หน้าแรก » วี ไอวี » คอร์ดเพลง พาเธอหนี – วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง พาเธอหนี – วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง : พาเธอหนี วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง พาเธอหนี - วี ไอวี (V-IV)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วี ไอวี (V-IV) : พาเธอหนี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พาเธอหนี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | C D | G | C D |
INTRO | G | C D | G | D |
INTRO | G | C D | G | C D |
INTRO | G | C D | G | D |

 
จะพาเธอ
หนีไปไหนก็ไ
Em 
ปกัน
 
แต่กลัวแม่เธอ
นั้นจะไม่พอ
ใจ
 
ถ้ามันเป็นอย่า
งนี้มันคงต้องบ้
Em 
าตาย
 
รักกับ
Am 
ฉันได้หม้ายค
นดี
 
รับรักฉันเป็นแฟน
 

INSTRU | G | C D | G | D |

Em 
หัวใจดวงนี้มันรู้
Bm 
สึกไม่ค่อยสบาย
เมื่อเจอกับเ
ธอเมื่อไ
หร่ก็ทุกที
Em 
คิดไปเองอย่างนั้น 
 
 
Bm 
คิดไปเองอย่างนี้
 
อยากจะพ
Am 
าเธอหนี 
 
ไปใ
ห้ไกล

 
ลัวคนทางบ้านเธอจะรั
บไม่ได้
 
ถ้าควบถุง
Bm 
ชนพันนั้นฉันเข้
Em 
าใจ
 
ถ้ามีใ
ครมาทำให้เธอเปลี่ยนหัวใจ
 
มันก็เลยคิดไปเองอย่
างนี้ 
 
 
Bm 
 
Am 
 

 
อยากจะพาเธอ
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
นีไป
 
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง
 

INSTRU | G | C D | G | D |

 
Em 
หวนนาฬิกาสร้อย
Bm 
ทอง 
 
ก็เส้นใหญ่
 
ว่ายังห
ม้ายมี
ทีตอ
นนี้
 
ให้บอกแม่
Em 
น้องแล้วกันว่ารักลู
Bm 
กแม่นิ
 
ถ้าแม่ไม่ย
Am 
อมจะพาหนีแล้
วนะ
 
แล้วค่อยให้คนมาเค
ลียร์ 
 
 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | D |
INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | D |

 
อยากจะพาเธอ
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
นีไป

 
อยากจะพาเธอ
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
นีไป
 
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง..
 

OUTRO | G | C D | G | C D |
OUTRO | G | C D | G | D | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พาเธอหนี


จะพาเธอหนีไปไหนก็ไปกัน
แต่กลัวแม่เธอนั้นจะไม่พอใจ
ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงต้องบ้าตาย
รักกับฉันได้หม้ายคนดี
รับรักฉันเป็นแฟน

( ดนตรี )

หัวใจดวงนี้มันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
เมื่อเจอกับเธอเมื่อไหร่ก็ทุกที
คิดไปเองอย่างนั้น คิดไปเองอย่างนี้
อยากจะพาเธอหนี ไปให้ไกล

กลัวคนทางบ้านเธอจะรับไม่ได้
ถ้าควบถุงชนพันนั้นฉันเข้าใจ
ถ้ามีใครมาทำให้เธอเปลี่ยนหัวใจ
มันก็เลยคิดไปเองอย่างนี้

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง

( ดนตรี )

แหวนนาฬิกาสร้อยทอง ก็เส้นใหญ่
ว่ายังหม้ายมีทีตอนนี้
ให้บอกแม่น้องแล้วกันว่ารักลูกแม่นิ
ถ้าแม่ไม่ยอมจะพาหนีแล้วนะ
แล้วค่อยให้คนมาเคลียร์

( ดนตรี )

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง..


รูปภาพคอร์ด พาเธอหนี – วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง พาเธอหนี - วี ไอวี (V-IV)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พาเธอหนี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน : โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :