คอร์ดเพลง ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง Jeff Satur

  
Text   


 
ต้องนานเท่า
ไร
 
ที่เรื่องราวนี้มันถึงจะผ่า
F#m 
นพ้นไป
 
กลิ่นกาแฟ
G#m 
ในตอนสาย
 
ภาพสุดท้ายที่เธอเดินจากไ

 
เคยบอกเธอไว้
ว่ายังไง..
 
ว่าถ้าเธอต้องไ
F#m 
ปก็ไม่เป็นไร
 
แต่พอเอ
G#m 
าเข้าจริง 
 
เป็นฉันที่ไม่ไปไห

 
ภาวน
F#m 
าให้ฉันไม่ฝั
G#m 
นถึงเธอ
 
ให้เพลงรั
กที่ฟังไม่พู
G#m 
ดถึงเธอ
 
ทำได้เพียง
F#m 
ปล่อยเบลอ
 
แต่สุดท้า
G#m 
ยก็ยังคิดถึงเธ
อ.. 
 
 
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืมไปว่าลืม
G#m 
ยังไง 
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่าง
นี้..

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไ
ร.. 
 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

 
ต้องใช้เวล
า..
 
ทุกวันทำได้เพียงนั่งมองนา
F#m 
ฬิกา
 
รอจนเช้
G#m 
าให้เรื่องราว 
 
มันเลือนลาง
 
เธอก็ยังกลับม

 
ก็เพิ่งได้รู้
ว่าวันหนึ่ง..
 
เพียงแค่ความคิดถึ
F#m 
งก็ทรมาน
 
ติดอยู่ใ
G#m 
นวังวน 
 
เรื่องราวในวันวานผ่านไ
ป..

 
ภาวน
F#m 
าให้ฉันไม่ฝั
G#m 
นถึงเธอ
 
ให้เพลงรั
กที่ฟังไม่พู
G#m 
ดถึงเธอ
 
ทำได้เพียง
F#m 
ปล่อยเบลอ
 
แต่สุดท้า
G#m 
ยก็ยังคิดถึงเธ
อ.. 
 
 
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืมไปว่าลืม
G#m 
ยังไง 
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่าง
นี้..

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไร
..
Am 
. ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

INSTRU | C#m B/D# |

ก็อยากจะลืม
ทุกวันเว
C#m 
ลาที่เราได้เจ
A#dim 
อ..
 
แต่จำได้แค่เพียงฉันเคย
Am 
มีความสุขเพราะเธอ..

 
ยัง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืม
G#m 
ไปว่าลืมยังไง
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไร
.. 
 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

INSTRU | E | F#m | G#m | A |

 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืม
ยังไง..


ต้องนานเท่าไร
ที่เรื่องราวนี้มันถึงจะผ่านพ้นไป
กลิ่นกาแฟในตอนสาย
ภาพสุดท้ายที่เธอเดินจากไป

เคยบอกเธอไว้ว่ายังไง..
ว่าถ้าเธอต้องไปก็ไม่เป็นไร
แต่พอเอาเข้าจริง เป็นฉันที่ไม่ไปไหน

ภาวนาให้ฉันไม่ฝันถึงเธอ
ให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอ
ทำได้เพียงปล่อยเบลอ
แต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอ..

โอ้ใจไยเจ้าจึงไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ก็ลืมไปว่าลืมยังไง ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้..

โอ้ใจไยเจ้าจึงไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ต้องใช้น้ำตาเท่าไร ลบภาพเธอในใจ
ทำอย่างไร.. ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

ต้องใช้เวลา..
ทุกวันทำได้เพียงนั่งมองนาฬิกา
รอจนเช้าให้เรื่องราว มันเลือนลาง
เธอก็ยังกลับมา

ก็เพิ่งได้รู้ว่าวันหนึ่ง..
เพียงแค่ความคิดถึงก็ทรมาน
ติดอยู่ในวังวน เรื่องราวในวันวานผ่านไป..

ภาวนาให้ฉันไม่ฝันถึงเธอ
ให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอ
ทำได้เพียงปล่อยเบลอ
แต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอ..

โอ้ใจไยเจ้าจึงไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ก็ลืมไปว่าลืมยังไง ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้..

โอ้ใจไยเจ้าจึงไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ต้องใช้น้ำตาเท่าไร ลบภาพเธอในใจ
ทำอย่างไร…ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

( ดนตรี )

ก็อยากจะลืมทุกวันเวลาที่เราได้เจiอ..
แต่จำได้แค่เพียงฉันเคยมีความสุขเพราะเธอ..

ยังไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ก็ลืมไปว่าลืมยังไง
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้

โอ้ใจไยเจ้าจึงไม่ลืม ไม่ลืม..
ใครคนหนึ่งในใจสักที สักที
ต้องใช้น้ำตาเท่าไร ลบภาพเธอในใจ
ทำอย่างไร.. ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

( ดนตรี )

ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง..

มิวสิควิดีโอ ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง Jeff Satur

เพลง : ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง
ศิลปิน : Jeff Satur
เนื้อร้อง/ทำนอง : eff Satur
เรียบเรียง : Soh ETC / MAC SARUN
ติดต่องานแสดง : 065-440-9098
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend