้อน
G 
าง
 
ผู้แก้มใ
Em 
สใส 
 
ผู้สบบางบ
D 
าง 
 
ให้อ้ายเเ
C 
นมเจ้าเเนจั๊ก
G 
หน่อย
Em 
พอได้มีแ
D 
ฮง 
 
ปลุกใ
C 
จ 
 
ที่มันล้าห
G 
ล่อย
 
ยาม
Em 
เมื่อยคักคัก 
 
ขอแค่ได้
D 
ทักจั๊กหน่อย
 
พอให้ใ
C 
จดวงน้อย.
D 
.. 
 
มีแรง
G 
สู้ต่อ..

 
มาเทียวจ
G 
อบ 
 
เทียว
D/F# 
ส่อง 
 
 
Bm 
คอยซอมทาง
Em 
เธอ
 
เจ้าอย่า
G 
ว่า 
 
ให้อ้า
D/F# 
ยเด้อ 
 
ถ้ามัน
Bm 
เพ้อถึงเธอใน
Em 
ยามท้อ
 
สุขใจห
C 
ลายได้แค่ม
D 
อง 
 
 
Bm 
น้องอย่าว่าอ้าย
Em 
เถาะ
C 
ซ่างหัวอ้ายส
D 
าเนาะ 
 
C 
พราะมันเป็นความ
D 
สุขส่ว
G 
นบุคคล

 
สุขใจห
C 
ลายได้แค่ม
D 
อง 
 
 
Bm 
น้องอย่าห้ามอ้าย
Em 
เถาะ
C 
ให้อ้ายแนมส
D 
าเนาะ 
 
เพ
C 
ราะมันเป็นความ
D 
สุขส่วนบุคคล

OUTRO | Em C | D Em | Em C | D Em |


มาเทียวจอบ เทียวส่อง คอยซอมทางเธอ
จากมื้อแรกที่ได้เจอ เธอจังเเม่นตาฮัก
เฮ็ดงานอยู่ใกล้กัน แต่บ่เคยทำความรู้จัก
ได้แค่เฮ็ดตามสูตรของคนล่ะแอบมักทั่วทั่วไป

ยามเจ้ายิ้ม ยามเจ้าเขิน ใจก็เพลินทุกครั้งที่มอง
เล่นเฟซบุ๊กกะพอได้ส่อง พอได้มีแฮงใจ
สิมีทางแนบ่นอ โอกาสที่เจ้าสิแนมเห็นอ้าย
สิหันมา ส่งคำทักทายให้อ้ายสักหน่อย

ขอให้อ้ายมอง ซอมเจ้าแนเด้อนาง
ผู้แก้มใสใส ผู้สบบางบาง ให้อ้ายเเนมเจ้าเเนจั๊กหน่อย
พอได้มีแฮง ปลุกใจ ที่มันล้าหล่อย
ยามเมื่อยคักคัก ขอแค่ได้ทักจั๊กหน่อย
พอให้ใจดวงน้อย มีแรงสู้ต่อ

ดนตรี

มาเทียวจอบเทียวส่อง คอยซอมทางเธอ
เจ้าอย่าว่าให้อ้ายเด้อ ถ้ามันเพ้อถึงเธอในยามท้อ
สุขใจหลายได้แค่มอง น้องอย่าว่าอ้ายเถาะ
ซ่างหัวอ้ายสาเนาะ เพราะมันเป็นความสุขส่วนบุคคล

ขอให้อ้ายมอง ซอมเจ้าแนเด้อนาง
ผู้แก้มใสใส ผู้สบบางบาง ให้อ้ายเเนมเจ้าเเนจั๊กหน่อย
พอได้มีแฮง ปลุกใจ ที่มันล้าหล่อย
ยามเมื่อยคักคัก ขอแค่ได้ทักจั๊กหน่อย
พอให้ใจดวงน้อย มีแรงสู้ต่อ

มาเทียวจอบเทียวส่อง คอยซอมทางเธอ
เจ้าอย่าว่าให้อ้ายเด้อ ถ้ามันเพ้อถึงเธอในยามท้อ
สุขใจหลายได้แค่มอง น้องอย่าว่าอ้ายเถาะ
ซ่างหัวอ้ายสาเนาะ เพราะมันเป็นความสุขส่วนบุคคล

สุขใจหลายได้แค่มอง น้องอย่าห้ามอ้ายเถาะ
ให้อ้ายแนมสาเนาะ เพราะมันเป็นความสุขส่วนบุคคล

มิวสิควิดีโอ ความสุขส่วนบุคคล เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : ความสุขส่วนบุคคล
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend