คอร์ดเพลง อีเรียม คันไถ

  
Text   


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | G | F | E7 |
INTRO | Am | G | F E7 | Am |

 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมมันคงไม่พ้นเข็ม
Am 
ยา
 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมยังอยากเห็นพ่
Am 
อแม่มา

INSTRU | Am | G | F E7 | Am |

 
อีเ
Am 
รียมเป็นสาววัยรุ่น
 
หัวใจว้า
C 
วุ่น..อยู่ในการศึ
Am 
กษา
 
ไม่พากเ
Am 
พียร 
 
หนีเรียนเป็นประจำ
 
หัวใจมืด
C 
ดำ 
 
หรือว่ากรรม
Am 
นำมา

 
พ่อ
C 
แม่ก็ไม่เคยสนใ
Dm 
จ..
 
ว่าอีเรียมทำไ
G 
มจึงหนีการศึ
Am 
กษา
 
สาเ
C 
หตุ 
 
ว่าแม่ย้ายพ่อ
Dm 
แยก
 
อีเรียมใจแ
G 
ตก ทิ้ง ตำหรับ ตำ
Am 
รา

 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมมันคงไม่พ้นเข็ม
Am 
ยา
 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมยังอยากเห็นพ่
Am 
อแม่มา

INSTRU | Am | G | F E7 | Am |

 
อีเ
Am 
รียม..ชักเริ่มมั่วสุม
 
เดินทางเข้าก
C 
ลุ่ม..ไปกับพวกติ
Am 
ดยา
 
บ้าน
Am 
ช่อง 
 
ก็ไม่เคยสนใจ
 
เป็นเพราะใครเล่าใ
C 
คร..ทำให้เธอเจีย
Am 
นบ้า

 
ความ
C 
สุข อบอุ่น ก็ไ
Dm 
ม่มี
 
เหลือบมองดู
G 
พี่ 
 
ก็ล่อแต่บ้องกั
Am 
ญชา
 
อีเ
C 
รียมเลยต้องมาเป็นสาว
Dm 
เสพ
 
นึกจะฉีด กลัวเ
G 
จ็บ 
 
เลยต้องเอ๊บแ
Am 
ต่ยา

 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมมันคงไม่พ้นเข็ม
Am 
ยา
 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมยังอยากเห็นพ่
Am 
อแม่มา

INSTRU | Am | C | Dm | Am |
INSTRU | Am | C | Dm | Am |
INSTRU | Am | C | Dm | Am |
INSTRU | Am | C | Dm | Am |
INSTRU | Am | G7 | F E7 | Am |

 
อีเ
Am 
รียม..ติดยางอม
Am 
แงม
 
ทำผมเหมือนแห
C 
ม่ม 
 
หมดสภาพงา
Am 
มตา
 
หากใ
Am 
ครเห็นใจช่วยที
 
ส่งเธอมา
C 
ที่ ถ้ำกระบอก รีบ
Am 
พา

 
อนา
C 
คตยังไม่หมดความ
Dm 
หมาย
 
พ่อแม่เร็ว
G 
ไว 
 
กลับใจกันเถิด
Am 
หนา
 
อย่าป
C 
ล่อยให้อีเรียมจร
Dm 
จัด
 
หากใครเป็นญ
G 
าติๆ 
 
พาอีเรียมกลั
Am 
บมา

 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมมันคงไม่พ้นเข็ม
Am 
ยา
 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมยังอยากเห็นพ่
Am 
อแม่มา

 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมมันคงไม่พ้นเข็ม
Am 
ยา
 
อีเ
Am 
รียม.. 
 
 
C 
อีเรียม
 
อีเ
Dm 
รียมยังอยากเห็นพ่
Am 
อแม่มา

OUTRO | Am | G | F | E7 |
OUTRO | Am | G | F E7 | Am |


อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา

( ดนตรี )

อีเรียมเป็นสาววัยรุ่น
หัวใจว้าวุ่น..อยู่ในการศึกษา
ไม่พากเพียร หนีเรียนเป็นประจำ
หัวใจมืดดำ หรือว่ากรรมนำมา

พ่อแม่ก็ไม่เคยสนใจ..
ว่าอีเรียมทำไมจึงหนีการศึกษา
สาเหตุ ว่าแม่ย้ายพ่อแยก
อีเรียมใจแตก ทิ้ง ตำหรับ ตำรา

อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา

( ดนตรี )

อีเรียม..ชักเริ่มมั่วสุม
เดินทางเข้ากลุ่ม..ไปกับพวกติดยา
บ้านช่อง ก็ไม่เคยสนใจ
เป็นเพราะใครเล่าใคร..ทำให้เธอเจียนบ้า

ความสุข อบอุ่น ก็ไม่มี
เหลือบมองดูพี่ ก็ล่อแต่บ้องกัญชา
อีเรียมเลยต้องมาเป็นสาวเสพ
นึกจะฉีด กลัวเจ็บ เลยต้องเอ๊บแต่ยา

อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา

( ดนตรี )

อีเรียม..ติดยางอมแงม
ทำผมเหมือนแหม่ม หมดสภาพงามตา
หากใครเห็นใจช่วยที
ส่งเธอมาที่ ถ้ำกระบอก รีบพา

อนาคตยังไม่หมดความหมาย
พ่อแม่เร็วไว กลับใจกันเถิดหนา
อย่าปล่อยให้อีเรียมจรจัด
หากใครเป็นญาติๆ พาอีเรียมกลับมา

อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา

อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
อีเรียม.. อีเรียม
อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา

มิวสิควิดีโอ อีเรียม คันไถ

เพลง : อีเรียม
ศิลปิน : คันไถ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend