หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง : เหตุผลที่ต้องไป กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กล้วย แสตมป์ : เหตุผลที่ต้องไป


INTRO | D | Bm | Em | A |

 
มันเหมือนคนโดนหักห
ลัง
 
มันเจ็บไปทั้งหั
F#m 
วใจ
 
รักแทบเป็นแท
Bm 
บตาย
 
แต่สุดท้
ายแล้วเธอก็เลือ
กเขา
 
ทุ่ม
เท 
 
ให้เ
ธอเหม๊ดใจ
 
กลับเป็น
F#m 
ได้แค่ความว่างเ
Bm 
ปล่า
 
เป็นได้แค่เพี
Em 
ยงเงา 
 
ที่เธอไม่ส
นใจ

 
ให้รักเธอมากแค่ไ
หน
 
สุดท้ายก็ต้อง
F#m 
ผิดหวัง
 
โดนเทใจแ
Em 
ทบพัง
 
แต่จะให้
ยื้อรั้งเธอก็ไ
ม่ไหว
 
ก็
รัก.. 
 
ไม่แ
พ้กัน
 
ก็อยากจ
F#m 
ะรู้มันดีกว่าฉันที่ตร
Bm 
งไหน
 
เธอถึงเลือ
Em 
กไป 
 
เธอถึงเลือ
กมัน

 
แค่อยากจะ
ฟังเหตุ
ผลของคนที่รั
Bm 
กกัน 
 
 
 
แค่อยากจะ
รู้ 
 
ว่าความรัก
นั้นเขาวัดกัน
ที่อะไร 
 
 
D7 
 
ช่วยตอก
ย้ำซ้ำเ
ติมซักที
 
บอกเห
F#m 
ตุผลที่ฉันควรต้อ
Bm 
งไป
 
ว่าเป็นเพราะ
Em 
อะไร.
..จะได้ไม่ค้า
งคา

INSTRU | D A | G D | Bm A | G A |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ให้รักเธอมากแค่ไ
หน
 
สุดท้ายก็ต้อง
F#m 
ผิดหวัง
 
โดนเทใจแ
Em 
ทบพัง
 
แต่จะให้
ยื้อรั้งเธอก็ไ
ม่ไหว
 
ก็
รัก.. 
 
ไม่แ
พ้กัน
 
ก็อยากจ
F#m 
ะรู้มันดีกว่าฉันที่ตร
Bm 
งไหน
 
เธอถึงเลือ
Em 
กไป 
 
เธอถึงเลือ
กมัน

 
แค่อยากจะ
ฟังเหตุ
ผลของคนที่รั
Bm 
กกัน 
 
 
 
แค่อยากจะ
รู้ 
 
ว่าความรัก
นั้นเขาวัดกัน
ที่อะไร 
 
 
D7 
 
ช่วยตอก
ย้ำซ้ำเ
ติมซักที
 
บอกเห
F#m 
ตุผลที่ฉันควรต้อ
Bm 
งไป
 
ว่าเป็นเพราะ
Em 
อะไร.
..จะได้ไม่ค้า
งคา

 
ฉันเพียงแค่อยา
กรู้ 
 
ว่าฉันทำผิดตร
F#m 
งไหน
 
ทำไมนะทำ
Em 
ไม 
 
เธอจึงaทิ้งฉันไปเลือ
กเขา
 
วัน
นี้ 
 
เพิ่งเข้
าใจ 
 
ว่าทำ
F#m 
ดีให้ตายก็สู
Bm 
ญเปล่า
 
เมื่อเธอไม่รั
Em 
กเรา.
.. 
 
ยังไงก็ต้อ
งเจ็บ
 
เมื่อเขาไม่รั
Em 
กเรา 
 
รักให้ต
ายยังไงก็ต้อ
งจบ..


มันเหมือนคนโดนหักหลัง
มันเจ็บไปทั้งหัวใจ
รักแทบเป็นแทบตาย
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกเขา
ทุ่มเท ให้เธอเหม๊ดใจ
กลับเป็นได้แค่ความว่างเปล่า
เป็นได้แค่เพียงเงา ที่เธอไม่สนใจ

ให้รักเธอมากแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง
โดนเทใจแทบพัง
แต่จะให้ยื้อรั้งเธอก็ไม่ไหว
ก็รัก.. ไม่แพ้กัน
ก็อยากจะรู้มันดีกว่าฉันที่ตรงไหน
เธอถึงเลือกไป เธอถึงเลือกมัน

แค่อยากจะฟังเหตุผลของคนที่รักกัน
แค่อยากจะรู้ ว่าความรักนั้นเขาวัดกันที่อะไร
ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมซักที
บอกเหตุผลที่ฉันควรต้องไป
ว่าเป็นเพราะอะไร…จะได้ไม่ค้างคา

( ดนตรี )

ให้รักเธอมากแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง
โดนเทใจแทบพัง
แต่จะให้ยื้อรั้งเธอก็ไม่ไหว
ก็รัก.. ไม่แพ้กัน
ก็อยากจะรู้มันดีกว่าฉันที่ตรงไหน
เธอถึงเลือกไป เธอถึงเลือกมัน

แค่อยากจะฟังเหตุผลของคนที่รักกัน
แค่อยากจะรู้ ว่าความรักนั้นเขาวัดกันที่อะไร
ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมซักที
บอกเหตุผลที่ฉันควรต้องไป
ว่าเป็นเพราะอะไร…จะได้ไม่ค้างคา

ฉันเพียงแค่อยากรู้ ว่าฉันทำผิดตรงไหน
ทำไมนะทำไม เธอจึงทิ้งฉันไปเลือกเขา
วันนี้ เพิ่งเข้าใจ ว่าทำดีให้ตายก็สูญเปล่า
เมื่อเธอไม่รักเรา… ยังไงก็ต้องเจ็บ
เมื่อเขาไม่รักเรา รักให้ตายยังไงก็ต้องจบ..


รูปภาพคอร์ด เหตุผลที่ต้องไป – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ต้องไป - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหตุผลที่ต้องไป (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน 087-6779393
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :