หน้าแรก » เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม » คอร์ดเพลง อ้ายมีเหตุผล – เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

คอร์ดเพลง อ้ายมีเหตุผล – เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อ้ายมีเหตุผล – เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

Tune to Eb

INTRO | Bm | F#m | G A | D | Em F#m |
INTRO | Bm A G | Em A | Bm |

Bm 
ฮักที่เจ้าให้มา..มันมี
F#m 
ค่าสำหรับโตอ้าย
อ้ายบ่เ
คยสิทำร้
ายมัน
 
อ้า
Em 
ยนี้แค่เพียงเจียม
ตัว 
 
ก่อนทูน
หัวสิมาพัว
พัน
 
โปรด
Em 
อย่ามาถิ่มความฝันที่อ้ายเลยห
F# 
นา

 
* บ่
Bm 
เคยให้ใจกับไผ 
 
ทั้งหั
F#m 
วใจกะมีแต่เจ้า
ผู้แส่ 
 
ผู้
สาว 
 
บ่เคยสิ
หัวซา
 
แต่ต้อง
Em 
ยอมรับความเป็
F#m 
นจริง
 
เพื่อผู้
Bm 
หญิงที่อ้
ายเห็น
ค่า
 
ให้คนใ
Em 
หม่ที่เขาเข้า
มา 
 
ดูแลให้
Bm 
ดี

 
** สำหรับ
อ้ายแล้วเจ้านั้นมี
ค่า
 
ที่ผ่า
F#m 
นมาอ้ายฮักเจ้
Bm 
าจริง
 
ให้เ
กียรติน้องเป็นผู้ห
ญิง 
 
ที่อ้ายนั้
นมี
 
อยากเอ่ยป
ากเรียกเธอว่าแ
ฟน
 
เดินควง
F#m 
แขนสักครั้งก็ยั
Bm 
งดี
 
อยากให้
ฮู้ว่าที่เฮ็ดแบ
บนี้ 
 
อ้ายมีเห
Bm 
ตุผล

INSTRU | Bm | F#m | G A | D | Em F#m |
INSTRU | Bm A G | Em F#m | Bm |

( *, ** )

 
แค่อยากบ
อกให้น้องเข้า
ใจ
 
อ้ายบ่
F#m 
เคยคบใครหลา
Bm 
ยคน
 
มีแต่เ
จ้าผู้เดียวหน้า
มล 
 
เชื่อใจอ้า
ยเด้อ
 
อ้ายฮักเ
จ้าบ่ได้อี
หลี 
 
ทั้งที่
F#m 
ใจนั้นมีแต่
Bm 
เธอ
 
ยังหวัง
ดีกับน้องเส
มอ 
 
บ่เคยเปลี่ย
Bm 
นใจ
 
ยังหวัง
ดีกับน้องเส
มอ.. 
 
บ่เคยรั
Bm 
กใคร

เนื้อเพลง
ฮักที่เจ้าให้มา..มันมีค่าสำหรับโตอ้าย
อ้ายบ่เคยสิทำร้ายมัน
อ้ายนี้แค่เพียงเจียมตัว ก่อนทูนหัวสิมาพัวพัน
โปรดอย่ามาถิ่มความฝันที่อ้ายเลยหนา

* บ่เคยให้ใจกับไผ ทั้งหัวใจกะมีแต่เจ้า
ผู้แส่ ผู้สาว บ่เคยสิหัวซา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อ้ายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี

** สำหรับอ้ายแล้วเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาอ้ายฮักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อ้ายนั้นมี
อยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินควงแขนสักครั้งก็ยังดี
อยากให้ฮู้ว่าที่เฮ็ดแบบนี้ อ้ายมีเหตุผล

( ดนตรี )

( *, ** )

แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ
อ้ายบ่เคยคบใครหลายคน
มีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามล เชื่อใจอ้ายเด้อ
อ้ายฮักเจ้าบ่ได้อีหลี ทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอ
ยังหวังดีกับน้องเสมอ บ่เคยเปลี่ยนใจ
ยังหวังดีกับน้องเสมอ.. บ่เคยรักใคร
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : เติ้ล เส้นเล็ก
โหลดเสียงรอสาย : *223774
เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
 โฆษณา