หน้าแรก » น้ำอ้อย สมใจรักษ์ » คอร์ดเพลง เติมฮัก เติมใจ – น้ำอ้อย สมใจรักษ์

คอร์ดเพลง เติมฮัก เติมใจ – น้ำอ้อย สมใจรักษ์

คอร์ดเพลง เติมฮัก เติมใจ

Capo Fret 1 or Tune up to F

INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
อกความคิดให้หยุดคิด 
 
 
Am 
บอกชีวิตให้หยุดฝัน
ในบางห้วง บางวัน นั้น.
.ยาก
 
อกตัวเองยังสุดฝืน 
 
 
Am 
บอกคนอื่นยิ่งเหนื่อยนัก
 
หั
วใจ..จึงบ่ไ
ด้พัก 
 
สั
กที

 
ก่อนที่
Dm 
ใจดวงนี้ 
 
จะหม
Em 
ดแรง
 
ก่อนที่ค
Am 
วามเข้มแข็ง จะโ
ดนย่ำ.
.ยี
 
ก่อนที่ฮักดี
Dm 
ๆ 
 
จะก
ลั่นกลายเป็น
น้ำตา

 
*  
Am 
มา..เ
มืองสุโ
ขทัย
 
เติมฮัก เติมแฮ
งใจ ให้มีชีวิต  
ชีวา
มา..จิบเ
ติมฮักกลบปั
Am 
ญหา
 
คนเมืองสุโขฯจ
Dm 
ะพา 
 
ท่องเมือ
งเก่า
 
ให้เหงาล
ะลาย..

INSTRU | C Am | F Em | F | G |
INSTRU | F | C | Dm | G |

 
ห้
ามความทุกข์บ่ให้มา 
 
 
Am 
ห้ามปัญหาบ่ให้มี
 
ทุ
กคนในโลกใบนี้ เฮ็ด
บ่ได้
 
ห้
ามหัวใจหยุดคิดเรื่องเธอ 
 
 
Am 
ไม่ได้เจอห้ามหวั่นไหว
 
คิ
ดได้แต่ทำ
บ่ได้ 
 
สั
กที..

 
ก่อนที่
Dm 
ใจดวงนี้ 
 
จะหม
Em 
ดแรง
 
ก่อนที่ควา
Am 
มเข้มแข็ง 
 
ะโดน
ย่ำยี
 
ก่อนที่ฮักดี
Dm 
ๆ 
 
จะก
ลั่นกลายเป็น
น้ำตา

( * )

Am 
จิบความสบา
Dm 
ยใจ สักห
น่อยแล้วค่อยไ
ปต่อ
Am 
นั่งจิบความสบา
Dm 
ยใจ สักห
น่อย 
 
แล้วค่อย.
..ลุยต่อ..

OUTRO | Dm | G | C |

เนื้อเพลง
บอกความคิดให้หยุดคิด บอกชีวิตให้หยุดฝัน
ในบางห้วง บางวัน นั้น..ยาก
บอกตัวเองยังสุดฝืน บอกคนอื่นยิ่งเหนื่อยนัก
หัวใจ..จึงบ่ได้พัก สักที

ก่อนที่ใจดวงนี้ จะหมดแรง
ก่อนที่ความเข้มแข็ง จะโดนย่ำยี
ก่อนที่ฮักดีๆ จะกลั่นกลายเป็นน้ำตา

มา..เมืองสุโขทัย
เติมฮัก เติมแฮงใจ ให้มีชีวิต ชีวา
มา..จิบเติมฮักกลบปัญหา
คนเมืองสุโขฯจะพา ท่องเมืองเก่า
ให้เหงา ละลาย..

ห้ามความทุกข์บ่ให้มา ห้ามปัญหาบ่ให้มี
ทุกคนในโลกใบนี้ เฮ็ดบ่ได้
ห้ามหัวใจหยุดคิดเรื่องเธอ ไม่ได้เจอห้ามหวั่นไหว
คิดได้แต่ทำบ่ได้ สักที..

ก่อนที่ใจดวงนี้ จะหมดแรง
ก่อนที่ความเข้มแข็ง จะโดนย่ำยี
ก่อนที่ฮักดีๆ จะกลั่นกลายเป็นน้ำตา

มา..เมืองสุโขทัย
เติมฮัก เติมแฮงใจ ให้มีชีวิต ชีวา
มา..จิบเติมฮักกลบปัญหา
คนเมืองสุโขฯจะพา ท่องเมืองเก่า
ให้เหงา ละลาย..

จิบความสบายใจ สักหน่อยแล้วค่อยไปต่อ
นั่งจิบความสบายใจ สักหน่อย แล้วค่อยลุยต่อ..
เพลง เติมฮัก เติมใจ
ศิลปิน : น้ำอ้อย สมใจรักษ์
คำร้อง / ทำนอง : ช่อฟ้า ใบเตย
คอร์ดเพลง เติมฮัก เติมใจ - น้ำอ้อย สมใจรักษ์
 โฆษณา