คอร์ดเพลง นางไอ่ของอ้าย มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   


INTRO | C#m | C#m | F#m | C#m |
INTRO | C#m | E | F#m B | C#m |

 
คึดฮอดควม
C#m 
เก่า ตั้งแต่เป็นบ่
B 
าวเป็นสาวขึ้น
E 
ใหม่
 
เจ้างามปานว่านาง
F#m 
ไอ่ อ้ายกะไ
G#m 
ด้ฉายา
C#m 
ผาแดง
 
ไทบ้านว่าเหมา
C#m 
ะสม เป็นซิ่นสอง
F# 
ต่อน อ้อนเชียร์ให้
C#m 
แต่ง
 
เพิ่นอยากเ
B 
ห็นเฮาฮักเฮาแ
E 
พง เบิ่ง
F#m 
แงงกันฮอด
G#m 
ฝั่งฝัน

 
แต่หลายปี
C#m 
ผ่าน ย้อนเงินย้อนง
B 
านและวันเว
E 
ลา
 
เฮ็ดให้ฮักเฮาฮ้า
F#m 
งป๋า โชคชะ
G#m 
ตาพัดพาจา
C#m 
กกัน 
B 
 
ข่าวว่าน้องน
C#m 
างไอ่ มีคนป้อนไ
F# 
ข่ ได้เข้าพา
C#m 
ขวัญ
 
จนมีลูกมีเต้า
F#m 
นำกัน อ้าย
B 
นั้นจำต้องเฮ็
E 
ดใจ

 
มื้อบุญ
G#m 
บั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนอง
C#m 
หาน
 
เมื่อค
B 
รั้งหลายปีก่อ
F# 
นนั้น เคยย้อนตำน
B 
านผาแดงนาง
E 
ไอ่
 
ด้วยสัญญ
G#m 
าฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนอง
C#m 
หานใหญ่
 
อีกจักชาติผาแดงนาง
E 
ไอ่ สิฮักกัน
F# 
ไปบ่วายสาย
G#m 
แนน

 
คึดฮอดคื
C#m 
อเก่า แม้ฮักสองเ
B 
ฮาสิสุดทาง
E 
ฝัน
 
ใจอ้ายก็ยัง
F#m 
ยืนยัน ถึงชาตินี้
G#m 
นั้นบ่ได้เ
C#m 
ป็นแฟน 
B 
 
อ้ายสิจูด
C#m 
บั้งไฟ แล้วฝากคำ
F# 
ไปบอกพญา
C#m 
แถน
 
ว่าผาแดงยังมั่นยัง
F#m 
แก่น รอต่อสายแ
B 
นนนางไอ่ขอ
E 
งอ้าย

INSTRU | C#m | C#m | E F#m | G#m |
INSTRU | C#m | E | F#m B | E |

 
มื้อบุญ
G#m 
บั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนอง
C#m 
หาน
 
เมื่อค
B 
รั้งหลายปีก่อ
F# 
นนั้น เคยย้อนตำน
B 
านผาแดงนาง
E 
ไอ่
 
ด้วยสัญญ
G#m 
าฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนอง
C#m 
หานใหญ่
 
อีกจักชาติผาแดงนาง
E 
ไอ่ สิฮักกัน
F# 
ไปบ่วายสาย
G#m 
แนน

 
คึดฮอดคื
C#m 
อเก่า แม้ฮักสองเ
B 
ฮาสิสุดทาง
E 
ฝัน
 
ใจอ้ายก็ยัง
F#m 
ยืนยัน ถึงชาตินี้
G#m 
นั้นบ่ได้เ
C#m 
ป็นแฟน 
B 
 
อ้ายสิจูด
C#m 
บั้งไฟ แล้วฝากคำ
F# 
ไปบอกพญา
C#m 
แถน
 
ว่าผาแดงยังมั่นยัง
F#m 
แก่น รอต่อสายแ
B 
นนนางไอ่ขอ
E 
งอ้าย

 
ชาตินี้ขาดคู่ฮ่ว
F#m 
มใจ สิถ่าชาติใหม่..
B 
..
 
นางไอ่ขอ
E 
งอ้าย..

INSTRU | C#m | E | F#m B | C#m |


คึดฮอดควมเก่า ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
เจ้างามปานว่านางไอ่ อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
ไทบ้านว่าเหมาะสม เป็นซิ่นสองต่อน อ้อนเชียร์ให้แต่ง
เพิ่นอยากเห็นเฮาฮักเฮาแพง เบิ่งแงงกันฮอดฝั่งฝัน

แต่หลายปีผ่าน ย้อนเงินย้อนงานและวันเวลา
เฮ็ดให้ฮักเฮาฮ้างป๋า โชคชะตาพัดพาจากกัน
ข่าวว่าน้องนางไอ่ มีคนป้อนไข่ ได้เข้าพาขวัญ
จนมีลูกมีเต้านำกัน อ้ายนั้นจำต้องเฮ็ดใจ

มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
อีกจักชาติผาแดงนางไอ่ สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน
อ้ายสิจูดบั้งไฟ แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
ว่าผาแดงยังมั่นยังแก่น รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

ดนตรี

มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
อีกจักชาติผาแดงนางไอ่ สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน
อ้ายสิจูดบั้งไฟ แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
บักผาแดงยังมั่นยังแก่น รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

ชาตินี้ขาดคู่ฮ่วมใจ สิถ่าชาติใหม่.. นางไอ่ของอ้าย

มิวสิควิดีโอ นางไอ่ของอ้าย มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : นางไอ่ของอ้าย
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend