คอร์ดเพลง ตายาว เมืองแมน feat. Dvwgmanjo

  
Text   


INTRO | Dmaj7 | Bm | Em | Dmaj7 | ( 3 Times )

 
ที่ตาแ
D 
ดงๆ 
 
น่ะเขาไม่ได้เศร้าใ
G 
 
แต่ว่าเพิ่ง get  
Em 
high 
 
หลุมใหญ่เมือ
Dmaj7 
กี้นี้
 
เดินไปเดิน
D 
มาเริ่มลงตา 
 
กำลัง
G 
ดี
 
ต้องซ้ำอีก 2-3  
Em 
ที 
 
ช่างสุขขีไอเพื่อ
Dmaj7 
นเอ๋ย
 
เป็น
D 
กิจวัตรจนกลายเป็น 
 
งานประ
G 
จำ
 
เขาไม่เคย
Em 
หวี่น 
 
ทั้งวี่ทั้งวัน
Dmaj7 
ก็ไหว
 
ไม่เคยทำร้
D 
ายไม่เคยทำลาย 
 
ผู้
G 
ใด
 
เสียอกเสี
Em 
ยใจถ้าใคร 
 
เรียกเขาว่า
Dmaj7 
ขี้ยา

 
หวังเ
D 
ล็กๆ ตั้งแต่ 10 ปีที่แ
G 
ล้ว
 
หลบยังไงมันก็ไม่
Em 
แคล้ว 
 
เข้าคุกตา
D 
ราง
 
ยังภาว
D 
นาสักวันผู้คน 
 
จะตาส
G 
ว่าง
 
สมุนไพรพื้น
Em 
บ้าน 
 
ยังรอวันเฉิด
Dmaj7 
ฉาย

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 | Em | Dmaj7 | ( 2 Times )

D 
ชีวิตไม่ต้องรีบต้องร้
G 
อน
 
กินอิ่มก็
Em 
นอน ตื่ินมาถอนสัก  
Dmaj7 
 
ที
 
อุ่นอกอุ่นใ
D 
จสมุนไพรของ
G 
ดี
 
ไม่ต้องหลบต้อง
Em 
หนี 
 
ร่วมยินดีกับผอ
Dmaj7 
งเรา
 
เมื่อหวังเ
D 
ล็กๆมันกลายเป็นจริงขึ้น
G 
มา
 
เมื่อทางการเขา
Em 
ว่าจะให้กัญชา
Dmaj7 
เสรี
 
แต่ถึงยังไ
D 
งก็เอากันแค่พอ
G 
ดี
 
เมาไม่ขับไ
Em 
ม่ขี่ 
 
โชคดีกัน
Dmaj7 
ทุกคน

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี

D 
stone ไป สองทีสามที ร่างกายมันเ
G 
บาแล้วเว้ย
 
ลอยไปอวกาศมันโคตรจะ
Em 
เมาแล้วเว้ย
 
สมองต้องการจะพรร
Dmaj7 
ณนา 
 
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
ด้วยกันให้เ
D 
อามาเลย 
 
รมควันกัญขึ้น
G 
ตา
 
อาการมันออกไปตาม
Em 
เพลง 
 
ในเขียงมีแต่
Dmaj7 
กัญชา
 
ใส่บ้องหรือพันเอง  
 

D 
  จินตนาการไปเป็นบางนาที
G 
  Zip promethazine อยู่ที่บ้านมาลี
Em 
  ชอบบรรยากาศ ในนตอนยาม ราตรี
Dmaj7 
  อาการมันเริ่มออก หลังจาก 5 นาที
D 
  สมุนไรกับใจคนมันเป็นของคู่กัน
G 
  รู้จักกับกัญชาตอนอาจารย์ จู ดัง
Em 
  มีแต่เรื่องข่าวร้ายอย่างที่ใครรู้กัน
Dmaj7 
  สมุนไพรไม่ได้ร้ายแค่อยากต้องการผู้ฟัง

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี


ที่ตาแดงๆ น่ะเขาไม่ได้เศร้าใจ
แต่ว่าเพิ่ง GET HIGH หลุมใหญ่เมือกี้นี้
เดินไปเดินมาเริ่มลงตา กำลังดี
ต้องซ้ำอีก 2-3ที ช่างสุขขีไอเพื่อนเอ๋ย
เป็นกิจวัตรจนกลายเป็น
งานประจำ เขาไม่เคยหวี่น ทั้งวี่ทั้งวันก็ไหว
ไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำลาย ผู้ใด
เสียอกเสียใจถ้าใคร เรียกเขาว่าขี้ยา

หวังเล็กๆ ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว
หลบยังไงมันก็ไม่แคล้ว เข้าคุกตาราง
ยังภาวนาสักวันผู้คน จะตาสว่าง
สมุนไพรพื้นบ้าน ยังรอวันเฉิดฉาย

ไม่ใช่ขี้ยาเรียกเขาว่าขี้เมา
ไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้ เหมือนกัน
หนึ่งชายชรามีนามว่า “ตายาว”
กินควันแทนข้าว ถึงแก่เฒ่าก็สู้ตาย
เรี่ยวแรงยังมีแขนขายังดีไม่หวั่น
เติมเต็มทั้งวัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ยนไป
ก็เนิ่นก็นานแล้วที่ดอกไม้ เจ้าผิดกฎหมาย
เขาดีใจจนร้องไห้ในวันที่ไทยนั้นเสรี

ดนตรี

ชีวิตไม่ต้องรีบต้องร้อน
กินอิ่มก็นอน ตื่ินมาถอนสัก 2 ที
อุ่นอกอุ่นใจสมุนไพรของดี
ไม่ต้องหลบต้องหนี ร่วมยินดีกับผองเรา

เมื่อหวังเล็กๆมันกลายเป็นจริงขึ้นมา
เมื่อทางการเขาว่าจะให้กัญชาเสรี
แต่ถึงยังไงก็เอากันแค่พอดี
เมาไม่ขับไม่ขี่ โชคดีกันทุกคน

ไม่ใช่ขี้ยาเรียกเขาว่าขี้เมา
ไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้ เหมือนกัน
หนึ่งชายชรามีนามว่า “ตายาว”
กินควันแทนข้าว ถึงแก่เฒ่าก็สู้ตาย
เรี่ยวแรงยังมีแขนขายังดีไม่หวั่น
เติมเต็มทั้งวัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ยนไป
ก็เนิ่นก็นานแล้วที่ดอกไม้เจ้าผิดกฎหมาย
เขาดีใจจนร้องไห้ในวันที่ไทยนั้นเสรี

stone ไป สองทีสามที ร่างกายมันเบาแล้วเว้ย
ลอยไปอวกาศมันโคตรจะเมาแล้วเว้ย
สมองต้องการจะพรรณนา แบ่งปันรอยยิ้ม
ด้วยกันให้เอามาเลย รมควันกัญขึ้นตา
อาการมันออกไปตามเพลง ในเขียงมีแต่กัญชา
ใส่บ้องหรือพันเอง จินตนาการไปเป็นบางนาที
Zip promethazine อยู่ที่บ้านมาลี
ชอบบรรยากาศ ในนตอนยาม ราตรี
อาการมันเริ่มออก หลังจาก 5 นาที
สมุนไรกับใจคนมันเป็นของคู่กัน
รู้จักกับกัญชาตอนอาจารย์ จู ดัง
มีแต่เรื่องข่าวร้ายอย่างที่ใครรู้กัน
สมุนไพรไม่ได้ร้ายแค่อยากต้องการผู้ฟัง

ไม่ใช่ขี้ยาเรียกเขาว่าขี้เมา
ไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้ เหมือนกัน
หนึ่งชายชรามีนามว่า “ตายาว”
กินควันแทนข้าว ถึงแก่เฒ่าก็สู้ตาย
เรี่ยวแรงยังมีแขนขายังดีไม่หวั่น
เติมเต็มทั้งวัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ยนไป
ก็เนิ่นก็นานแล้วที่ดอกไม้เจ้าผิดกฎหมาย
เขาดีใจจนร้องไห้ในวันที่ไทยนั้นเสรี

มิวสิควิดีโอ ตายาว เมืองแมน

เพลง : ตายาว
ศิลปิน : เมืองแมน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เมืองแมน, Dvwgmanjo
เรียบเรียง : เมืองแมน
Contact FB :MUENGMANRD
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend