คอร์ดเพลง อุ๊ยปาตาบอด – บอย อิมเมจิ้น, สายกลาง จินดาสุ

  
Text   

CAPO #2
INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C | G |

 
ยก
C 
มือขึ้นไหว้
Am 
วอน
 
ขอโจ๊คขอ
Dm 
ปอนหื้อมีค
G 
นมา
 
วัน
C 
นี้จะมีก่อ
Am 
หา
 
คนตี่
Dm 
มา 
 
จ้างนว
G 
ดตัว

 
ก๋
C 
านได้คลานไป
Am 
หา
 
แต่อุ๊ย
Dm 
ปาตามองไม่เ
G 
ห็น
 
เลยมาทำง
C 
านจับเส้นจับ
Am 
เอ็น
 
เปิดบ้าน
Dm 
เป็น 
 
ร้านนว
G 
ดตัว

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | G |

 
เปิ้นว่าเ
C 
งินก๊านคนเยี๊ยะ
Am 
กาน
 
เปิ้นว่า
Dm 
สตางค์ก๊านคนข
G 
ยัน
 
ตั๋วอุ๊ย
C 
ปาก่อว่าอุ๊ยจั๊ดไค่
Am 
หมั่น
 
แต่ว่า
Dm 
มันนะบ่มีไผ๋จ้า
G 
งงาน

 
หยั่งวัน
C 
นี้ก่อยังไ
Am 
ม่มี
 
ใครเล
Dm 
ยมาใจ้บริก
G 
าร
 
อุ๊ย
C 
ปานั่งรอหน้า
Am 
บ้าน
 
นั่งรอส
Dm 
ตางค์ 
 
 
G 
เป็นก่าข้า
C 
วแลง

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |

 
จนตะ
F 
วันเกือบจะต
G 
กดิน
 
มีแม่
C 
ญิงขับรถ
Em 
ยนต์มา
Am 
จอด
 
เปิ้นบอก
Dm 
ว่าเปิ้นจะมานว
G 
ดตัว

 
อุ๊ยได้
C 
ยิน 
 
ก่อดี
Am 
ใจ 
 
ใจก่อกึดไ
Dm 
ป 
 
ได้ละบ๋อส
G 
ตางค์
 
นวดครบชั่วโ
C 
มงแล้วอุ๊ยก่อได้ก่า
Am 
จ้าง
 
และนี่ก่อ
Dm 
คือ 
 
G 
ตางค์ก่าแ
C 
ฮง.. 
 
 
C7 

 
แต่พอซวามเงินผ่อก
F 
อย
 
มันหยังเป็นแบงค์ซ
G 
าว
 
พอได้ซวามผ่อก
C 
อย
 
มันหยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
G 
ดียว

INSTRU | C | Am | Dm G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C G |

 
ทะเลยังไ
C 
หว 
 
ใจคนยาก
Am 
หยั่ง
 
ก็รู้ ๆ  
Dm 
กัน 
 
ว่าอุ๊ยปาตาบ
G 
อด
 
หล่อนยังจง
C 
ใจ
 
วางเงินเอาไว้แล้วร้อ
Am 
งบอก
 
ให้อุ๊ย
Dm 
ปาเดินมาเอาเ
G 
งิน

 
แล้วกว่าอุ๊ยจะเ
F 
ดินคลำถึงส
G 
ตางค์
 
กว่าจะ งม ๆ ซ
C 
วาม ๆ ไป
Em 
ตามเสียง
Am 
สาว
 
กว่าฮู้
Dm 
คิงว่ามันเป็นแบงค์ซ
G 
าว..
 
สาวก็จากไปไ
C 
กล..

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |

 
อุ๊ยก่อกั้นฝืนใ
F 
จว่าจะได้ค่ากับข้
G 
าว
 
พอเป็นใบซ
C 
าวอุ๊ยก็
Em 
เลยต้อ
Am 
งอด
 
แต่พอมือซวาม ๆ  
F 
ไป 
 
ไปจับใส่บ่าฟั
G 
กหม่น
 
วันนั้นเลยยังโจ๊
C 
คดี ต๊องได้
Am 
อิ่ม
 
วัน
Dm 
นั้นอุ๊ยเลยได้นอนส
G 
บาย
 
นอนหลับฝั
C 
นดี.. 
 
 
C7 

 
ย้อนอุ๊ยซวามอย่าง
F 
ใด
 
มันก่อเป็นแบงค์ซ
G 
าว
 
อุ๊ยซวามอย่าง
C 
ใด
 
มันก่อยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
G 
ดียว

 
ก่ออุ๊ยซวามอย่าง
F 
ใด
 
มันก่เป็นแบงค์ซ
G 
าว
 
อุ๊ยซวามผ่อดูอย่าง
C 
ใด
 
มันก่อยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
G 
ดียว

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C | G |

 
ไม้ไผ่ต๋า
C 
นักจ่องใจ้แป๋ง
Am 
เกิ๋น
 
คนบ่มี
Dm 
เงินก่จ่องไจ้ฮับจ้
G 
าง
 
สตางค์อุ๊ยบ่
C 
นักละมีบ่าฟักกับหม้อ
Am 
ขาง
 
บ่ามีส
Dm 
ตางค์แต่อุ๊ยยังมีกับข้า
G 
วแลง

 
อุ๊ยปาเล่า
C 
ไป 
 
หัวเราะ
Am 
ไป 
 
ไม่มีคำ
Dm 
ใดต่อว่าหรือพา
G 
ดพิง
 
ถึงหญิงคน
C 
นั้น.. 
 
 
Am 
Dm 
ถึงผู้หญิงคน
G 
นั้น
 
ถึงผู้หญิงคน
C 
นั้น.
Am 
.. 
 
เลย 
Dm 
ฉันก็จึงได้เข้า
G 
ใจ

 
เพราะรอยยิ้มอุ๊ย
F 
ปา 
 
ได้บอกกับ
G 
ฉัน
 
ว่าอุ๊ยผ่านโ
C 
ลกมา
G/B 
นานแสน
Am 
นาน
 
นายจนพอ
F 
รู้ว่าเราควรเบิกบ
G 
าน
 
กับชีวิต
C 
ตน.. 
 
 
C7 
 
เวลาที่เห
F 
ลือเราควรเบิกบ
G 
าน
 
กับชีวิต
C 
ตน.. 
 
 
C7 
 
เพราะผ่านโ
F 
ลกมายาวน
G 
าน
 
อุ๊ยจึงรู้ว่า  
G 
ควร 
 
 
G/A 
เบิก 
 
 
G/B 
บาน
G 
กับ.. 
 
 
G/A 
ชี.. 
 
 
G/B 
วิต.. 
 
 
C 
ตน…


ยกมือขึ้นไหว้วอน
ขอโจ๊คขอปอนหื้อมีคนมา
วันนี้จะมีก่อหา
คนตี่มา จ้างนวดตัว

ก๋านได้คลานไปหา
แต่อุ๊ยปาตามองไม่เห็น
เลยมาทำงานจับเส้นจับเอ็น
เปิดบ้านเป็น ร้านนวดตัว

( ดนตรี )

เปิ้นว่าเงินก๊านคนเยี๊ยะกาน
เปิ้นว่าสตางค์ก๊านคนขยัน
ตั๋วอุ๊ยปาก่อว่าอุ๊ยจั๊ดไค่หมั่น
แต่ว่ามันนะบ่มีไผ๋จ้างงาน

หยั่งวันนี้ก่อยังไม่มี
ใครเลยมาใจ้บริการ
อุ๊ยปานั่งรอหน้าบ้าน
นั่งรอสตางค์ เป็นก่าข้าวแลง

( ดนตรี )

จนตะวันเกือบจะตกดิน
มีแม่ญิงขับรถยนต์มาจอด
เปิ้นบอกว่าเปิ้นจะมานวดตัว

อุ๊ยได้ยิน ก่อดีใจ 
ใจก่อกึดไป ได้ละบ๋อสตางค์
นวดครบชั่วโมงแล้วอุ๊ยก่อได้ก่าจ้าง
และนี่ก่อคือ สตางค์ก่าแฮง..

แต่พอซวามเงินผ่อกอย
มันหยังเป็นแบงค์ซาว
พอได้ซวามผ่อกอย
มันหยังเป็นแบงค์ซาว
เป็นแบงค์ซาว แบงค์ซาวใบเดียว

( ดนตรี )

ทะเลยังไหว ใจคนยากหยั่ง
ก็รู้ ๆ กัน ว่าอุ๊ยปาตาบอด
หล่อนยังจงใจ
วางเงินเอาไว้แล้วร้องบอก
ให้อุ๊ยปาเดินมาเอาเงิน

แล้วกว่าอุ๊ยจะเดินคลำถึงสตางค์
กว่าจะ งม ๆ ซวาม ๆ ไปตามเสียงสาว
กว่าฮู้คิงว่ามันเป็นแบงค์ซาว..
สาวก็จากไปไกล..

( ดนตรี )

อุ๊ยก่อกั้นฝืนใจว่าจะได้ค่ากับข้าว
พอเป็นใบซาวอุ๊ยก็เลยต้องอด
แต่พอมือซวาม ๆ ไป ไปจับใส่บ่าฟักหม่น
วันนั้นเลยยังโจ๊คดี ต๊องได้อิ่ม
วันนั้นอุ๊ยเลยได้นอนสบาย
นอนหลับฝันดี..

ย้อนอุ๊ยซวามอย่างใด
มันก่อเป็นแบงค์ซาว
อุ๊ยซวามอย่างใด
มันก่อยังเป็นแบงค์ซาว
เป็นแบงค์ซาว แบงค์ซาวใบเดียว

ก่ออุ๊ยซวามอย่างใด
มันก่เป็นแบงค์ซาว
อุ๊ยซวามผ่อดูอย่างใด
มันก่อยังเป็นแบงค์ซาว
เป็นแบงค์ซาว แบงค์ซาวใบเดียว

( ดนตรี )

ไม้ไผ่ต๋านักจ่องใจ้แป๋งเกิ๋น
คนบ่มีเงินก่จ่องไจ้ฮับจ้าง
สตางค์อุ๊ยบ่นักละมีบ่าฟักกับหม้อขาง
บ่ามีสตางค์แต่อุ๊ยยังมีกับข้าวแลง

อุ๊ยปาเล่าไป หัวเราะไป 
ไม่มีคำใดต่อว่าหรือพาดพิง
ถึงหญิงคนนั้น..
ถึงผู้หญิงคนนั้น
ถึงผู้หญิงคนนั้น… เลย 
ฉันก็จึงได้เข้าใจ

เพราะรอยยิ้มอุ๊ยปา ได้บอกกับฉัน
ว่าอุ๊ยผ่านโลกมานานแสนนาน
นายจนพอรู้ว่าเราควรเบิกบาน
กับชีวิตตน..
เวลาที่เหลือเราควรเบิกบาน
กับชีวิตตน..
เพราะผ่านโลกมายาวนาน
อุ๊ยจึงรู้ว่า ควรเบิกบาน กับชีวิตตน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อุ๊ยปาตาบอด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง: รงค์ ดรุณ
เรียบเรียง: รงค์ ดรุณ
ร้อง: บอย อิมเมจิ้น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend