คอร์ดเพลง สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo x เหลือง อนุกูล (ต้นฉบับ : พิมพ์นิยม)

  
Text   
คอร์ดเพลง สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo x เหลือง อนุกูล

ศิลปิน : Am Seatwo x เหลือง อนุกูล
ศิลปินต้นฉบับ : พิมพ์นิยม
คอร์ด : G,D,Em,C


G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเ
G 
กิด

INSTRU | Em | D | C | D |
INSTRU | Em | D | C | D |

G 
เสียงโน
D 
ราห์หนังลุงบ้าน
Em 
เรา
 
เงียบเห
C 
งาเหลือเ
D 
กินหวางนี้
G 
คน
D 
ดีน้องไปอยู่ไ
Em 
หน..

G 
ลืมทุ่ง
D 
นาสัญญาเดียว
Em 
ดาย
 
ตอใ
C 
ดน้อ
D 
งอิหลบบ้
G 
าน
 
เที่ยวง
D 
านบ้านเราปี
Em 
นี้

G 
  น้องมาลืมลูก
D 
ตอผักเนาะลูกเ
Em 
นียง
 
  ลืมเ
C 
สียงโ
D 
นราห์
G 
  พี่มายืนคอย
D 
ท่าที่หลาทุก
Em 
วัน
 
  หยาห
C 
วัน
D 
มุ้งมิ้ง
G 
  เสียง
D 
ฉิ่งตี
Em 
ดัง 
 
 
C 
ฟังแล้วเศ
D 
ร้าสร้อย
G 
  คอย 
 
D 
อย 
 
 
Em 
คอย 
 
C 
อยน้องห
D 
ลบบ้าน

INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )

G 
  น้องมาจำคำ
D 
พี่ได้เล้ย
Em 
หม้าย
 
  ที่
C 
ใต้
D 
ต้นท้อน
G 
  แรกวันก่
D 
อนที่น้อง
Em 
นอน
 
  
C 
หนุน
D 
ตักพี่
G 
  อยากบอกคน
D 
ดีว่าหวัง
Em 
เวิด
 
  มันเ
C 
กิดค
D 
วามรัก
G 
  เจ็บห
D 
นัก 
 
ปวด
Em 
หนัก
 
  เ
C 
ป็นเพราะ
D 
รักเธอ

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเกิด

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )
INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )

G 
  น้องมาจำคำ
D 
พี่ได้เล้ย
Em 
หม้าย
 
  ที่
C 
ใต้
D 
ต้นท้อน
G 
  แรกวันก่
D 
อนที่น้อง
Em 
นอน
 
  
C 
หนุน
D 
ตักพี่
G 
  อยากบอกคน
D 
ดีว่าหวัง
Em 
เวิด
 
  มันเ
C 
กิดค
D 
วามรัก
G 
  เจ็บห
D 
นัก 
 
ปวด
Em 
หนัก
 
  เ
C 
ป็นเพราะ
D 
รักเธอ

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเกิด

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเ
G 
กิด

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 

OUTRO | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สัญญาใต้ท้อน


ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด

( ดนตรี )

เสียงโนราห์หนังลุงบ้านเรา
เงียบเหงาเหลือเกินหวางนี้
คนดีน้องไปอยู่ไหน..

ลืมทุ่งนาสัญญาเดียวดาย
ตอใดน้องอิหลบบ้าน
เที่ยวงานบ้านเราปีนี้

น้องมาลืมลูกตอผักเนาะลูกเนียง
ลืมเสียงโนราห์
พี่มายืนคอยท่าที่หลาทุกวัน
หยาหวันมุ้งมิ้ง
เสียงฉิ่งตีดัง ฟังแล้วเศร้าสร้อย
คอย คอย คอย คอยน้องหลบบ้าน

( ดนตรี )

น้องมาจำคำพี่ได้เล้ยหม้าย
ที่ใต้ต้นท้อน
แรกวันก่อนที่น้องนอน
หนุนตักพี่
อยากบอกคนดีว่าหวังเวิด
มันเกิดความรัก
เจ็บหนัก ปวดหนัก
เป็นเพราะรักเธอ

ฮา..เออ ฮา.. เออ..
ฮา..เออ ฮา.. เออ.

ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด

ฮา..เออ ฮา.. เออ..
ฮา..เออ ฮา.. เออ.

( ดนตรี )

น้องมาจำคำพี่ได้เล้ยหม้าย
ที่ใต้ต้นท้อน
แรกวันก่อนที่น้องนอน
หนุนตักพี่
อยากบอกคนดีว่าหวังเวิด
มันเกิดความรัก
เจ็บหนัก ปวดหนัก
เป็นเพราะรักเธอ

ฮา..เออ ฮา.. เออ..
ฮา..เออ ฮา.. เออ..

ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด

ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด
ทำไหรทำเทิ่ดอย่าเปิดผ้า
ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด

ฮา..เออ ฮา.. เออ..
ฮา..เออ ฮา.. เออ.

ฮา..เออ ฮา.. เออ..

มิวสิควิดีโอ สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo x เหลือง อนุกูล

เพลง : สัญญาใต้ท้อน
ศิลปิน : Am Seatwo x เหลือง อนุกูล
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานแสดง : 085-1935454
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend