หน้าแรก » กอล์ฟ สุทธิพงษ์ » คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E G#m | C#m G#m | A E | F#m | B |

 
มก
ราสัญ
G#m 
ญาให้ไว้กับ
C#m 
อ้าย
F#7 
กุมภาธ์วันวาเลนไ
ทน์
 
เจ้าบอกกับอ้
ายสิบ่ถิ่ม
ป๋า
 
มีนาเลย
F#m 
ผ่าน 
 
สองเฮา
C#m 
นั้นยังจำสัญ
F#m 
ญา
 
พอย่
างเข้าเดือนเม
ษา
 
เจ้าจากบ้าน
นาบ่หวนคื
นเฮืน.. 
 
 
E7 

 
พฤษ
ภาน้ำใน
ตาก็เริ่มหลั่ง
C#m 
ไหล
 
มิ
ถุนายนผ่านไ
ป 
 
หัวใ
จอ้ายเริ่มเห
ว่หว้า
 
กรกฎาเลย
F#m 
ผ่าน 
 
บ่มีวี่
C#m 
แววเจ้าคืนก
F#m 
ลับมา
 
สิง
หาเจ้าลืมสัญ
ญา 
 
บ่หวนคืน
มาหาอ้ายคื
อเก่า.. 
 
 

 
เข้าสู่กัน
ยา 
 
ตุ
G#m 
ลาก็เลยผ่
C#m 
านไป
 
พฤศจิ
F#7 
กาอ้ายแทบขาด
ใจ
 
น้องไ
ด้ส่งข่าวคื
นมา
 
สิมีข่า
C#m 
วดีสิ้นปี
C#7 
นี้ปลายเดือน
F#m 
ธันวา
 
เจ้า
บ่จำคำสัญ
ญา 
 
จะเข้าวิ
วาห์กับหนุ่มเศร
ษฐี

INSTRU | E G#m | C#m B | A B | E B |
INSTRU | C#m C#7 | F#m B | E B | E E7 |

 
เสียงสวดเอิ้
นขวัญสะ
บั้นหัวใจอ้า
C#m 
ยนี้ 
 
 
 
น้องค
นดี 
 
มื้อ
นี้ถิ่มอ้ายไ
ปแล้ว
 
เฮ็ดให้อ้ายเจ็
C#m 
บปวด 
 
รวด
C#7 
ร้าวระทมสุด
F#m 
แสน
 
หนึ่ง
ปีที่อ้ายห่วงแ
หน 
 
เจ้าตอบแ
ทนได้เจ็บเจีย
นตาย

 
เสียงสวดเอิ้
นขวัญสะ
บั้นหัวใจอ้า
C#m 
ยนี้ 
 
 
 
น้องค
นดี 
 
มื้อ
นี้ถิ่มอ้ายไ
ปแล้ว
 
เฮ็ดให้อ้ายเจ็
C#m 
บปวด 
 
รวด
C#7 
ร้าวระทมสุด
F#m 
แสน
 
หนึ่ง
ปีที่อ้ายห่วงแ
หน 
 
เจ้าตอบแ
ทนได้เจ็บเจีย
นตาย

 
สิฮักเจ้าหมดลมหา
F#m 
ยใจ 
 
แม่นโดนปาน
ใด๋..
 
อ้ายก็ยังรอ…
 

OUTRO | A | G#m C#m | F#m A | B | B | E |


มกราสัญญาให้ไว้กับอ้าย
กุมภาธ์วันวาเลนไทน์
เจ้าบอกกับอ้ายสิบ่ถิ่มป๋า
มีนาเลยผ่าน สองเฮานั้นยังจำสัญญา
พอย่างเข้าเดือนเมษา
เจ้าจากบ้านนาบ่หวนคืนเฮืน..

พฤษภาน้ำในตาก็เริ่มหลั่งไหล
มิถุนายนผ่านไป หัวใจอ้ายเริ่มเหว่หว้า
กรกฎาเลยผ่าน บ่มีวี่แววเจ้าคืนกลับมา
สิงหาเจ้าลืมสัญญา บ่หวนคืนมาหาอ้ายคือเก่า..

เข้าสู่กันยา ตุลาก็เลยผ่านไป
พฤศจิกาอ้ายแทบขาดใจ
น้องได้ส่งข่าวคืนมา
สิมีข่าวดีสิ้นปีนี้ปลายเดือนธันวา
เจ้าบ่จำคำสัญญา จะเข้าวิวาห์กับหนุ่มเศรษฐี

( ดนตรี )

เสียงสวดเอิ้นขวัญสะบั้นหัวใจอ้ายนี้
น้องคนดี มื้อนี้ถิ่มอ้ายไปแล้ว
เฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวด รวดร้าวระทมสุดแสน
หนึ่งปีที่อ้ายห่วงแหน เจ้าตอบแทนได้เจ็บเจียนตาย

เสียงสวดเอิ้นขวัญสะบั้นหัวใจอ้ายนี้
น้องคนดี มื้อนี้ถิ่มอ้ายไปแล้ว
เฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวด รวดร้าวระทมสุดแสน
หนึ่งปีที่อ้ายห่วงแหน เจ้าตอบแทนได้เจ็บเจียนตาย

สิฮักเจ้าหมดลมหายใจ แม่นโดนปานใด๋..
อ้ายก็ยังรอ…


รูปภาพคอร์ด เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
ดนตรี : อ.นนท์ อมตะ

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา