คอร์ดเพลง เด็กใจแตก – โรจน์ ไมยราบ, ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กใจแตก โรจน์ ไมยราบ- ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เด็กใจแตก - โรจน์ ไมยราบ- ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เด็กใจแตก


INTRO | Bm | G | Em | D |

 
เหมือนจับปูใส่ด้
Em 
อง
 
อยู่ไม่เน่งน้
Bm 
องๆ 
 
อ้อร้อแหลงไม่
Em 
รู้ฟัง
 
ลูก
C 
ไก่พอแตกปากจ
D 
าบ
 
หลาบเ
G 
ลยไวไฟเสีย
Em 
จัง
 
บ่าวมั้งทอ
C 
มมั้ง
 
พาแลห
D 
นังฟังเพลงกิน
G 
น้ำชา

 
เป็นเด็กดีขอ
Em 
งแม่
 
แต่เธอเ
D 
ป็นเด็กแย่ของ
Em 
ครู
 
ถ้ากฎห
C 
มายไม่บังคับใช่
G 
อยู่
 
นุ่งสั่นเบอ
D 
หูต้องเปลียนเป็นแก้เป
G 
ลื่อย
 
เลียนแบบรุ่น
Em 
พี่
 
หรือโฮโมนเ
E7 
พศเป็นเหตุให้เธอ
Am 
เนือย
 
กาวตราช้
G 
างซื้อติดกันเหนื่อย
 
แค่ ม.
D 
2 น้องๆ ก็ใ
Em 
จแตก

 
ให้เติบหิดก่อนตะส
C 
าว 
 
 
D 
 
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้
G 
อง
 
อย่าแขบลองข
C 
อง
 
ลอง
D 
รักหักห้ามใจไ
G 
ว้มั้ง
 
อย่าหลวมตัวหิ้
Em 
วชั่น
 
ไปให้เขา
E7 
ฉันในวัยไร้เดีย
Am 
งสา
 
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อน
G 
มีค่า
 
แต่เธอสา
D 
ว่าอีเป็นปัญหาสั
Em 
งคม

 
อดเปรี้ยวไว้กินห
C 
วาน
 
ให้เลยผ่
D 
านจากวัยการศึ
Em 
กษา
 
ความสาวเหมือนเคยกุ้งพุ
Am 
งปลา
 
เก็บไว้
D 
ตะสาวเห้อไม่
G 
บูด
 
แค่ไปโรงเรียนหลบบ้านนั้งท
Am 
าลูด
 
คงไม่พ
D 
ลัดเหล็กขูดจนใ
Em 
จแตก

 
ให้เติบหิดก่อนตะส
C 
าว 
 
 
D 
 
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้
G 
อง
 
อย่าแขบลองข
C 
อง
 
ลอง
D 
รักหักห้ามใจไ
G 
ว้มั้ง
 
อย่าหลวมตัวหิ้
Em 
วชั่น
 
ไปให้เขา
E7 
ฉันในวัยไร้เดีย
Am 
งสา
 
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อน
G 
มีค่า
 
แต่เธอสา
D 
ว่าอีเป็นปัญหาสั
Em 
งคม

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | Am | Em | G D | Em |

 
ให้เติบหิดก่อนตะส
C 
าว 
 
 
D 
 
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้
G 
อง
 
อย่าแขบลองข
C 
อง
 
ลอง
D 
รักหักห้ามใจไ
G 
ว้มั้ง
 
อย่าหลวมตัวหิ้
Em 
วชั่น
 
ไปให้เขา
E7 
ฉันในวัยไร้เดีย
Am 
งสา
 
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อน
G 
มีค่า
 
แต่เธอสา
D 
ว่าอีเป็นปัญหาสั
Em 
งคม

 
อดเปรี้ยวไว้กินห
C 
วาน
 
ให้เลยผ่
D 
านจากวัยการศึ
Em 
กษา
 
ความสาวเหมือนเคยกุ้งพุ
Am 
งปลา
 
เก็บไว้
D 
ตะสาวเห้อไม่
G 
บูด
 
แค่ไปโรงเรียนหลบบ้านนั้งท
Am 
าลูด
 
คงไม่พ
D 
ลัดเหล็กขูดจนใ
Em 
จแตก

 
ให้เติบหิดก่อนตะส
C 
าว 
 
 
D 
 
ให้ถ้าวหิดก่อนตะน้
G 
อง

 
ให้เติบหิดก่อนตะส
C 
าว 
 
 
D 
 
ให้ถ้าวหิดก่อนตะน้
G 
อง..


เหมือนจับปูใส่ด้อง
อยู่ไม่เน่งน้องๆ อ้อร้อแหลงไม่รู้ฟัง
ลูกไก่พอแตกปากจาบ
หลาบเลยไวไฟเสียจัง
บ่าวมั้งทอมมั้ง
พาแลหนังฟังเพลงกินน้ำชา

เป็นเด็กดีของแม่
แต่เธอเป็นเด็กแย่ของครู
ถ้ากฎหมายไม่บังคับใช่อยู่
นุ่งสั่นเบอหูต้องเปลียนเป็นแก้เปลื่อย
เลียนแบบรุ่นพี่
หรือโฮโมนเพศเป็นเหตุให้เธอเนือย
กาวตราช้างซื้อติดกันเหนื่อย
แค่ ม.2 น้องๆ ก็ใจแตก

ให้เติบหิดก่อนตะสาว
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้อง
อย่าแขบลองของ
ลองรักหักห้ามใจไว้มั้ง
อย่าหลวมตัวหิ้วชั่น
ไปให้เขาฉันในวัยไร้เดียงสา
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อนมีค่า
แต่เธอสาว่าอีเป็นปัญหาสังคม

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ให้เลยผ่านจากวัยการศึกษา
ความสาวเหมือนเคยกุ้งพุงปลา
เก็บไว้ตะสาวเห้อไม่บูด
แค่ไปโรงเรียนหลบบ้านนั้งทาลูด
คงไม่พลัดเหล็กขูดจนใจแตก

ให้เติบหิดก่อนตะสาว
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้อง
อย่าแขบลองของ
ลองรักหักห้ามใจไว้มั้ง
อย่าหลวมตัวหิ้วชั่น
ไปให้เขาฉันในวัยไร้เดียงสา
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อนมีค่า
แต่เธอสาว่าอีเป็นปัญหาสังคม

( ดนตรี )

ให้เติบหิดก่อนตะสาว
ให้เฒ่าหิดก่อนตะน้อง
อย่าแขบลองของ
ลองรักหักห้ามใจไว้มั้ง
อย่าหลวมตัวหิ้วชั่น
ไปให้เขาฉันในวัยไร้เดียงสา
ถ้าเป็นพร้าวลูกอ่อนมีค่า
แต่เธอสาว่าอีเป็นปัญหาสังคม

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ให้เลยผ่านจากวัยการศึกษา
ความสาวเหมือนเคยกุ้งพุงปลา
เก็บไว้ตะสาวเห้อไม่บูด
แค่ไปโรงเรียนหลบบ้านนั้งทาลูด
คงไม่พลัดเหล็กขูดจนใจแตก

ให้เติบหิดก่อนตะสาว
ให้ถ้าวหิดก่อนตะน้อง

ให้เติบหิดก่อนตะสาว
ให้ถ้าวหิดก่อนตะน้อง..

มิวสิควิดีโอ เด็กใจแตก โรจน์ ไมยราบ- ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง เด็กใจแตก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง:อ.จัมโบ้ บนแดนใต้
เรียบเรียง:อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่อ:0987215242
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend