คอร์ดเพลง จักรวาลชุบแป้งทอด ว่าน ธนกฤต

  
Text   


 
เธอรู้ไ
Dmaj7 
หมว่าฉันรักเธ
F#7 
อเท่าไหร่
 
มากแค่ไห
Bm 
น 
 
ยิ่งใหญ่กว่าฟ้
Am 
 
ค่ำคื
นที่แสงด
าว..นั้นส่อ
F#m 
งสกาว
Bm 
 
แค่จัก
Em 
รวาลนั้นยั
ง..น้อย
ไป.. 
 
 

 
ก่อนที่เธ
Em 
อจะมาอยู่ดา
วดวงนี้
 
เธออยู่ดา
F#m 
วดวงไหน 
 
ที่บน
Bm 
ท้องฟ้า
 
บอกได้ไห
Em 
ม บอกมา ดาร
าดวงนั้น..อยู่ที่
Dmaj7 
ใด

 
บนท้องฟ้
ากับที่ ๆ ยื
Gm 
นตรงนี้
 
คืนที่ฉั
F#m 
นมีเธออยู่เคีย
Bm 
งข้างกาย
 
เธอนั้นสว
Em 
ยกว่าดาวดวงไห
น 
 
ในคืน
Dmaj7 
นี้

 
ดั่งควา
Em 
มฝัน.. 
 
ที่วันนี้
F#m 
มีเธอข้างกา
Bm 
 
โอบกอดเธ
อเอาไว้.. 
 
กับค่ำคื
E/G# 
นที่แสนงดงา

 
เธอรู้ไ
Dmaj7 
หมว่าฉันรักเธ
F#7 
อเท่าไหร่
 
จะบรรยา
Bm 
ยยังไง 
 
ให้เธ
Am 
อรู้ดี
 
ว่ากว้า
งเกิน..ฟ้าค่ำ
F#m 
คืนนี้.
Bm 
.
 
ไม่รู้
Em 
จะพูดอย่างไร
..

 
เธอรู้ไห
Dmaj7 
มว่าฉันรักเธ
F#7 
อเท่าไหร่
 
มากแค่ไห
Bm 
น 
 
ยิ่งใหญ่กว่าฟ้
Am 
 
ค่ำคื
นที่แสงด
าว..นั้นส่อ
F#m 
งสกาว
Bm 
 
แค่จัก
Em 
รวาลนั้นยั
ง..น้อย
Dmaj7 
ไป.. 
 
 

 
   
Em 
ความรักบางครั้ง 
 
ถ้ามองด้วยต
า 
 
บางทีก็ไม่เห็น
 
   
F#m 
จะกะ จะเกณฑ์ ให้เป็น แบบนั้
Bm 
น แบบนี้ ก็ยากไป
 
   
Em 
ว่ามากเท่าไหร่
 
   
มากมายเท่าไหร่ 
 
ต้องมอ
Dmaj7 
งด้วยใจ

 
ถ้าอยากรับรู้
และมองด้วยต
Gm 
 
ให้มองบนฟ้
F#m 
า..ที่ดาวพร่างพรา
Bm 
วบนนั้น
 
บอกเล
Em 
ยว่ามันน้อยไป
..สำหรับเธ
อ..

 
ดั่งควา
Em 
มฝัน.. 
 
ที่วันนี้
F#m 
มีเธอข้างก
Bm 
าย
 
โอบกอดเธ
อเอาไว้.. 
 
กับค่ำคื
E/G# 
นที่แสนงดงา

 
เธอรู้ไ
Dmaj7 
หมว่าฉันรักเธ
F#7 
อเท่าไหร่
 
จะบรรยา
Bm 
ยยังไง 
 
ให้เธ
Am 
อรู้ดี
 
ว่ากว้า
งเกิน..ฟ้าค่ำ
F#m 
คืนนี้.
Bm 
.
 
ไม่รู้
Em 
จะพูดอย่างไร
..

 
อยากบอกเธ
Dmaj7 
ว่าฉันรักเธ
F#7 
อเท่าไหร่
 
มากแค่ไห
Bm 
น 
 
ยิ่งใหญ่กว่าฟ้
Am 
 
ค่ำคื
นที่แสงด
าว..นั้นส่อ
F#m 
งสกาว
Bm 
 
แค่จัก
Em 
รวาลนั้นยั
ง..น้อยไป..

 
   
Bm 
ให้ฟ้าและดาวนั้นเป็
E7 
นพยาน
 
จากคืนนี้
Em 
ฉันขอได้ไห
ม 
 
ฉันขอดูแล
F#m 
เธอ.. 
 
 
Bm 
 
ไม่ว่าพรุ่งนี้
Em 
จะเป็นเช่นไร
 
ก็ไม่กลั
F#m 
วที่จะต้องเจอ
 
จะมั่นค
Gm 
งและรักเสมอตลอดไ
ป.. 
 
 

 
เธอรู้ไ
Emaj7 
หมว่าฉันรักเธ
G#7 
อเท่าไหร่
 
จะบรรยา
C#m 
ยยังไง 
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ดี
 
ว่ากว้า
งเกิน..ฟ้าค่ำ
G#m 
คืนนี้.
C#m 
.
 
ไม่รู้
F#m 
จะพูดอย่างไ
ร.. 
 
 
C# 

 
เธอรู้ไห
F# 
มว่าฉันรักเธ
A#7 
อเท่าไหร่
 
มากแค่ไห
D#m 
น 
 
ยิ่งใหญ่กว่าฟ้
C#m 
 
ค่ำคื
F# 
นที่แสงด
าว..นั้นส่อ
A#m 
งสกาว
D#m 
 
แค่จัก
G#m 
รวาลนั้นยั
C# 
ง..น้อยไป..

OUTRO | D | Bm E | F# |


เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
มากแค่ไหน ยิ่งใหญ่กว่าฟ้า
ค่ำคืนที่แสงดาว..นั้นส่องสกาว
แค่จักรวาลนั้นยัง..น้อยไป..

ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้
เธออยู่ดาวดวงไหน ที่บนท้องฟ้า
บอกได้ไหม บอกมา ดาราดวงนั้น..อยู่ที่ใด

บนท้องฟ้ากับที่ ๆ ยืนตรงนี้
คืนที่ฉันมีเธออยู่เคียงข้างกาย
เธอนั้นสวยกว่าดาวดวงไหน ในคืนนี้

ดั่งความฝัน.. ที่วันนี้มีเธอข้างกาย
โอบกอดเธอเอาไว้.. กับค่ำคืนที่แสนงดงาม

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
จะบรรยายยังไง ให้เธอรู้ดี
ว่ากว้างเกิน..ฟ้าค่ำคืนนี้..
ไม่รู้จะพูดอย่างไร..

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
มากแค่ไหน ยิ่งใหญ่กว่าฟ้า
ค่ำคืนที่แสงดาว..นั้นส่องสกาว
แค่จักรวาลนั้นยัง..น้อยไป..

ความรักบางครั้ง ถ้ามองด้วยตา บางทีก็ไม่เห็น
จะกะ จะเกณฑ์ ให้เป็น แบบนั้น แบบนี้ ก็ยากไป
ว่ามากเท่าไหร่
มากมายเท่าไหร่ ต้องมองด้วยใจ

ถ้าอยากรับรู้และมองด้วยตา
ให้มองบนฟ้า..ที่ดาวพร่างพราวบนนั้น
บอกเลยว่ามันน้อยไป..สำหรับเธอ..

ดั่งความฝัน.. ที่วันนี้มีเธอข้างกาย
โอบกอดเธอเอาไว้.. กับค่ำคืนที่แสนงดงาม

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
จะบรรยายยังไง ให้เธอรู้ดี
ว่ากว้างเกิน..ฟ้าค่ำคืนนี้..
ไม่รู้จะพูดอย่างไร..

อยากบอกเธว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
มากแค่ไหน ยิ่งใหญ่กว่าฟ้า
ค่ำคืนที่แสงดาว..นั้นส่องสกาว
แค่จักรวาลนั้นยัง..น้อยไป..

ให้ฟ้าและดาวนั้นเป็นพยาน
จากคืนนี้ฉันขอได้ไหม ฉันขอดูแลเธอ..
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
ก็ไม่กลัวที่จะต้องเจอ
จะมั่นคงและรักเสมอตลอดไป..

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
จะบรรยายยังไง ให้เธอรู้ดี
ว่ากว้างเกิน..ฟ้าค่ำคืนนี้..
ไม่รู้จะพูดอย่างไร..

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
มากแค่ไหน ยิ่งใหญ่กว่าฟ้า
ค่ำคืนที่แสงดาว..นั้นส่องสกาว
แค่จักรวาลนั้นยัง..น้อยไป..

มิวสิควิดีโอ จักรวาลชุบแป้งทอด ว่าน ธนกฤต

เพลง : จักรวาลชุบแป้งทอด
ศิลปิน : ว่าน ธนกฤต
เรียบเรียง : TenTeerapak
ติดต่องานแสดง : 093-669-7494, 080-939-4730
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend