คอร์ดเพลง ฉันขอโทษในทุกอย่าง – PAUSE

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันขอโทษในทุกอย่าง PAUSE

คอร์ดเพลง ฉันขอโทษในทุกอย่าง - PAUSE

เพลง :

ศิลปิน : PAUSE

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,E,Em,C#m,D


INTRO | A | F#m |

 
A 
ราเดินสวนกันแต่ละวัน
F#m 
เราได้พบกันแต่ล
Em 
ะที
 
สิ่งเดียวที่ย
D 
ากที่สุด
 
คือ
C#m 
การมองเห็นกัน 
 
ว่าอี
Bm 
กคน 
 
มีตัว
D 
ตน
 
A 
ราไม่พูดจาไม่ทักทาย
 
ไม่เคยจะ
C#m 
ถามในทุกวัน 
 
สุขส
E 
บาย
 
หรือมีบาง
D 
สิ่ง 
 
ที่รบกวนหั
C#m 
วใจ
 
เห็นกันเป็น
Bm 
ควัน 
 
ที่ระคา
E 
ยตา

F#m 
ใช่เธอหรือเปล่า 
 
ที่ทำร้
D 
ายกัน
F#m 
ใช่เธอหรือเปล่า 
 
สงสัยอยู่อย่าง
D 
นั้น
E 

 
A 
านจนนับวันยิ่งวุ่นวาย
 
ก่อเกิดจน
F#m 
กลายเป็นสงครามเย็นหัว
E 
ใจ
 
ทำร้ายความรู้
D 
สึก 
 
กันแล
C#m 
ะกัน
 
จนถึง
Bm 
วัน 
 
ที่กำแ
E 
พงหาย

 
ไม่เ
F#m 
หลือใครสักคน 
 
นอกจากตั
D 
วฉัน
 
อยากกลับไป
F#m 
หาเธอสักที 
 
เพื่อจะบ
D 
อก..
E 
กัน

 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
นั้นรักเธอเท่
C#m 
าไร
 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
คิดถึงเธอแท
C#m 
บตาย
 
แต่วั
D 
นนี้ไม่รู้เธออยู่
C#m 
ตรง.. 
 
 
F#m 
ไหน
Bm 
ฉันขอโทษทุกๆ 
 
E 
ย่าง

INSTRU | A | F#m |

A 
จำมันก็ทำได้แค่คิด
 
ผิดตรงที่
F#m 
ทำไมฉันทำให้ชี
E 
วิต
 
บิดไปจากง่
D 
ายที่สุด 
 
ต้อง
C#m 
พังจนวกวน
 
อยากตะ
Bm 
โกน 
 
แม้ว่า
E 
มันสาย

 
ไม่เ
F#m 
หลือใครสักคน 
 
ที่จะฟั
D 
งฉัน
 
อยากกลับไ
F#m 
ปหาเธอสักที 
 
แม้แค่ใ
D 
น 
 
 
E 
ฝัน

 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
นั้นรักเธอเท่
C#m 
าไร
 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
คิดถึงเธอแท
C#m 
บตาย
 
แต่วั
D 
นนี้ไม่รู้เธออยู่
C#m 
ตรง.. 
 
 
F#m 
ไหน
Bm 
ฉันขอโทษทุกๆ 
 
E 
ย่าง

 
ถ้าวัน
D 
นั้น 
 
ฉันกล้าจะล
C#m 
ะอาย
 
ในวัน
D 
นี้ทุกเรื่องที่มัน
C#m 
เลวร้าย
D 
คงไม่ทำให้อีก
C#m 
คนต้อง
F#m 
ไกล
 
ถ้า
Bm 
ฉันกล้าจะกอด 
 
ถ้า
C#m 
ฉันกล้าจะบอก
 
ถ้า
F#m 
ฉันไม่มัวหลอกตัวเ
E 
อง 
 
ว่าเธอคงเกลียดฉัน

INSTRU | D | C#m | D | C#m | D | C#m F#m |
INSTRU | Bm C#m | F#m | E | E |

 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
นั้นรักเธอเท่
C#m 
าไร
 
บอกว่า
D 
ฉัน 
 
คิดถึงเธอแท
C#m 
บตาย
 
แต่วั
D 
นนี้ไม่รู้เธออยู่
C#m 
ตรง.. 
 
 
F#m 
ไหน
Bm 
ฉันขอโทษทุกๆ 
 
E 
ย่าง

 
ถ้าวัน
D 
นั้น 
 
ฉันกล้าจะล
C#m 
ะอาย
 
ในวัน
D 
นี้ทุกเรื่องที่มัน
C#m 
เลวร้าย
D 
คงไม่ทำให้อีก
C#m 
คนต้อง
F#m 
ไกล
 
ถ้า
Bm 
ฉันกล้าจะกอด 
 
ถ้า
C#m 
ฉันกล้าจะบอก
 
ถ้า
F#m 
ฉันไม่มัวหลอกตัวเ
E 
อง 
 
ว่าเธอคงเกลีย
D 
ดฉัน

 
ทั้งที่
C#m 
มันไม่จริง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันขอโทษในทุกอย่าง


เราเดินสวนกันแต่ละวัน
เราได้พบกันแต่ละที
สิ่งเดียวที่ยากที่สุด
คือการมองเห็นกัน ว่าอีกคน มีตัวตน
เราไม่พูดจาไม่ทักทาย
ไม่เคยจะถามในทุกวัน สุขสบาย
หรือมีบางสิ่ง ที่รบกวนหัวใจ
เห็นกันเป็นควัน ที่ระคายตา

ใช่เธอหรือเปล่า ที่ทำร้ายกัน
ใช่เธอหรือเปล่า สงสัยอยู่อย่างนั้น

นานจนนับวันยิ่งวุ่นวาย
ก่อเกิดจนกลายเป็นสงครามเย็นหัวใจ
ทำร้ายความรู้สึก กันและกัน
จนถึงวัน ที่กำแพงหาย

ไม่เหลือใครสักคน นอกจากตัวฉัน
อยากกลับไปหาเธอสักที เพื่อจะบอก..กัน

บอกว่าฉัน นั้นรักเธอเท่าไร
บอกว่าฉัน คิดถึงเธอแทบตาย
แต่วันนี้ไม่รู้เธออยู่ตรง.. ไหน
ฉันขอโทษทุกๆ อย่าง

( ดนตรี )

จำมันก็ทำได้แค่คิด
ผิดตรงที่ทำไมฉันทำให้ชีวิต
บิดไปจากง่ายที่สุด ต้องพังจนวกวน
อยากตะโกน แม้ว่ามันสาย

ไม่เหลือใครสักคน ที่จะฟังฉัน
อยากกลับไปหาเธอสักที แม้แค่ใน ฝัน

บอกว่าฉัน นั้นรักเธอเท่าไร
บอกว่าฉัน คิดถึงเธอแทบตาย
แต่วันนี้ไม่รู้เธออยู่ตรง.. ไหน
ฉันขอโทษทุกๆ อย่าง

ถ้าวันนั้น ฉันกล้าจะละอาย
ในวันนี้ทุกเรื่องที่มันเลวร้าย
คงไม่ทำให้อีกคนต้องไกล
ถ้าฉันกล้าจะกอด ถ้าฉันกล้าจะบอก
ถ้าฉันไม่มัวหลอกตัวเอง ว่าเธอคงเกลียดฉัน

( ดนตรี )

บอกว่าฉัน นั้นรักเธอเท่าไร
บอกว่าฉัน คิดถึงเธอแทบตาย
แต่วันนี้ไม่รู้เธออยู่ตรง.. ไหน
ฉันขอโทษทุกๆ อย่าง

ถ้าวันนั้น ฉันกล้าจะละอาย
ในวันนี้ทุกเรื่องที่มันเลวร้าย
คงไม่ทำให้อีกคนต้องไกล
ถ้าฉันกล้าจะกอด ถ้าฉันกล้าจะบอก
ถ้าฉันไม่มัวหลอกตัวเอง ว่าเธอคงเกลียดฉัน

ทั้งที่มันไม่จริง..

มิวสิควิดีโอ ฉันขอโทษในทุกอย่าง PAUSE

เพลง ฉันขอโทษในทุกอย่าง
ศิลปิน : PAUSE
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
ติดต่อจ้างงาน : 062 4949 583
02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend