คอร์ดเพลง ทำบุญร่วมเฟส – แสงดาว PTmusic

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทำบุญร่วมเฟส แสงดาว PTmusic

คอร์ดเพลง ทำบุญร่วมเฟส - แสงดาว PTmusic

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แสงดาว PTmusic : ทำบุญร่วมเฟส


Bm 
  อันนี้..
 
  ความฮักในชาตินี้ สิผิดหวังกะตามส่าง
 
 
  ชาติหน้าขอโอกาสบ้าง ให้เคียงคู่
 
 
  แต่ผู้เดียว.. เออ.. นี่นออ…
 

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | Em | Em |
INSTRU | Bm D | Em F# | Bm D | Bm | ( 2 Times )

 
อ้าย
Bm 
เข้ามาตั้งฮ้
D 
านความ
Em 
ฮักอยู่หน้าเ
F# 
ฟส
 
บ่ทันเ
Bm 
สร็จอ้ายกะ
D 
ไป 
 
 
Em 
หนีจาก
F# 
กัน
 
เป็นช่วงเ
Bm 
วลาที่มีความ
D 
สุข 
 
แม้
Em 
มันจะแสนสั้น
 
แต่ทางเฟสสัมพันธ์ แต่เหมือนมัน
 
 
เกิดจากชาติที่ผ่
F#m 
านมา

 
ได้
Bm 
โพสต์ 
 
ได้เ
D 
ม้น 
 
ให้
Em 
คนได้เห็นหน้
F# 
าจอ
 
มี
Bm 
แฮงแท่
D 
น้อ 
 
คือจั่ง
Em 
เป็นคนมี
F# 
ค่า
 
แต่
Bm 
มื้อที่อ้ายอินบ็
D 
อก 
 
แทบ
Em 
ช็อคว่าเลิกรา
 
น้ำตา.. กะย้อยมาใส่เ
D 
ฟส

 
บ่ได้
Em 
เฮ็ดบุญนำกับ
F# 
อ้ายแต่ชาติก่อน
 
กรรมกะ
Em 
เลยมาย้อน 
 
ในชาติ
A 
นี้..

 
ได้แค่ทำบุญร่วมเ
D 
ฟส 
 
ร่วมเฟส
 
ร่วมเฟส บ่เสร็จดอกค
F#m 
วามฮัก
 
ได้แค่ทำบุญร่วมเ
D 
ฟส 
 
ร่วมเฟส
 
ร่วมเฟส น้องกะเลยต้องอ
F#m 
กหัก
 
ขอแค่มีโอก
G 
าส 
 
สิขอทำบุญตักบ
A 
าตร
 
กับ
F#m 
อ้ายให้มันคักๆ
 
บ่ต้องห่
G 
วงดอกเด้อที่
A 
รัก ให้ไปสา ไปกับเขา
 
เฮาแค่ทำบุญร่ว
D 
มเฟส..

INSTRU | Bm |

Bm 
เช็ดออกแล้ว ออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
 
เช็ดออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
 
 
ตั้งรับความพ่าย
G 
แพ้สิเฮ็ดไ
A 
ด้แนบ่
Bm 
น้อ
 
ย่านคิดพ้อคนในเฟสที่เคยฝัน คนพาขึ้นส
G 
วรรค์ 
 
 
A 
 
Bm 
 
ชั่วคราว.. น้อคืออ้าย..
 

INSTRU | Bm | ( 8 Times ) | Em | Em |
INSTRU | Bm D | Em F# | Bm D | Bm | ( 2 Times )

 
ได้
Bm 
โพสต์ 
 
ได้เ
D 
ม้น 
 
ให้
Em 
คนได้เห็นหน้
F# 
าจอ
 
มี
Bm 
แฮงแท่
D 
น้อ 
 
คือจั่ง
Em 
เป็นคนมี
F# 
ค่า
 
แต่
Bm 
มื้อที่อ้ายอินบ็
D 
อก 
 
แทบ
Em 
ช็อคว่าเลิกรา
 
น้ำตา.. กะย้อยมาใส่เ
D 
ฟส

 
บ่ได้
Em 
เฮ็ดบุญนำกับ
F#m 
อ้ายแต่ชาติก่อน
 
กรรมกะ
Em 
เลยมาย้อน 
 
ในชาติ
A 
นี้..

 
ได้แค่ทำบุญร่วมเ
D 
ฟส 
 
ร่วมเฟส
 
ร่วมเฟส บ่เสร็จดอกค
F#m 
วามฮัก
 
ได้แค่ทำบุญร่วมเ
D 
ฟส 
 
ร่วมเฟส
 
ร่วมเฟส น้องกะเลยต้องอ
F#m 
กหัก
 
ขอแค่มีโอก
G 
าส 
 
สิขอทำบุญตักบ
A 
าตร
 
กับ
F 
อ้ายให้มันคักๆ
 
บ่ต้องห่
G 
วงดอกเด้อที่
A 
รัก ให้ไปสา ไปกับเขา
 
เฮาแค่ทำบุญร่ว
D 
มเฟส..

Bm 
เช็ดออกแล้ว ออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
 
เช็ดออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
 
 
ตั้งรับความพ่าย
G 
แพ้สิเฮ็ดไ
A 
ด้แนบ่
Bm 
น้อ
 
ย่านคิดพ้อคนในเฟสที่เคยฝัน คนพาขึ้นส
G 
วรรค์.
A 
 
 
Bm 
 
ชั่วคราว.. น้อคืออ้าย..
 

OUTRO | Bm D | Em F# | Bm D | Bm | ( 2 Times )


อันนี้..
ความฮักในชาตินี้ สิผิดหวังกะตามส่าง
ชาติหน้าขอโอกาสบ้าง ให้เคียงคู่
แต่ผู้เดียว.. เออ.. นี่นออ…

( ดนตรี )

อ้ายเข้ามาตั้งฮ้านความฮักอยู่หน้าเฟส
บ่ทันเสร็จอ้ายกะไป หนีจากกัน
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข แม้มันจะแสนสั้น
แต่ทางเฟสสัมพันธ์ แต่เหมือนมัน
เกิดจากชาติที่ผ่านมา

ได้โพสต์ ได้เม้น ให้คนได้เห็นหน้าจอ
มีแฮงแท่น้อ คือจั่งเป็นคนมีค่า
แต่มื้อที่อ้ายอินบ็อก แทบช็อคว่าเลิกรา
น้ำตา.. กะย้อยมาใส่เฟส

บ่ได้เฮ็ดบุญนำกับอ้ายแต่ชาติก่อน
กรรมกะเลยมาย้อน ในชาตินี้..

ได้แค่ทำบุญร่วมเฟส ร่วมเฟส
ร่วมเฟส บ่เสร็จดอกความฮัก
ได้แค่ทำบุญร่วมเฟส ร่วมเฟส
ร่วมเฟส น้องกะเลยต้องอกหัก
ขอแค่มีโอกาส สิขอทำบุญตักบาตร
กับอ้ายให้มันคักๆ
บ่ต้องห่วงดอกเด้อที่รัก ให้ไปสา ไปกับเขา
เฮาแค่ทำบุญร่วมเฟส..

( ดนตรี )

เช็ดออกแล้ว ออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
เช็ดออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
ตั้งรับความพ่ายแพ้สิเฮ็ดได้แนบ่น้อ
ย่านคิดพ้อคนในเฟสที่เคยฝัน คนพาขึ้นสวรรค์
ชั่วคราว.. น้อคืออ้าย..

( ดนตรี )

ได้โพสต์ ได้เม้น ให้คนได้เห็นหน้าจอ
มีแฮงแท่น้อ คือจั่งเป็นคนมีค่า
แต่มื้อที่อ้ายอินบ็อก แทบช็อคว่าเลิกรา
น้ำตา.. กะย้อยมาใส่เฟส

บ่ได้เฮ็ดบุญนำกับอ้ายแต่ชาติก่อน
กรรมกะเลยมาย้อน ในชาตินี้..

ได้แค่ทำบุญร่วมเฟส ร่วมเฟส
ร่วมเฟส บ่เสร็จดอกความฮัก
ได้แค่ทำบุญร่วมเฟส ร่วมเฟส
ร่วมเฟส น้องกะเลยต้องอกหัก
ขอแค่มีโอกาส สิขอทำบุญตักบาตร
กับอ้ายให้มันคักๆ
บ่ต้องห่วงดอกเด้อที่รัก ให้ไปสา ไปกับเขา
เฮาแค่ทำบุญร่วมเฟส..

เช็ดออกแล้ว ออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
เช็ดออกแล้ว น้ำตาที่ไหลหลั่ง
ตั้งรับความพ่ายแพ้สิเฮ็ดได้แนบ่น้อ
ย่านคิดพ้อคนในเฟสที่เคยฝัน คนพาขึ้นสวรรค์..
ชั่วคราว.. น้อคืออ้าย..


รูปภาพคอร์ด ทำบุญร่วมเฟส – แสงดาว PTmusic

คอร์ดเพลง ทำบุญร่วมเฟส - แสงดาว PTmusic

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทำบุญร่วมเฟส (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง :: อ.โชคชัย ศิลารักษ์
เรียบเรียบ :: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend