หน้าแรก » ไชโย ธนาวัฒน์ » คอร์ดเพลง หนุ่มเมืองเพชร – ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง หนุ่มเมืองเพชร – ไชโย ธนาวัฒน์


INTRO | C |

 
แหลงใต้ไม่
ชัด 
 
เพราะพี่เพิ่งหั
Am 
ดเมื่อวาน
Dm 
นี้
 
ตั้งแต่เจอน้
องคน
Bb 
ดี 
 
สาวเมืองคอน
ศรีธรรมร
Dm 
าช
 
หลงรักอย่างแ
รง 
 
อยากจีบแก้มแด
Bb 
งถึงแหลงข้อง
ขัด
 
แต่ภาษา
Bb 
ใจพี่แล้ง
ชัด 
 
มันบอกว่า
Gm 
รักรักเธอ 
 
 
รักเธอ

 
หัดจากเพลง
ใต้ 
 
เพราะไม่มีใ
Am 
ครช่วยสั่งส
Dm 
อน
 
อยากบอกว่า
รักอร
Bb 
ชร 
 
ไม่รู้วิ
ธีพี่แหลงน้อ
Dm 
งเฮ้อ
 
แกะเอาจากเพ
ลง 
 
เพราะว่าอยู่เค
Bb 
รงใจอยู่กับเ
ธอ
 
พอแหลงได้
Bb 
อีกก็เอาเ
ห้อ 
 
พี่บอกรัก
Gm 
เธอซะเ
ลยวัน
นี้

 
* ไอหนุ่มเมืองเพ
Bb 
ชร
.. 
 
รักเธอเหม็ด
Dm 
ใจ
 
น้องยังแฟนม้
Bb 
าย 
 
ถ้าว่ายังม
่ายลองแลดู
ที
 
ว่าออ
Dm 
อ้อ 
 
สาวปั
D7 
กใต้หนุ่มเพชร
Gm 
บุรี
 
ถึงบ้านเราไ
กลกันอย่าง
นี้ 
 
ก็ใก
Gm 
ล้กันที่หั
วใจ

 
** แหลงใต้ไม่
ชัด 
 
น้องคงต้อง
Am 
หัดให้พี่บ้
Dm 
าง
 
น้องคงต้องส
อนพี่กรีดย
Bb 
าง 
 
ถ้าใจยังว่
างไม่มีใ
คร
 
แล้วพี่จะส
Dm 
อน 
 
ทำหนมหม้อแ
D7 
กงสูตรคุณ
Gm 
ยาย
 
ที่เคยทำ
มัดหัวใ
จ 
 
คุณตาคนใ
ต้ให้มารั
กกัน

INSTRU | F | F | Gm | F |
INSTRU | Bb C | Dm | Gm | C | F | Dm D7 |
INSTRU | Gm C | F C | F |

( * , ** )

 
แล้วพี่จะส
Dm 
อน 
 
ทำหนมหม้อแ
D7 
กงสูตรคุณ
Gm 
ยาย
 
ให้น้องทำ
มัดหัวใ
 
หนุ่มเพชรเอาไ
C7 
ว้… 
 
กับสาวเมือ
Bb 
งคอน

เนื้อเพลง
แหลงใต้ไม่ชัด เพราะพี่เพิ่งหัดเมื่อวานนี้
ตั้งแต่เจอน้องคนดี สาวเมืองคอนศรีธรรมราช
หลงรักอย่างแรง อยากบีบแก้มแดงถึงแล้งข้องขัด
แต่ภาษาใจพี่แล้งชัด มันบอกว่ารักรักเธอ รักเธอ

หัดจากเพลงใต้ เพราะไม่มีใครช่วยสั่งสอน
อยากบอกว่ารักอรชร ไม่รู้วิธีพี่แหลงน้องเฮ้อ
แกะเอาจากเพลง เพราะว่าอยู่เครงใจอยู่กับเธอ
พอแหลงได้อีกก็เอาเห้อ พี่บอกรักเธอซะเลยวันนี้

* ไอหนุ่มเมืองเพชร รักเธอเหม็ดใจ
น้องยังแฟนม้าย ถ้าว่ายังม่ายลองแลดูที
ว่าอออ้อ สาวปักใต้หนุ่มเพชรบุรี
ถึงบ้านออกไกลกันอย่างนี้ ก็ใกล้กันที่หัวใจ

** แหลงใต้ไม่ชัด น้องคงต้องหัดให้พี่บ้าง
น้องคงต้องสอนพี่กรีดยาง ถ้าใจยังว่างไม่มีใคร
แล้วพี่จะสอน ทำหนมหม้อแกงสูตรคุณยาย
ที่เคยทำมัดหัวใจ คุณตาคนใต้ให้มารักกัน

( ดนตรี )

( * , **)

แล้วพี่จะสอน ทำหนมหม้อแกงสูตรคุณยาย
ให้น้องทำมัดหัวใจ
หนุ่มเพชรเอาไว้… กับสาวเมืองคอน
เพลง :หนุ่มเมืองเพชร
ศิลปิน :ไชโย ธนาวัฒน์
โหลดเพลงนี้ กด *4985 โทรออกแล้วกด 0
ติดต่องานแสดง : 089-5006725
 โฆษณา