หน้าแรก » แสน นากา » คอร์ดเพลง คิดถึงเธอ – แสน นากา

คอร์ดเพลง คิดถึงเธอ – แสน นากา


INTRO | C G | F | C G | F |

ใจคนไม่
แน่นอน
 
มันยอกย้
อนเหลือเกินนะใ
 
ใจอันไม่เ
ท่าไร
 
จะไปทางไห
นก็มีแต่เรื่องร
าว
 
แต่ใจ
Am 
ฉัน 
 
สับ
สน 
 
วก
วนเพราะคิดถึงเ
ธอ
 
มันพร่ำเ
Am 
พ้อ 
 
ถึงเ
ธอทุกค่ำเ
ช้า

 
* เ
คยลองหักห้
ามใจ
 
ทนไม่ไ
หว 
 
ทำไมไม
่รู้ทั้งวัน
 
ใจคนไม่เห
มือนกัน
 
เธอคิดถึง
ฉันบ้างไหมเล่าค
นดี
 
จากกัน
Am 
ไป 
 
แสนไ
กล 
 
 
มันก็นานหลาย
ปี
 
ไม่ลืม
Am 
เธอ 
 
สักที
ไม่รู้ทำ
ไม

 
** อาจเป็นเพราะ
รักเธอเหลือเ
กิน
 
กินใจคนทนไ
ด้
 
อาจเป็นเพราะ
Am 
รักหมดทั้ง
ใจ
 
ก็เ
ลยไม่เคยลืมเ
ธอ
 
อย่าปล่อยให้
Am 
ฉัน 
 
ละเ
มอถึงเธอข้า
งเดียว
 
อ.. 
 
(คิดถึงเ
ธอ)

INSTRU | C G | F | C G | F |
INSTRU | Am G | F | Am G | F |

( *, **, ** )

 
โอ.. คิดถึงเธ
 
 
โอ.. คิดถึงเธ

เนื้อเพลง
ใจคนไม่แน่นอน
มันยอกย้อนเหลือเกินนะใจ
ใจอันไม่เท่าไร
จะไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราว
แต่ใจฉัน สับสน วกวนเพราะคิดถึงเธอ
มันพร่ำเพ้อ ถึงเธอทุกค่ำเช้า

* เคยลองหักห้ามใจ
ทนไม่ไหว ทำไมไม่รู้ทั้งวัน
ใจคนไม่เหมือนกัน
เธอคิดถึงฉันบ้างไหมเล่าคนดี
จากกันไป แสนไกล มันก็นานหลายปี
ไม่ลืมเธอ สักทีไม่รู้ทำไม

** อาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกิน
เกินใจคนทนได้
อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจ
ก็เลยไม่เคยลืมเธอ
อย่าปล่อยให้ฉัน ละเมอถึงเธอข้างเดียว
( คิดถึงเธอ )

( ดนตรี )

( *, **, ** )

โอ.. คิดถึงเธอ
โอ.. คิดถึงเธอ
ชื่อเพลง : คิดถึงเธอ
ศิลปิน : นา’กา
อัลบั้ม : พลังใจ
แสน นากา - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา