คอร์ดเพลง กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ – เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


G 
โฮ.. 
 
โวโว
D 
โฮ.. 
 
 
Em 
กู๊ดไนท์ กู๊ดไนท์ กู๊ดไ
C 
นท์

G 
  แค่ได้ฮู้ว่ามื้อนี้อ้ายยัง
D 
มีเธอ 
 
ก็พร้อมสิเจอกับทุกปัญหา
Em 
  สิได้พ้ออีกกี่ความเหนื่อ
C 
ยล้า 
 
บ่คิดย่าน
G 
  แม้มื้อนี้สองเฮาต้องไก
D 
ลกัน 
 
แต่เธอยังเป็นคนสำคัญ
Em 
  ที่อยู่ในหัวใจของอ้าย.
C 
 
ตลอดเวลา
G 
  และยังกอดเอาไว้ทุ
D 
กคำสัญญา 
 
แม้นบ่ได้
Em 
พ้อหน้า
 
  อ้ายก็
C 
ฮู้อยู่ว่าความฮักนั้นอยู่กับไผ

G 
  กินข้าวแลงแหล่ว
D 
ไป่ 
 
เฮ็ดงานเมื่อ
Em 
ยบ่
 
  ก่อนสินอนก็ฟ่าวมาถ่าอยู่หน้
C 
าจอ
 
  ฮู้บ่น้อว่าอ้ายคิดฮอดหลาย..
 

G 
  หลับตาลงก็ยังคง
D 
ฝันเห็นคนไกล
Em 
  ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไ
C 
นท์
 
  จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..
 

G 
  มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อ
D 
ยบ่
 
  ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอ
Em 
ดหลาย
 
  ก่อนสินอนก็ต้องโทร
C 
ไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝั
G 
นดี 
 
เด้อหล่า
 
  โ
D 
อ๊ย…โอ๊
Em 
ยเด๊น้อ.
C 
..

G 
  และทุกปัญหาเวลาที่เราอยู่ไ
D 
กลแสนไกล
 
  แค่ได้ยินเสียงลมหา
Em 
ยใจ
 
  มันกะซ่อยให้อ้
C 
าย.. โอ้ย ได้บร
G 
รเทา
 
  และทุกรอยยิ้มของอ้ายยังเกิดจากค
D 
วามฮักเฮา
 
  ที่วางอยู่ข้
Em 
างใจของเจ้า.
C 
.. 
 
แพงไว้เผื่ออ้ายแหน่เด้อหล่า

G 
กินข้าวแลงแหล่ว
D 
ไป่ 
 
เฮ็ดงานเมื่อ
Em 
ยบ่
 
ก่อนสินอนก็ฟ่าวมาถ่าอยู่หน้
C 
าจอ
 
ฮู้บ่น้อว่าอ้ายคิดฮอดหลาย..
 

G 
  หลับตาลงก็ยังคง
D 
ฝันเห็นคนไกล
Em 
  ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไ
C 
นท์
 
  จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..
 

G 
  มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อ
D 
ยบ่
 
  ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอ
Em 
ดหลาย
 
  ก่อนสินอนก็ต้องโทร
C 
ไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝั
G 
นดี 
 
เด้อหล่า
 
  โ
D 
อ๊ย…โอ๊
Em 
ยเด๊น้อ.
C 
..

G 
  แค่ได้ฮู้ว่ามื้อนี้อ้ายยัง
D 
มีเธอ…โอ โอ้ โ
Em 
อ้ว
 
  สิได้
C 
พ้ออีกกี่ความเหนื่อยล้า 
 
บ่คิดย่
G 
าน
 
  โอ้ว.. โ
D 
อย.. 
 
โวโว
Em 
โอยย.. 
 
 
C 
เยเย้.. 
 
คิดฮอดหลาย

G 
  หลับตาลงก็ยังคง
D 
ฝันเห็นคนไกล
Em 
  ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไ
C 
นท์
 
  จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..
 

G 
  มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อ
D 
ยบ่
 
  ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอ
Em 
ดหลาย
 
  ก่อนสินอนก็ต้องโทร
C 
ไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝั
G 
นดี 
 
เด้อหล่า
 
D 
อ๊ย…โอ๊
Em 
ยเด๊น้อ.
C 
..

OUTRO | G | D | Em | C |
INSTRU นา นา น้า นา นา นา น่า นาว…
INSTRU ป่า ปา ดั๊บ ปั๊บ ปา ดี๊ ดาว ด่า ดาว
INSTRU กู๊ดไนท์ จุ๊บๆ ฝันดี เด้อหล่า
INSTRU (พูด) กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ ฝันดีจ้า

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ


โฮ.. โวโวโฮ.. กู๊ดไนท์ กู๊ดไนท์ กู๊ดไนท์

แค่ได้ฮู้ว่ามื้อนี้อ้ายยังมีเธอ ก็พร้อมสิเจอกับทุกปัญหา
สิได้พ้ออีกกี่ความเหนื่อยล้า บ่คิดย่าน
แม้มื้อนี้สองเฮาต้องไกลกัน แต่เธอยังเป็นคนสำคัญ
ที่อยู่ในหัวใจของอ้าย.. ตลอดเวลา
และยังกอดเอาไว้ทุกคำสัญญา แม้นบ่ได้พ้อหน้า
อ้ายก็ฮู้อยู่ว่าความฮักนั้นอยู่กับไผ

กินข้าวแลงแหล่วไป่ เฮ็ดงานเมื่อยบ่
ก่อนสินอนก็ฟ่าวมาถ่าอยู่หน้าจอ
ฮู้บ่น้อว่าอ้ายคิดฮอดหลาย..

หลับตาลงก็ยังคงฝันเห็นคนไกล
ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไนท์
จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..

มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อยบ่
ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอดหลาย
ก่อนสินอนก็ต้องโทรไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝันดี เด้อหล่า
โอ๊ย…โอ๊ยเด๊น้อ…

และทุกปัญหาเวลาที่เราอยู่ไกลแสนไกล
แค่ได้ยินเสียงลมหายใจ
มันกะซ่อยให้อ้าย.. โอ้ย ได้บรรเทา
และทุกรอยยิ้มของอ้ายยังเกิดจากความฮักเฮา
ที่วางอยู่ข้างใจของเจ้า… แพงไว้เผื่ออ้ายแหน่เด้อหล่า

กินข้าวแลงแหล่วไป่ เฮ็ดงานเมื่อยบ่
ก่อนสินอนก็ฟ่าวมาถ่าอยู่หน้าจอ
ฮู้บ่น้อว่าอ้ายคิดฮอดหลาย..

หลับตาลงก็ยังคงฝันเห็นคนไกล
ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไนท์
จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..

มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อยบ่
ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอดหลาย
ก่อนสินอนก็ต้องโทรไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝันดี เด้อหล่า
โอ๊ย…โอ๊ยเด๊น้อ…

แค่ได้ฮู้ว่ามื้อนี้อ้ายยังมีเธอ…โอ โอ้ โอ้ว
สิได้พ้ออีกกี่ความเหนื่อยล้า บ่คิดย่าน
โอ้ว.. โอย.. โวโวโอยย.. เยเย้.. คิดฮอดหลาย

หลับตาลงก็ยังคงฝันเห็นคนไกล
ก่อนสินอนกะแค่ได้บอกกู๊ดไนท์
จุ๊บๆฝันดี อ้ายก็มีแฮง..

มื้อนี่เจ้าเฮ็ดงานเหนื่อยบ่
ฮู้บ่น้อว่าเลิฟยู และคิดฮอดหลาย
ก่อนสินอนก็ต้องโทรไป กู๊ดไนท์ จุ๊บๆฝันดี เด้อหล่า
โอ๊ย.. โอ๊ยเด๊น้อ..

นา นา น้า นา นา นา น่า นาว..
ป่า ปา ดั๊บ ปั๊บ ปา ดี๊ ดาว ด่า ดาว
กู๊ดไนท์ จุ๊บๆ ฝันดี เด้อหล่า
(พูด) กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ ฝันดีจ้า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กู๊ดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานศิลปิน : 098-365-3523
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend