หน้าแรก » บ่าวเทือง » คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ – บ่าวเทือง

คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ – บ่าวเทือง

คอร์ดเพลง : น้ำจันน้ำใจ บ่าวเทือง

คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ - บ่าวเทือง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บ่าวเทือง : น้ำจันน้ำใจ


INTRO | C | Am | F G | C |

 
บบว่าเลงใบจาก
 
อิเป็นเ
Em 
บียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน
Am 
พี่มันคอแจเลื่อน 
 
ขอใ
ห้มี
น้ำทิพย์เมืองมนุษย์
 
แดน
Em 
ดินสุขาวดี
Am 
ดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่
มอารมย์

ใช้ใช้ชีวิต 
 
ก็รู้ว่า
Em 
ผิดศีลข้อที่ 
 
5
Am 
ใช่ว่านักพรตในอาศ
รม
ลมหายใจไอดีกรี
 
โอ้
Em 
แสงตะวันสา
Am 
ยลม
 
แบก
ไว้ทำไมความขื่นขม
 
เลือด
D7 
ลมจะได้แ
ล่น

 
สุ
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
ดื่มค่ำเ
ช้าฆ่าพย
าธิตาย 
 
 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
สน
 
ผู้
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
ตกนรกเห
ล่าชั่วดินแ
ดน 
 
 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
กันต์ 
 
 

INSTRU | Am F | D7 G |
INSTRU | Am F | D7 G | E G |

 
พูด
จาภาษาน้ำจัน 
 
ฟัง
Em 
กันก็เข้าใจ
 
ปล่อ
Am 
ยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่
มมัน
 
ชี
วิตอีกมากมาย
 
ให้เว
Em 
ลาเลื่อนไหลเท่
Am 
านั้น
 
เอาน้ำ
จันชนน้ำจัน 
 
เดี๋ยว
D7 
มันก็ดีเ
อง

 
สุ
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
ดื่มค่ำเ
ช้าฆ่าพย
าธิตาย 
 
 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
สน
 
ผู้
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
ตกนรกเห
ล่าชั่วดินแ
ดน 
 
 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
กันต์..

 
สุราแปลว่า.. แล้วเห
ล่า…


แบบว่าเลงใบจาก
อิเป็นเบียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน
พี่มันคอแจเลื่อน ขอให้มี
น้ำทิพย์เมืองมนุษย์
แดนดินสุขาวดี
ดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่มอารมย์

ใช้ใช้ชีวิต ก็รู้ว่าผิดศีลข้อที่ 5
ใช่ว่านักพรตในอาศรม
ลมหายใจไอดีกรี
โอ้แสงตะวันสายลม
แบกไว้ทำไมความขื่นขม
เลือดลมจะได้แล่น

สุรา… แปลว่าเหล้า
ดื่มค่ำเช้าฆ่าพยาธิตาย
ขึ้นสวรรค์ เสียง่ายดาย
มีนางฟ้า เฝ้านับหมื่นแสน
ผู้ใด… ใครไม่กินเหล้า
ตกนรกเหล่าชั่วดินแดน
ยมทูตผูกตีนแขวน
หัวจุ่ม.. สุมนรกโลกันต์

( ดนตรี )

พูดจาภาษาน้ำจัน ฟังกันก็เข้าใจ
ปล่อยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่มมัน
ชีวิตอีกมากมาย
ให้เวลาเลื่อนไหลเท่านั้น
เอาน้ำจันชนน้ำจัน เดี๋ยวมันก็ดีเอง

สุรา… แปลว่าเหล้า
ดื่มค่ำเช้าฆ่าพยาธิตาย
ขึ้นสวรรค์ เสียง่ายดาย
มีนางฟ้า เฝ้านับหมื่นแสน
ผู้ใด… ใครไม่กินเหล้า
ตกนรกเหล่าชั่วดินแดน
ยมทูตผูกตีนแขวน
หัวจุ่ม.. สุมนรกโลกันต์..

สุราแปลว่า.. แล้วเหล่า…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำจันน้ำใจ (คอร์ด)

คำร้อง : ประเทือง พุทธสุภะ
ทำนอง : ประเทือง พุทธสุภะ
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
 โฆษณา