หน้าแรก » บอมส์ วง ATM » คอร์ดเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ) – บอมส์ วง ATM

คอร์ดเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ) – บอมส์ วง ATM

คอร์ดเพลง : ฝากบอก (ຝາກບອກ) บอมส์ วง ATM

คอร์ดเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ) - บอมส์ วง ATM

ศิลปิน : บอมส์ วง ATM

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทาม วงเนคไท

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E,F#m,G#m


INTRO | E | C#m | A | B |

 
ฝาก
รักเอา
ไว้เธอเป็นค
C#m 
นบอก
 
ว่าเธอจะไม่ห
ลอกให้ฉันเสีย
ใจ 
 
 
G#m 
 
ใคร
F#m 
ใครก็อิจ
ฉา

 
แต่ทำ
ไมตัว
ฉันถึงมี
C#m 
น้ำตา
 
เธอไป
หาใครที่
ดีกว่า  
G#m 
 
ตามปร
F#m 
ะสาของคนหลา
ยใจ

 
เด็กบ้านบ้
านอย่างฉันไม่มี
สิทธิ์จะรัก
 
เธอแ
G#m 
ค่ทัก.. 
 
 
C#m 
เวลาเธอเหงา
F#m 
ดีที่ฉันไม่เ
อาใจคนอย่างเ
ธอ.. 
 
ฮ้วว

 
ฝากบอกไปถึงคน
คุยที่เข้ามา
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
อก 
 
ว่าเ
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
นใจ

 
ฉันคนธรร
มดาที่
เธอนั้นมองข้า
C#m 
มไป
 
ตัวฉันเ
องไม่มีความห
มาย 
 
 
G#m 
กับเธอ
 
ที่ต้องมา
F#m 
ทนต้องมาพบเ
จอกับรักที่ปว
ดร้าว

INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B | E |

 
เด็กบ้านบ้
านอย่างฉันไม่มี
สิทธิ์จะรัก
 
เธอแ
G#m 
ค่ทัก.. 
 
 
C#m 
เวลาเธอเหงา
F#m 
ดีที่ฉันไม่เ
อาใจคนอย่างเ
ธอ.. 
 
ฮ้วว

 
ฝากบอกไปถึงคน
คุยที่เข้ามา
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
อก 
 
ว่าเ
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
นใจ

 
ฉันคนธรร
มดาที่
เธอนั้นมองข้า
C#m 
มไป
 
ตัวฉันเ
องไม่มีความห
มาย 
 
 
G#m 
กับเธอ
 
ที่ต้องมา
F#m 
ทนต้องมาพบเ
จอ

 
ฝากบอกไปถึงคน
คุยที่เข้ามา
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
อก 
 
ว่าเ
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
นใจ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ)


ฝากรักเอาไว้เธอเป็นคนบอก
ว่าเธอจะไม่หลอกให้ฉันเสียใจ
ใครใครก็อิจฉา

แต่ทำไมตัวฉันถึงมีน้ำตา
เธอไปหาใครที่ดีกว่า
ตามประสาของคนหลายใจ

*เด็กบ้านบ้านอย่างฉันไม่มีสิทธิ์จะรัก
เธอแค่ทัก.. เวลาเธอเหงา
ดีที่ฉันไม่เอาใจคนอย่างเธอ.. โฮ้วว

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

ฉันคนธรรมดาที่เธอนั้นมองข้ามไป
ตัวฉันเองไม่มีความหมายกับเธอ
ที่ต้องมาทนต้องมาพบเจอกับรักที่ปวดร้าว

ดนตรี

*เด็กบ้านบ้านอย่างฉันไม่มีสิทธิ์จะรัก
เธอแค่ทัก.. เวลาเธอเหงา
ดีที่ฉันไม่เอาใจคนอย่างเธอ.. โฮ้วว

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

ฉันคนธรรมดาที่เธอนั้นมองข้ามไป
ตัวฉันเองไม่มีความหมายกับเธอ
ที่ต้องมาทนต้องมาพบเจอ

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

มิวสิควิดีโอเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ) บอมส์ วง ATM

เพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ)
ศิลปิน บอมส์ วง ATM
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :