หน้าแรก » วงธรรมดา » คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน – วงธรรมดา

คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน – วงธรรมดา

คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน – วงธรรมดา

วงธรรมดา

คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน

ศิลปิน : วงธรรมดา

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง คำที่ฆ่าคน - วงธรรมดา
คอร์ด

INTRO | G | Bm | C | D |

  ใหม่ๆ 
 
ก็
Bm 
ดีไปหมดทุ
Em 
กอย่าง
  ใหม่ๆ 
 
จะทำอะไรก็เ
ป็นที่พ
อใจ
  แต่พอนา
Bm 
นไปอะไรก็เป
Em 
ลี่ยน
  ทุกอย่างหมุนเ
วียน
 
คือความเที่ยงแ
ท้ไม่แ
น่นอน
  จากคนที่
Bm 
เคยบอกว่ารั
Em 
กกัน
  แต่พอนา
นไปก็กลายเป็น
ที่ไ
ม่ต้องการ

 
* วั
Bm 
นนี้ 
 
ช่วยตอ
Em 
บคำถามสักคำ
 
กับคำ
Am 
ถามที่ใจมั
นยังส
งสัย

 
** ก็ไหนว่ารั
กฉันมากที่สุด
 
เธ
Bm 
อพูดไม่จริงสักอย่าง
 
เธอ
ทำเหมือนฉันมีค่า 
 
ที่จ
ริงไม่มีค่าเลย
 
เธอ
พูดไม่คิดอะไร 
 
Bm 
ห้ฉันเชื่อหมดทุกคำ
 
คำ
นั้นที่เธอเคยบอก 
 
รู้ไ
หม
 
(มันคือคำที่ฆ่าคน)
 

INSTRU | G | D |

Bm 
  ทุกคำว่ารั
Em 
กของเธอ 
 
มันเ
ชื่อไม่ได้สั
กคำ
Bm 
  ทุกคำที่พู
Em 
ดว่ารักกัน 
 
ฉัน
รู้ไม่จริงหรอก
 
เพราะเ
ชื่อไม่ได้อีกแล้ว

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

( *, **, ** )

INSTRU | G |

 
ก็คำ
นั้นที่เธอบอก 
 
มันเ
ชื่อไม่ได้อี
กแล้ว  .

เนื้อเพลง
ใหม่ๆ ก็ดีไปหมดทุกอย่าง
ใหม่ๆ จะทำอะไรก็เป็นที่พอใจ
แต่พอนานไปอะไรก็เปลี่ยน
ทุกอย่างหมุนเวียน
คือความเที่ยงแท้ไม่แน่นอน
จากคนที่เคยบอกว่ารักกัน
แต่พอนานไปก็กลายเป็นที่ไม่ต้องการ

* วันนี้ช่วยตอบคำถามสักคำ
กับคำถามที่ใจมันยังสงสัย

** ก็ไหนว่ารักฉันมากที่สุด
เธอพูดไม่จริงสักอย่าง
เธอทำเหมือนฉันมีค่า ที่จริงไม่มีค่าเลย
เธอพูดไม่คิดอะไร ให้ฉันเชื่อหมดทุกคำ
คำนั้นที่เธอเคยบอก รู้ไหม
(มันคือคำที่ฆ่าคน)

( ดนตรี )

ทุกคำว่ารักของเธอ มันเชื่อไม่ได้สักคำ
ทุกคำที่พูดว่ารักกัน ฉันรู้ไม่จริงหรอก
เพราะเชื่อไม่ได้อีกแล้ว

( ดนตรี )

( *, **, ** )

ก็คำนั้นที่เธอบอก มันเชื่อไม่ได้อีกแล้ว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มีแค่ใจ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : วงธรรมดา
คำร้อง / ทำนอง : ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
Download เพลงนี้ กด*49688039 แล้วโทรออก
ติดต่อการแสดงโทร. 093-709-2116
 โฆษณา