คอร์ดเพลง รีเจนสู้ – ว.เหจรข้าง

  
Text   

คอร์ดเพลง : รีเจนสู้ ว.เหจรข้าง

คอร์ดเพลง รีเจนสู้ - ว.เหจรข้าง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ว.เหจรข้าง : รีเจนสู้


INTRO | E | E | E |

 
กลางวันผมเป็นผู้บริห
E 
าร
 
แต่พอเลิกง
A 
าน 
 
ผมเ
B 
ป็นขี้เมาค
E 
นหนึ่ง
 
อยู่ห้องทำง
A 
าน 
 
หัว
B 
ใจก็ยังคิ
G#m 
ดถึง
 
แก้ว
C#m 
เดียวที่คอยฉุด
F#m 
ดึง..ให้ใจมีส
B 
มาธิ

 
เปิดบริษัทต้องมีลูกน้
E 
อง
 
บางคนคะน
A 
อง 
 
เห็นเ
B 
ราเป็นเพียงลู
E 
กหมา
 
เงินเดือนจ่า
A 
ยไป 
 
ถอย
B 
คำที่ได้รั
G#m 
บมา
 
เล่น
C#m 
เอาไม่กล้าส
F#m 
บตา 
 
ตก
B 
ลงใครเป็
E 
นลูกจ้าง

 
อยู่ห้องประ
A 
ชุม 
 
หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮ
A 
อล์
 
วันนี้ละห
A 
นอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจ
E 
อกับกู
 
สั่งรีเจ
C#m 
นซี่ 
 
หัวใจพี่รีเจ
C#m 
นสู้
 
ขวดเดียวก็ทำ
F#m 
ให้รู้.. 
 
ว่าเราสู้งานเพีย
B 
งไหน

 
กลางคืนผมเป็นผู้บริเ
E 
หิน
 
กลับบ้านยังเ
A 
ดิน 
 
ทั้
B 
ง ๆ ที่มาร
E 
ถตู้
 
ประชุมแต่เ
A 
ช้า 
 
แค่
B 
คิดก็ยังอ
G#m 
ดสู
 
สิ่ง
C#m 
เดียวที่ใจต้อ
F#m 
งรู้
 
หัว
B 
ใจห้ามรี
E 
เจ
Esus4 
นเศร้า 
 
 
E 

 
CEO ก็คนเหมือนกันใช่ไ
E 
หม
 
CEO ตอนเมายืนไม่ค่อยไ
E 
หว
 
CEO โซดามาเติมได้ไ
E 
หม
 
เจ๊บอกปิดแล้วฉันเลยต้องโ
E 
อ๊ย..

INSTRU | A B | E | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E A | E |

 
อยู่ห้องประ
A 
ชุม 
 
หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮ
A 
อล์
 
วันนี้ละห
A 
นอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจ
E 
อกับกู
 
สั่งรีเจ
C#m 
นซี่ 
 
หัวใจพี่รีเจ
C#m 
นสู้
 
ขวดเดียวก็ทำ
F#m 
ให้รู้.. 
 
ว่าเราสู้งานเพีย
B 
งไหน

 
กลางคืนผมเป็นผู้บริเ
E 
หิน
 
กลับบ้านยังเ
A 
ดิน 
 
ทั้
B 
ง ๆ ที่มาร
E 
ถตู้
 
ประชุมแต่เ
A 
ช้า 
 
แค่
B 
คิดก็ยังอ
G#m 
ดสู
 
สิ่ง
C#m 
เดียวที่ใจต้อ
F#m 
งรู้
 
หัว
B 
ใจห้ามรี
E 
เจ
E 
sus4นเศร้า 
 
 
E 

 
ประชุมแต่เ
A 
ช้า 
 
แค่
B 
คิดก็ยังอ
G#m 
ดสู
 
สิ่ง
C#m 
เดียวที่ใจ
F#m 
ต้องรู้ 
 
 
B 
 
หัวใจห้ามรีเจนเศ
A 
ร้า 
 
 
B 
 
E 


กลางวันผมเปนผู้บริหาร
แต่พอเลิกงาน ผมเปนขี้เมาคนหนึ่ง
อยู่ห้องทำงาน หัวใจกยังคิดถึง
แก้วเดียวที่คอยฉุดดึง..ให้ใจมีสมาธิ

เปิดบริษัทต้องมีลูกน้อง
บางคนคะนอง เหนเราเปนเพียงลูกหมา
เงินเดือนจ่ายไป ถอยคำที่ได้รับมา
เล่นเอาไม่กล้าสบตา ตกลงใครเปนลูกจ้าง

อยู่ห้องประชุม หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮอล์
วันนี้ละหนอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจอกับกู
สั่งรีเจนซี่ หัวใจพี่รีเจนสู้
ขวดเดียวกทำให้รู้.. ว่าเราสู้งานเพียงไหน

กลางคืนผมเปนผู้บริเหิน
กลับบ้านยังเดิน ทั้ง ๆ ที่มารถตู้
ประชุมแต่เช้า แค่คิดกยังอดสู
สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้
หัวใจห้ามรีเจนเศร้า

CEO กคนเหมือนกันใช่ไหม
CEO ตอนเมายืนไม่ค่อยไหว
CEO โซดามาเติมได้ไหม
เจ๊บอกปิดแล้วฉันเลยต้องโอ๊ย..

( ดนตรี )

อยู่ห้องประชุม หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮอล์
วันนี้ละหนอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจอกับกู
สั่งรีเจนซี่ หัวใจพี่รีเจนสู้
ขวดเดียวกทำให้รู้.. ว่าเราสู้งานเพียงไหน

กลางคืนผมเปนผู้บริเหิน
กลับบ้านยังเดิน ทั้ง ๆ ที่มารถตู้
ประชุมแต่เช้า แค่คิดกยังอดสู
สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้
หัวใจห้ามรีเจsus4นเศร้า

ประชุมแต่เช้า แค่คิดกยังอดสู
สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้
หัวใจห้ามรีเจนเศร้า


รูปภาพคอร์ด รีเจนสู้ – ว.เหจรข้าง

คอร์ดเพลง รีเจนสู้ - ว.เหจรข้าง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รีเจนสู้ (คอร์ด)

ขับร้อง/เนื้อร้อง /ทำนอง ว.เหจรข้าง
เรียบเรียง อคิร วงษ์เซ็ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend