คอร์ดเพลง แสนล้าน THAITANIUM (feat. Da Endorphine)

  
Text   


INTRO | G | Bm A/C# D | ( 4 Times )

 
   
วันที่มืดมิด 
 
วันที่เราหมดใ
Bm 
 
   วันที่ชีวิ
A/C# 
ตไม่มีทา
งจะไป
 
   
อยากให้มองฟ้า 
 
ในยามค่ำคื
Bm 
 
   เรายังมองเห็น
A/C# 
ดวงดาว
เป็นหมื่
น..
 
   แสนล้
Bm 
านดว
A/C# 
ง.. 
 
 
 
   
เราจะไม่ยอมให้หมดไ
Bm 
ฟ พรุ่งนี้จะลุ
A/C# 
กขึ้นมา
ใหม่

 
   
ลุกขึ้นยืน stand tall แม้มึงจะเคยล้ม
 
   
Bm 
เหมือนต้นไทรในพายุ
A/C# 
ที่มันต้องเจ
อลม
 
   
ชีวิตเราเกิดมาบางทีมันขื่นขม
 
   
Bm 
แต่นี่มัน your li
A/C# 
fe และมึงจะกลั
วอะไร

 
เอาอี
กที
 
ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่าย ๆ ต้องมา
Bm 
กกว่านี้
 
สติของเร
A/C# 
านั้นคือพลั
งที่ขับเคลื่อนเรา
วันนี้
 
ดูถูกยังไง อย่ามัวไปฟัง ชีวิตมันสั้
Bm 
นแค่นี้
 
ชีวิตไม่ gu
A/C# 
arantee 
 
 

 
กูบอกได้เล
ย 
 
จนสุดทางกูก็จะไป
 
ไม่ว่าทางมันจะมื
Bm 
ด หรือมันจะมัวสักแค่ไห
A/C# 
 
ตราบ
ใดที่ข้างใน
ลึกลงไปเรายังมีไฟ
 
แน่นอน ไม่หยุ
Bm 
ด 
 
fight
 
Power up your li
A/C# 
fe Yea y
 
yeaaa

 
   
วันที่มืดมิด 
 
วันที่เราหมดใ
Bm 
 
   วันที่ชีวิ
A/C# 
ตไม่มีทา
งจะไป
 
   
อยากให้มองฟ้า 
 
ในยามค่ำคื
Bm 
 
   เรายังมองเห็น
A/C# 
ดวงดาว
เป็นหมื่
น..
 
   แสนล้
Bm 
านดว
A/C# 
ง.. 
 
 
 
   
เราจะไม่ยอมให้หมดไ
Bm 
ฟ พรุ่งนี้จะลุ
A/C# 
กขึ้นมา
ใหม่

INSTRU | G | Bm A/C# D |

 
   
เราจะไม่ยอมให้หมดไ
Bm 
ฟ พรุ่งนี้จะลุ
A/C# 
กขึ้นมา
ใหม่

 
   
อนาคตใครเป็นคนกำหนด ใครบอก ไฟกูหม
Bm 
 
   ปัจจุบัน ถึงพรุ่งนี้
A/C# 
ไม่มีวัน
จะจบ

 
ทำทุ
กอย่าง 
 
แหกแม่งทุกกฎ
 
นี่คือรสชาติของชี
Bm 
วิต 
 
มันมีคร
A/C# 
 
จากอดี
ต 
 
ที่กูเป็
นมา ไม่ใช่ดารา แต่จะบินไปบนฟ้
Bm 
 
คว้าดาว ให้เป็นของ
A/C# 
ข้า 
 
Numb
er one ให้
มันเจิดจ้า
 
and you know Thaitay
 
 
นี่คือขอ
Bm 
งมีค่า 
 
ถ้ามึงคิด
A/C# 
ผิด 
 
มึงอะ
ท่าจะบ้า

 
It’s ตลก
ว่า ปรากฏว่า Mr. ปรากฏการณ์
 
made it ha
Bm 
ppen off my ประสบการณ์
 
W
A/C# 
eed, 
 
wi
ne and a shot to ตบตาม

 
   
It’s go time, no time off
 
   The sound of balling is ไพเรา
Bm 
 
   The bling up on my สร้อยค
A/C# 
 
   A ha
ter can eat a ไส้กรอก

 
   
Everybody 
 
passports
 
   เนี่ยชีวิตที่กู aske
Bm 
 
for
 
   I made it off a ra
A/C#p 
มึง 
 
 
 
   A boss par
t of the brand
 
   นี่คือ part of the plan
 
 
   พลัง respect is part of this ma
Bm 
n
 
   
aboy turned into the ma
A/C# 
n
 
   Getting this mo
ney, it’s me and the gang

 
   
วันที่มืดมิด 
 
วันที่เราหมดใ
Bm 
 
   วันที่ชีวิ
A/C# 
ตไม่มีทา
งจะไป
 
   
อยากให้มองฟ้า 
 
ในยามค่ำคื
Bm 
 
   เรายังมองเห็น
A/C# 
ดวงดาว
เป็นหมื่
น..
 
   แสนล้
Bm 
านดว
A/C# 
ง.. 
 
 
 
   
เราจะไม่ยอมให้หมดไ
Bm 
ฟ 
 
พรุ่งนี้จะลุ
A/C# 
กขึ้นมา
ใหม่

INSTRU | G | Bm A/C# D |

 
   
เราจะไม่ยอมให้หมดไ
Bm 
ฟ พรุ่งนี้จะลุ
A/C# 
กขึ้นมา
ใหม่

 
   
We count our blessings
 
   just cause we alive man
 
 
   
Bm 
So we put our lig
A/C# 
hters in the sk
 
man
 
   
When you do it from the heart
 
   then it’s timeless
 
 
   
Bm 
When you do it from the he
A/C# 
art
 
   then it’s ti
meless

 
   
We count our blessings
 
   just cause we alive man
 
 
   
Bm 
So we put our lig
A/C# 
hters in the sk
 
man
 
   
When you do it from the heart
 
   then it’s timeless
 
 
   
Bm 
When you do it from the he
A/C# 
art
 
   then it’s ti
meless

 
   
We count our blessings
 
   just cause we alive man
 
 
   
Bm 
So we put our lig
A/C# 
hters in the sk
 
man
 
   
When you do it from the heart
 
   then it’s timeless
 
 
   
Bm 
When you do it from the he
A/C# 
art
 
   then it’s ti
meless


วันที่มืดมิด วันที่เราหมดใจ
วันที่ชีวิตไม่มีทางจะไป
อยากให้มองฟ้า ในยามค่ำคืน
เรายังมองเห็นดวงดาวเป็นหมื่น..
แสนล้านดวง..
เราจะไม่ยอมให้หมดไฟพรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาใหม่

ลุกขึ้นยืน stand tall แม้มึงจะเคยล้ม
เหมือนต้นไทรในพายุที่มันต้องเจอลม
ชีวิตเราเกิดมาบางทีมันขื่นขม
แต่นี่มัน your lifeและมึงจะกลัวอะไร

เอาอีกที
ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่าย ๆ ต้องมากกว่านี้
สติของเรานั้นคือพลังที่ขับเคลื่อนเราวันนี้
ดูถูกยังไง อย่ามัวไปฟัง ชีวิตมันสั้นแค่นี้
ชีวิตไม่ guarantee

กูบอกได้เลย จนสุดทางกูก็จะไป
ไม่ว่าทางมันจะมืดหรือมันจะมัวสักแค่ไหน
ตราบใดที่ข้างในลึกลงไปเรายังมีไฟ
แน่นอน ไม่หยุด fight
Power up your life Yea ye yeaaa

วันที่มืดมิด วันที่เราหมดใจ
วันที่ชีวิตไม่มีทางจะไป
อยากให้มองฟ้า ในยามค่ำคืน
เรายังมองเห็นดวงดาวเป็นหมื่น..
แสนล้านดวง..
เราจะไม่ยอมให้หมดไฟพรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาใหม่

ดนตรี

เราจะไม่ยอมให้หมดไฟพรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาใหม่

อนาคตใครเป็นคนกำหนด ใครบอก ไฟกูหมด
ปัจจุบัน ถึงพรุ่งนี้ไม่มีวันจะจบ

ทำทุกอย่าง แหกแม่งทุกกฎ
นี่คือรสชาติของชีวิต มันมีครบ
จากอดีต ที่กูเป็นมา ไม่ใช่ดารา แต่จะบินไปบนฟ้า
คว้าดาว ให้เป็นของข้า Number one ให้มันเจิดจ้า
and you know Thaitay
นี่คือของมีค่า ถ้ามึงคิดผิด มึงอะท่าจะบ้า

It’s ตลกว่า ปรากฏว่า Mr. ปรากฏการณ์
made it happen off my ประสบการณ์
Weed, wine and a shot to ตบตาม

It’s go time, no time off
The sound of balling is ไพเราะ
The bling up on my สร้อยคอ
A hater can eat a ไส้กรอก

Everybody passports
เนี่ยชีวิตที่กู asked for
I made it off a rap มึง
A boss part of the brand
นี่คือ part of the plan
พลัง respect is part of this man
aboy turned into the man
Getting this money, it’s me and the gang

วันที่มืดมิด วันที่เราหมดใจ
วันที่ชีวิตไม่มีทางจะไป
อยากให้มองฟ้า ในยามค่ำคืน
เรายังมองเห็นดวงดาวเป็นหมื่น..
แสนล้านดวง..
เราจะไม่ยอมให้หมดไฟ พรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาใหม่

ดนตรี

เราจะไม่ยอมให้หมดไฟพรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาใหม่

We count our blessings
just cause we alive man
So we put our lighters in the sky man
When you do it from the heart
then it’s timeless
When you do it from the heart
then it’s timeless

We count our blessings
just cause we alive man
So we put our lighters in the sky man
When you do it from the heart
then it’s timeless
When you do it from the heart
then it’s timeless

We count our blessings
just cause we alive man
So we put our lighters in the sky man
When you do it from the heart
then it’s timeless
When you do it from the heart
then it’s timeless

มิวสิควิดีโอ แสนล้าน Thaitanium

เพลง : แสนล้าน
ศิลปิน : Thaitanium feat. Da Endorphine
Writer: DABOYWAY / KH / Sdthaitay / Big Calo
Producer: KH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend