หน้าแรก » Sakarin » คอร์ดเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล – Sakarin ft.Ptrp

คอร์ดเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล – Sakarin ft.Ptrp

คอร์ดเพลง : แกน่ารักเท่าจักรวาล Sakarin

คอร์ดเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล - Sakarin

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : C, D, Em, G


Tune to Eb
INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
 
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

  ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใ
จ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
Em 
  จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใ
คร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

 
มันทำไม่ไ
ด้ นอกใจแกทำไม่
ง่าย
 
รักแกจงจำเอา
Em 
ไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใ
จเลย

 
มันทำไม่
ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ไ
ด้
 
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไ
Em 
หม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไป
กอด..

ความรักเท่าจักร
วาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
Em 
รักเธอที่สุดเลยห
นา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว

 
 
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

  แม้กาลเวลาจะแปรเป
ลี่ยน แต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม
Em 
  จะอยู่กับแกในยามเ
หงา จะคอยเทคแคร์ในยามเศร้า
  อยากอยู่กับแกนานๆได้ไ
หม อย่าจากไปไหนนะคนดี
Em 
  ยังอยากมีแกในทุกๆ
วัน มีวันครบรอบทุกสิ้นปี

  ตั้งใจจะรักแค่แกคนเ
ดียว aey ไม่ให้ใครมาแ
Em 
ทนได้
 
  จะรักให้นานเท่า
นาน แม้จะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตาม
  ความสุขของเราคือการมี
แก aey
 
  จะไม่เหลียว
Em 
แล และ จะเฝ้าดู
แลและเทคแคร์

 
 
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

  ความรักเท่าจักร
วาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
Em 
  รักเธอที่สุดเลยห
นา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว
  ใจ..ที่
พี่ มีให้แค่เธอ 
 
Em 
ออเอิงเออ
 
  โอ้แม่แก้ว
ตาเธอน่ารักเลยเชียวอะ

  ใจของพี่ ก็มีแค่เ
ธอ นอนทุกคืนก็หลงละเมอ
Em 
  อยากนอนกอดโอ้แม่ทรามเ
ชย รักเอย..

  ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใ
จ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
Em 
  จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใ
คร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

 
  มันทำไม่ไ
ด้ นอกใจแกทำไม่
ง่าย
 
  รักแกจงจำเอา
Em 
ไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใ
จเลย
 
  มันทำไม่
ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ไ
ด้
 
  ไม่เชื่อใจเลยใช่ไ
Em 
หม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไป
กอด..

 
 
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
  แกน่ารักเท่าจักร
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

OUTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล


แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใจ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใคร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

มันทำไม่ได้ นอกใจแกทำไม่ง่าย
รักแกจงจำเอาไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใจเลย

มันทำไม่ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ได้
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไปกอด..

ความรักเท่าจักรวาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
รักเธอที่สุดเลยหนา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

แม้กาลเวลาจะแปรเปลี่ยน แต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม
จะอยู่กับแกในยามเหงา จะคอยเทคแคร์ในยามเศร้า
อยากอยู่กับแกนานๆได้ไหม อย่าจากไปไหนนะคนดี
ยังอยากมีแกในทุกๆวัน มีวันครบรอบทุกสิ้นปี

ตั้งใจจะรักแค่แกคนเดียว aey ไม่ให้ใครมาแทนได้
จะรักให้นานเท่านาน แม้จะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตาม
ความสุขของเราคือการมีแก aey
จะไม่เหลียวแล และ จะเฝ้าดูแลและเทคแคร์

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

ความรักเท่าจักรวาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
รักเธอที่สุดเลยหนา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว
ใจ..ที่พี่ มีให้แค่เธอ เออเอิงเออ
โอ้แม่แก้วตาเธอน่ารักเลยเชียวอะ

ใจของพี่ ก็มีแค่เธอ นอนทุกคืนก็หลงละเมอ
อยากนอนกอดโอ้แม่ทรามเชย รักเอย..

ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใจ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใคร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

มันทำไม่ได้ นอกใจแกทำไม่ง่าย
รักแกจงจำเอาไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใจเลย
มันทำไม่ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ได้
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไปกอด..

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

มิวสิควิดีโอ แกน่ารักเท่าจักรวาล Sakarin

เพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล
ศิลปิน : Sakarin
Contact
Facebook : Sakarin
Instragram : Sakarinnn
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา