คอร์ดเพลง คิดถึง QLER

  
Text   

INTRO | F F7 | Dm D7 |

INTRO | Gm C7 | F C7 |

 
อีกแล้
ว 
 
ตัวฉั
F7 
นที่ยังคงนอนละเมอใต้แสงไ
Dm 
 
Yeah it’s ri
D7 
ght
 
กับโพลารอยด์หนึ่ง
Gm 
ใบ  
C7 
 
ฉันคิดถึงเธ
อเหลือเกิ
C7 

 
อาจเป็นเพร
าะ..
 
มีคำบางคำ
F7 
ที่ฉันไม่อาจจะพูดไ
Dm 
 
Yeah it’s ri
D7 
ght 
 
เธอไปอยู่ที่
Gm 
ไหน  
C7 
 
ใยจึงไม่กลั
บมา..  
C7 

 
หากว่าคื
นนี้จะยาวนานกว่าคืน
F7 
ไหน
 
เฝ้าภ
Dm 
าวนาให้ฉันไม่หวั่น
D7 
ไหว
 
คิดถึงเ
Gm 
ธอ..  
   
 
แต่ทำไม่ได้
เลย.. 
 
 
C7 

 
Thinking ‘bout yo
u babe..  
F7 
 
Thinking ‘bout y
Dm 
ou all the ti
D7 
me
 
อยากรู้
Gm 
ว่าเธ
อคิดถึงใค
ร.. 
 
 
C7 
 
Thinking ‘bout yo
u babe..  
F7 
 
Thinking ‘bout y
Dm 
ou.. 
 
 
D7 
 
Gm 
ม้ก่อนนอ
นหลับฝั
น.. 
 
 
C7 

 
เสี
ยงเพลงที่กล่อมนอน
 
ถ้
F7 
อยคำที่เอ่ยว่าคิดถึ
Dm 
 
แม้ช่วงเวล
D7 
าที่ตัวฉันเคยได้สุข
Gm 
ใจ
 
จะผ่า
นไป 
 
คงไม่ลื
ม.. 
 
 
C7 

 
เธอไปอยู่กับ
ใคร 
 
อยู่ที่
F7 
ใด
 
อยากอ้อนวอ
Dm 
นให้เธอคืนกลับ
D7 
มา
 
แต่ถ้าสา
Gm 
ยไป.. 
 
 
   
 
ฉันคงเข้
าใจ..  
C7 

 
หากว่าคื
นนี้จะยาวนานกว่าคืน
F7 
ไหน
 
เฝ้าภ
Dm 
าวนาให้ฉันไม่หวั่น
D7 
ไหว
 
คิดถึงเ
Gm 
ธอ..  
   
 
แต่ทำไม่ได้
เลย.. 
 
 
C7 

 
Thinking ‘bout yo
u babe..  
F7 
 
Thinking ‘bout y
Dm 
ou all the ti
D7 
me
 
อยากรู้
Gm 
ว่าเธ
อคิดถึงใค
ร.. 
 
 
C7 
 
Thinking ‘bout yo
u babe..  
F7 
 
Thinking ‘bout y
Dm 
ou.. 
 
 
D7 
 
Gm 
ม้ก่อนนอ
นหลับฝั
น.. 
 
 
C7 

 
Thinking ‘bout yo
u babe.. 
 
 
F7 
 
Thinking ‘bout yo
Dm 
u all the ti
D7 
me
 
อยากรู้
Gm 
ว่าเธ
อคิดถึงใค
ร.. 
 
 
C7 

 
Thinking ‘bout yo
Am 
u babe..
 
Thinking ‘bout yo
Dm 
u..
 
แม้
Gm 
ก่อนนอ
นหลับ
ฝัน..


อีกแล้ว ตัวฉันที่ยังคงนอนละเมอใต้แสงไฟ
Yeah it’s right
กับโพลารอยด์หนึ่งใบ
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

อาจเป็นเพราะ..
มีคำบางคำที่ฉันไม่อาจจะพูดไป
Yeah it’s right เธอไปอยู่ที่ไหน
ใยจึงไม่กลับมา..

หากว่าคืนนี้จะยาวนานกว่าคืนไหน
เฝ้าภาวนาให้ฉันไม่หวั่นไหว
คิดถึงเธอ.. แต่ทำไม่ได้เลย..

Thinking ‘bout you babe..
Thinking ‘bout you all the time
อยากรู้ว่าเธอคิดถึงใคร..
Thinking ‘bout you babe..
Thinking ‘bout you..
แม้ก่อนนอนหลับฝัน..

เสียงเพลงที่กล่อมนอน
ถ้อยคำที่เอ่ยว่าคิดถึง
แม้ช่วงเวลาที่ตัวฉันเคยได้สุขใจ
จะผ่านไป คงไม่ลืม..

เธอไปอยู่กับใคร อยู่ที่ใด
อยากอ้อนวอนให้เธอคืนกลับมา
แต่ถ้าสายไป.. ฉันคงเข้าใจ..

หากว่าคืนนี้จะยาวนานกว่าคืนไหน
เฝ้าภาวนาให้ฉันไม่หวั่นไหว
คิดถึงเธอ.. แต่ทำไม่ได้เลย..

Thinking ‘bout you babe..
Thinking ‘bout you all the time
อยากรู้ว่าเธอคิดถึงใคร..
Thinking ‘bout you babe..
Thinking ‘bout you..
แม้ก่อนนอนหลับฝัน..

Thinking ‘bout youbabe..
Thinking ‘bout youall the time
อยากรู้ว่าเธอคิดถึงใคร..

Thinking ‘bout yoAmubabe..
Thinking ‘bout you..
แม้ก่อนนอนหลับฝัน..

มิวสิควิดีโอ คิดถึง (Hold Back) QLER

เพลง : คิดถึง (Hold Back)
ศิลปิน : QLER
เนื้อร้อง/ทำนอง : QLER
เรียบเรียง : QLER
ติดต่องานแสดง : 081-857-0572, 063-192-6456
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend