คอร์ดเพลง ทางหินแห่ – แก่น ธนพล

  
Text   

INTRO | D F#m | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A | A |

 
อ้ายก
D 
ะฮู้ว่าเจ้าอยู่สู
F#m 
งแฮง
 
บืนเบิ
Bm 
ดแฮงอ้ายกะคง
F#m 
บ่ถึง
 
แต่
G 
ว่าหัวใจฮั
F#m 
กเจ้ากายเคิ่ง 
 
 
Em 
ถึงเฮ็ดใจได้ย
A 
าก

 
เจ้าค
D 
นสวยอยู่บ้านตึ
F#m 
กสูง
 
อ้ายลู
Bm 
กทุ่งนอนเถียงน
F#m 
าฮ่าง
 
มีค
G 
วามผิดหวังอยู่เต็
F#m 
มรอบข้าง
A 
คนหัวใจบ่เ
D 
จียม

 
* เจ้าส่ำ
Bm 
ทางลาดยางบั
F#m 
กตอย
 
อ้ายบุ
Bm 
ญน้อยส่ำฮอยขี้หิ
F#m 
นแห่
 
กะ
G 
ถูกต้องแล้วที่
F#m 
เจ้าบ่แคร์
 
ที่เ
Em 
จ้าบ่สน.
A 
 
คนจนจั
D 
งอ้าย

 
** อ้ายสิตัดไ
D 
ม้ค้ำหรือสิป้ำไ
Bm 
ม้ยู้
 
อ้ายกะ
G 
ฮู้ว่าสู้เขา
D 
บ่ได้
 
จุดหมายขอ
Bm 
งเจ้า 
 
คือมีเขาข้า
F#m 
งกาย
 
ความฝันขอ
Em 
งอ้ายคืออยากข้างกายคื
A 
อเขา

 
*** บุญผ
G 
ลาอ้ายมัน
Gm 
บ่สม
 
จำต้อ
F#m 
งก้มยอมรับควา
Bm 
มเศร้า
 
Em 
ห้มีความสุขส
F#m 
าเด้อผู้สาว
 
หน้
Em 
าฮ้านหมอลำสิกำ
F#m 
คอเหล้าขาว
 
Em 
าศัยความม่วนควา
A 
มเมา 
 
ซ่อยเฮาตั
D 
ดใจ

INSTRU | D F#m | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | Em A | D |

( *, **, ***, **, *** )

 
G 
ห้มีความสุขส
F#m 
าเด้อผู้สาว
 
หน้
G 
าฮ้านหมอลำสิกำค
F#m 
อเหล้าขาว
 
Em 
าศัยความม่วนควา
A 
มเมา 
 
ซ่อยเฮาตั
D 
ดใจ

OUTRO | D F#m | Bm F#m |
OUTRO | G F#m | Em A | A | D |


อ้ายกะฮู้ว่าเจ้าอยู่สูงแฮง
บืนเบิดแฮงอ้ายกะคงบ่ถึง
แต่ว่าหัวใจฮักเจ้ากายเคิ่งถึงเฮ็ดใจได้ยาก

เจ้าคนสวยอยู่บ้านตึกสูง
อ้ายลูกทุ่งนอนเถียงนาฮ่าง
มีความผิดหวังอยู่เต็มรอบข้าง
คนหัวใจบ่เจียม

* เจ้าส่ำทางลาดยางบักตอย
อ้ายบุญน้อยส่ำฮอยขี้หินแห่
กะถูกต้องแล้วที่เจ้าบ่แคร์
ที่เจ้าบ่สน คนจนจังอ้าย

** อ้ายสิตัดไม้ค้ำหรือสิป้ำไม้ยู้
อ้ายกะฮู้ว่าสู้เขาบ่ได้
จุดหมายของเจ้า คือมีเขาข้างกาย
ความฝันของอ้ายคืออยากข้างกายคือเขา

*** บุญผลาอ้ายมันบ่สม
จำต้องก้มยอมรับความเศร้า
ให้มีความสุขสาเด้อผู้สาว
หน้าฮ้านหมอลำสิกำคอเหล้าขาว
อาศัยความม่วนความเมา ซ่อยเฮาตัดใจ

(ดนตรี)

( *, **, **, *** )

ให้มีความสุขสาเด้อผู้สาว
หน้าฮ้านหมอลำสิกำคอเหล้าขาว
อาศัยความม่วนความเมา ซ่อยเฮาตัดใจ

เพลง ทางหินแห่
นักร้อง แก่น ธนพล
คำร้อง/ทำนอง แก่น ธนพล
เรียบเรียง เธค คอนสาร
สังกัด สิงห์มิวสิค
ติดต่องานแสดง โทร 098-203-7796
คอร์ดเพลง ทางหินแห่ - แก่นธนพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend