คอร์ดเพลง วิยะดา คันไถ

  
Text   


INTRO | Am | Am | G | Am |
INTRO | Am | Am | G | Am | Am |
INTRO | Am | G | F E | Am |
INTRO | Am | G | F E | Am |

 
วิยะ
Am 
ดาเธอเป็นคนใจ
F 
ดี
 
ใครหนอ
E 
มีน้ำใจที่เมต
Am 
ตา
 
วิยะ
Am 
ดาต้องเป็นหญิงไม่
F 
ดี
 
เพราะต้องก
E 
ารที่จะมีเงิน
Am 
ตรา

 
ตาม
Dm 
หากันมานานหลา
C 
ยปีมา 
 
 
Bdim 
 
วิยะดา วิยะด
Am 
 
ถูกขั
Dm 
งขายตัวหลาย
C 
ปีมา  
Bdim 
 
น่าสงสารวิ
Am 
ยะดา

INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | Am | Am | Am |

 
วิยะ
Am 
ดาเธอเป็นหญิงแสนส
F 
วย
 
เธอคอยช่
E 
วยพ่อแม่เรื่อย
Am 
มา
 
วัน
Am 
หนึ่งมีไอ้หนุ่มหล่อเห
F 
ลา
 
มาเพียรเ
E 
ฝ้าแต่นวลน้องวิยะ
Am 
ดา

 
มันปรนเ
Dm 
ปรอทรัพย์สินก้อ
C 
นใหญ่
 
หวังเพียงไ
F 
ด้หัวใ
G 
จนั้น
Am 
มา
 
เป็นเพราะ
Dm 
ความที่ไม่เ
Bdim 
ข้าใจ
 
เธอจึงไ
E 
ด้หนีตามเข
Am 
ามา

INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | Am | Am | Am |

 
วิยะ
Am 
ดาเข้ากรุงแสนส
F 
วย
 
หวังร่ำร
E 
วยทรัพย์สินน
Am 
านา
 
วิยะ
Am 
ดาเข้ากรุงดีใ
F 
 
หารู้ไ
E 
ม่นั่นและพวกแม
Am 
งดา

 
มัน
Dm 
พาไปยังบ้านห
C 
ลังใหม่
 
สูงใ
F 
หญ่วิไ
G 
ลเทียม
Am 
ฟ้า
 
ปัญ
Dm 
หามันจะเกิด
Bdim 
กับใคร
 
มันก็ใ
E 
ช้ขายตัวเรื่อ
Am 
ยมา

 
วิยะ
Am 
ดาแอบเขียนจดห
F 
มาย
 
ฝากช
E 
ายที่ ไปๆ  
Am 
มาๆ
 
วิยะ
Am 
ดาเธอรำพันจดห
F 
มาย
 
ให้หาใ
E 
ครรีบมาช่วยวิยะ
Am 
ดา

INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | Am | Am | Am |

 
วิยะ
Am 
ดารู้ตัวก็คิด
F 
หนี
 
ต้องถูกเ
E 
ฆี่ยน ถูกตี หลั่ง
Am 
น้ำตา
 
แม่
Am 
จ๋าลูกไม่น่าด่วน
F 
หนี
 
คิดถึง
E 
ถิ่นท้องที่กำเนิด
Am 
มา

 
รอเว
Dm 
ลาหาคนมาปล
C 
ดปล่อย
 
สาว
Bdim 
น้อยรอเวลา
Am 
ร่ำหา
 
อย่าใ
Dm 
ห้ตกนรก
Bdim 
คนทัณฑ์
 
ช่วย
Em 
กัน 
 
ช่วยสา
Am 
ววิยะดา

OUTRO | Am | G | F E | Am |
OUTRO | Am | G | F | E Am |


วิยะดาเธอเป็นคนใจดี
ใครหนอมีน้ำใจที่เมตตา
วิยะดาต้องเป็นหญิงไม่ดี
เพราะต้องการที่จะมีเงินตรา

ตามหากันมานานหลายปีมา
วิยะดา วิยะดา
ถูกขังขายตัวหลายปีมา
น่าสงสารวิยะดา

( ดนตรี )

วิยะดาเธอเป็นหญิงแสนสวย
เธอคอยช่วยพ่อแม่เรื่อยมา
วันหนึ่งมีไอ้หนุ่มหล่อเหลา
มาเพียรเฝ้าแต่นวลน้องวิยะดา

มันปรนเปรอทรัพย์สินก้อนใหญ่
หวังเพียงได้หัวใจนั้นมา
เป็นเพราะความที่ไม่เข้าใจ
เธอจึงได้หนีตามเขามา

( ดนตรี )

วิยะดาเข้ากรุงแสนสวย
หวังร่ำรวยทรัพย์สินนานา
วิยะดาเข้ากรุงดีใจ
หารู้ไม่นั่นและพวกแมงดา

มันพาไปยังบ้านหลังใหม่
สูงใหญ่วิไลเทียมฟ้า
ปัญหามันจะเกิดกับใคร
มันก็ใช้ขายตัวเรื่อยมา

วิยะดาแอบเขียนจดหมาย
ฝากชายที่ ไปๆ มาๆ
วิยะดาเธอรำพันจดหมาย
ให้หาใครรีบมาช่วยวิยะดา

( ดนตรี )

วิยะดารู้ตัวก็คิดหนี
ต้องถูกเฆี่ยน ถูกตี หลั่งน้ำตา
แม่จ๋าลูกไม่น่าด่วนหนี
คิดถึงถิ่นท้องที่กำเนิดมา

รอเวลาหาคนมาปลดปล่อย
สาวน้อยรอเวลาร่ำหา
อย่าให้ตกนรกคนทัณฑ์
ช่วยกัน ช่วยสาววิยะดา

มิวสิควิดีโอ วิยะดา คันไถ

เพลง : วิยะดา
ศิลปิน : คันไถ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend