หน้าแรก » บุ๊ค ศุภกาญจน์ » คอร์ดเพลง คนผ่านทาง – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนผ่านทาง – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง : คนผ่านทาง บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนผ่านทาง - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บุ๊ค ศุภกาญจน์ : คนผ่านทาง


 
คนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่น่าจด
จำ
 
เธอไม่ต้องถ
ลำ 
 
ตัวมาก็
ได้
 
ทบทวนใหม่อีก
F#m 
ครั้ง 
 
ก่อนมันจะสายเกิน
ไป
 
ก่อนที่หัว
ใจ 
 
เธอต้อง
แย่ไปกว่านี้

 
โฮ.. ฮู้..  
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
กเธอ
 
นะคน
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
าร..

 
ก็แค่.. เ
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเลี้ย
งเธอไม่
ได้
 
ง่าย ๆ จ
บกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
ธอต้องการสั
กหน่อย.. 
 
 
Dm 

 
มองตา
F#m 
ฉัน 
 
มองให้ลึกลง
ไป
 
เผื่อยังไม่มั่น
ใจ 
 
ถามใจเ
ธอดูให้ดี
 
เพลงของ
F#m 
ฉัน เวลามี 4 น
าที
 
ใกล้จะจบลงทุ
กที 
 
กับคำถ
ามคนผ่านทาง

 
โฮ.. ฮู้..  
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
กเธอ
 
นะคน
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
าร..

 
ก็แค่.. เ
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเลี้ย
งเธอไม่
ได้
 
ง่าย ๆ จ
บกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
ธอต้องการสั
กหน่อย..

 
คนผ่านท
าง.
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง..
 
ก็
แค่.. 
 
คนผ่านทาง..

INSTRU | A | E | F#m | D Dm |
INSTRU | A | E/G# | F#m | D | E | E |

 
ก็แค่เลิ
กกันไป มันจะเป็น เฮี่ยอ
E/G# 
ะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเลี้ย
งเธอไม่
ได้..
 
ง่าย ๆ จ
บกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
ธอต้องการสั
กหน่อย..

 
ก็แค่เลิ
กกันไป 
 
มันจะเป็น เฮี่ยอ
E/G# 
ะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเลี้ย
งเธอไม่
ได้..
 
ง่าย ๆ จ
บกันไป มันจะเป็น เ
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
ธอต้องการสั
กหน่อย..

 
คนผ่านท
าง.
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง.. 
 
 


คนอย่างฉัน มันไม่น่าจดจำ
เธอไม่ต้องถลำ ตัวมากได้
ทบทวนใหม่อีกครั้ง ก่อนมันจะสายเกินไป
ก่อนที่หัวใจ เธอต้องแย่ไปกว่านี้

โฮ.. ฮู้.. โฮ.. ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ
นะคนดี ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการ..

กแค่.. เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

มองตาฉัน มองให้ลึกลงไป
เผื่อยังไม่มั่นใจ ถามใจเธอดูให้ดี
เพลงของฉัน เวลามี 4 นาที
ใกล้จะจบลงทุกที กับคำถามคนผ่านทาง

โฮ.. ฮู้.. โฮ.. ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ
นะคนดี ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการ..

กแค่.. เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

คนผ่านทาง… คนผ่านทาง..
กแค่.. คนผ่านทาง..

( ดนตรี )

กแค่เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้..
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

กแค่เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้..
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

คนผ่านทาง… คนผ่านทาง..


รูปภาพคอร์ด คนผ่านทาง – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนผ่านทาง - บุ๊ค ศุภกาญจน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนผ่านทาง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : วงลายดิน / บุ๊ค ศุภกาญจน์
จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)
ติดต่องาน โทร. : 082 126 1623

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา