คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหตุผลที่ต้องไป กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กล้วย แสตมป์ : เหตุผลที่ต้องไป


INTRO | D | Bm | Em | A |

 
มันเหมือนคนโดนหักห
D 
ลัง
 
มันเจ็บไปทั้งหั
F#m 
วใจ
 
รักแทบเป็นแท
Bm 
บตาย
 
แต่สุดท้
A 
ายแล้วเธอก็เลือ
D 
กเขา
 
ทุ่ม
G 
เท 
 
ให้เ
A 
ธอเหม๊ดใจ
 
กลับเป็น
F#m 
ได้แค่ความว่างเ
Bm 
ปล่า
 
เป็นได้แค่เพี
Em 
ยงเงา 
 
ที่เธอไม่ส
A 
นใจ

 
ให้รักเธอมากแค่ไ
D 
หน
 
สุดท้ายก็ต้อง
F#m 
ผิดหวัง
 
โดนเทใจแ
Em 
ทบพัง
 
แต่จะให้
A 
ยื้อรั้งเธอก็ไ
D 
ม่ไหว
 
ก็
G 
รัก.. 
 
ไม่แ
A 
พ้กัน
 
ก็อยากจ
F#m 
ะรู้มันดีกว่าฉันที่ตร
Bm 
งไหน
 
เธอถึงเลือ
Em 
กไป 
 
เธอถึงเลือ
A 
กมัน

 
แค่อยากจะ
D 
ฟังเหตุ
A 
ผลของคนที่รั
Bm 
กกัน 
 
 
A 
 
แค่อยากจะ
G 
รู้ 
 
ว่าความรัก
A 
นั้นเขาวัดกัน
D 
ที่อะไร 
 
 
D7 
 
ช่วยตอก
G 
ย้ำซ้ำเ
A 
ติมซักที
 
บอกเห
F#m 
ตุผลที่ฉันควรต้อ
Bm 
งไป
 
ว่าเป็นเพราะ
Em 
อะไร.
A 
..จะได้ไม่ค้า
D 
งคา

INSTRU | D A | G D | Bm A | G A |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ให้รักเธอมากแค่ไ
D 
หน
 
สุดท้ายก็ต้อง
F#m 
ผิดหวัง
 
โดนเทใจแ
Em 
ทบพัง
 
แต่จะให้
A 
ยื้อรั้งเธอก็ไ
D 
ม่ไหว
 
ก็
G 
รัก.. 
 
ไม่แ
A 
พ้กัน
 
ก็อยากจ
F#m 
ะรู้มันดีกว่าฉันที่ตร
Bm 
งไหน
 
เธอถึงเลือ
Em 
กไป 
 
เธอถึงเลือ
A 
กมัน

 
แค่อยากจะ
D 
ฟังเหตุ
A 
ผลของคนที่รั
Bm 
กกัน 
 
 
A 
 
แค่อยากจะ
G 
รู้ 
 
ว่าความรัก
A 
นั้นเขาวัดกัน
D 
ที่อะไร 
 
 
D7 
 
ช่วยตอก
G 
ย้ำซ้ำเ
A 
ติมซักที
 
บอกเห
F#m 
ตุผลที่ฉันควรต้อ
Bm 
งไป
 
ว่าเป็นเพราะ
Em 
อะไร.
A 
..จะได้ไม่ค้า
D 
งคา

 
ฉันเพียงแค่อยา
D 
กรู้ 
 
ว่าฉันทำผิดตร
F#m 
งไหน
 
ทำไมนะทำ
Em 
ไม 
 
เธอจึงaทิ้งฉันไปเลือ
D 
กเขา
 
วัน
G 
นี้ 
 
เพิ่งเข้
A 
าใจ 
 
ว่าทำ
F#m 
ดีให้ตายก็สู
Bm 
ญเปล่า
 
เมื่อเธอไม่รั
Em 
กเรา.
A 
.. 
 
ยังไงก็ต้อ
D 
งเจ็บ
 
เมื่อเขาไม่รั
Em 
กเรา 
 
รักให้ต
A 
ายยังไงก็ต้อ
D 
งจบ..


มันเหมือนคนโดนหักหลัง
มันเจ็บไปทั้งหัวใจ
รักแทบเป็นแทบตาย
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกเขา
ทุ่มเท ให้เธอเหม๊ดใจ
กลับเป็นได้แค่ความว่างเปล่า
เป็นได้แค่เพียงเงา ที่เธอไม่สนใจ

ให้รักเธอมากแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง
โดนเทใจแทบพัง
แต่จะให้ยื้อรั้งเธอก็ไม่ไหว
ก็รัก.. ไม่แพ้กัน
ก็อยากจะรู้มันดีกว่าฉันที่ตรงไหน
เธอถึงเลือกไป เธอถึงเลือกมัน

แค่อยากจะฟังเหตุผลของคนที่รักกัน
แค่อยากจะรู้ ว่าความรักนั้นเขาวัดกันที่อะไร
ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมซักที
บอกเหตุผลที่ฉันควรต้องไป
ว่าเป็นเพราะอะไร…จะได้ไม่ค้างคา

( ดนตรี )

ให้รักเธอมากแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง
โดนเทใจแทบพัง
แต่จะให้ยื้อรั้งเธอก็ไม่ไหว
ก็รัก.. ไม่แพ้กัน
ก็อยากจะรู้มันดีกว่าฉันที่ตรงไหน
เธอถึงเลือกไป เธอถึงเลือกมัน

แค่อยากจะฟังเหตุผลของคนที่รักกัน
แค่อยากจะรู้ ว่าความรักนั้นเขาวัดกันที่อะไร
ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมซักที
บอกเหตุผลที่ฉันควรต้องไป
ว่าเป็นเพราะอะไร…จะได้ไม่ค้างคา

ฉันเพียงแค่อยากรู้ ว่าฉันทำผิดตรงไหน
ทำไมนะทำไม เธอจึงทิ้งฉันไปเลือกเขา
วันนี้ เพิ่งเข้าใจ ว่าทำดีให้ตายก็สูญเปล่า
เมื่อเธอไม่รักเรา… ยังไงก็ต้องเจ็บ
เมื่อเขาไม่รักเรา รักให้ตายยังไงก็ต้องจบ..


รูปภาพคอร์ด เหตุผลที่ต้องไป – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหตุผลที่ต้องไป (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน 087-6779393
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend