คอร์ดเพลง ตะวันตกดิน – แอ๊ด คาราบาว

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตะวันตกดิน แอ๊ด คาราบาว

คอร์ดเพลง ตะวันตกดิน - แอ๊ด คาราบาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : ตะวันตกดิน


INTRO | A | F#m | E | D A | ( 2 Times )

A 
ชีวิตคน 
 
เราก็
D 
มีแค่
E 
นี้
 
A 
ล้ายตะวันขึ้น 
 
D 
ล้วก็ตก
E 
ลง
A 
ดูให้ดี 
 
อย่าให้
D 
ตกส่งเ
E 
ดช
 
ถ้าต
A 
กลงน้ำ 
 
คงลำบ
D 
ากที่จะ
A 
งม

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน

INSTRU | A | F#m | E | D A |

A 
ชีวิตใครคล้ายดั่งตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
A 
คนไม่ใช่ปลาจะหา
D 
ยใจได้
E 
ไง
A 
ดูให้ดีก่อนจะก้
D 
าวย่างเ
E 
ดิน
 
ถ้า
A 
มัวเพลิดเพลินมักจะ
D 
ตกน้ำต
A 
าย

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน

INSTRU | A | D E | ( 3 Times ) | A | D A |
(คือ..มันอย่างนี้นะครับ
มันก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปคิดมาก
คือถ้าตกลงดินนะครับ อาจจะบาดเจ็บนิดหน่อย
แต่ถ้าตกลงน้ำนะครับ น้ำอาจจะท่วมปอด
ตายโฮงกันหมดเลยละครับท่านครับ)

INSTRU | A | D E | ( 3 Times ) | A | D A |

A 
สุภาษิตได้ขีดเ
D 
ขียนคำ
E 
คม
 
A 
วามล่มจ่ม 
 
มักมากกับค
D 
วามโลภ
E 
โม
 
อำน
A 
าจเงิน 
 
อาจทำให้ค
D 
นใหญ่
E 
โต
 
แต่ใ
A 
หญ่แค่ไหนดวงตะ
D 
วันยังตก
A 
ดิน

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน

INSTRU | A | F#m | E | D A | ( 2 Times )

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน

 
ตะ
A 
วันต
F#m 
กดิน 
 
 
D 
 
อีกไม่น
E 
านก็คงจะโ
A 
ผล่ขึ้
F#m 
นมา
 
ตะ
D 
วันตก
E 
น้ำ
 
น้ำจะ
A 
พาให้ไ
F#m 
ฟดับ 
 
ไม่กลั
D 
บคืน
 
ตื่นขึ้น
E 
มาก็ไม่อาจ
A 
พบต
F#m 
ะวัน
 
ความ
D 
ฝันก็ลบเ
A 
ลือน


ชีวิตคน เราก็มีแค่นี้
คล้ายตะวันขึ้น แล้วก็ตกลง
ดูให้ดี อย่าให้ตกส่งเดช
ถ้าตกลงน้ำ คงลำบากที่จะงม

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

( ดนตรี )

ชีวิตใครคล้ายดั่งตะวันตกน้ำ
คนไม่ใช่ปลาจะหายใจได้ไง
ดูให้ดีก่อนจะก้าวย่างเดิน
ถ้ามัวเพลิดเพลินมักจะตกน้ำตาย

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

( ดนตรี ) ( 3 Tis )
(คือ..มันอย่างนี้นะครับ
มันก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปคิดมาก
คือถ้าตกลงดินนะครับ อาจจะบาดเจ็บนิดหน่อย
แต่ถ้าตกลงน้ำนะครับ น้ำอาจจะท่วมปอด
ตายโฮงกันหมดเลยละครับท่านครับ)

( ดนตรี )

สุภาษิตได้ขีดเขียนคำคม
ความล่มจ่ม มักมากกับความโลภโม
อำนาจเงิน อาจทำให้คนใหญ่โต
แต่ใหญ่แค่ไหนดวงตะวันยังตกดิน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

( ดนตรี )

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ
น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

มิวสิควิดีโอ ตะวันตกดิน แอ๊ด คาราบาว

เพลง ตะวันตกดิน (คอร์ด)
ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว
อัลบั้ม : “ตะวันตกดิน”
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend