หน้าแรก » เต้ย อภิวัฒน์ » คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย – เต้ย อภิวัฒน์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
ายเกินไปเกินที่สิ
A/C# 
ถอน
Bm 
คำว่าฮักออกจากใจตอ
นนี้
ฮู้แล้วว่าบ่มีวิธี 
 
 
ลบเจ้าได้จักเทื่อ

ซ้ำ ๆ วน ๆ อยู่กับคำว่
A/C# 
าฮัก
Bm 
พยายามแบบบ่เคยหยุดพัก
 
ทั้งที่
ฮู้แก่ใจว่ายาก 
 
ความ
ฮักมันขอกันบ่ได้

F#7 
ปราสาทท
Bm 
รายที่ก่อด้วยทราย
 
ใหญ่โตปาน
ได๋ 
 
ถูกน้ำทะเลมาพัดก็ห
าย
 
ว่าสิ
Bm 
ฮู้เฮาเป็นแค่ทราย
 
มันต่างจากเ
ขา 
 
คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไ
หว
 
น้ำ
ตามันไหล.. 
 
หมดแล้ว

 
ถึงมันจะเป็นเ
ฮือก 
 
สุด
A/C# 
ท้าย
Bm 
บ่มีเครื่องส่อยหาย
ใจ
 
มายื้
อชีวิต ฮือ..  
F#m 
ฮือ..
 
ยังก้มหน้า
Em 
เฮ็ด 
 
ในสิ่งที่คิด
 
ถึงฮู้ว่า
ผิด 
 
เพื่อคำว่าฮัก

  ก็ทั้งหัว
A/C# 
ใจ 
 
ให้ไปหมด
Bm 
แล้ว
 
  แต่ยังบ่แ
Am 
คล้ว 
 
พัง
ลงบ่เหลื
อซาก
 
  บ่
F#m 
มีตัวตน 
 
เหตุและ
Em 
ผลง่าย 
 
 
  ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สั
กที
 
  ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..
 

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
ยายามอยากจะเป็นคน
A/C# 
สำคัญ
 
แต่พอ
Bm 
เฮ็ดลงไปมันก็ได้เท่
านั้น
 
ยายามเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการ
 
คือหัวใ
จบ่มียางอาย

F#7 
ปราสาทท
Bm 
รายที่ก่อด้วยทราย
 
ใหญ่โตปาน
ได๋ 
 
ถูกน้ำทะเลมาพัดก็ห
าย
 
ว่าสิ
Bm 
ฮู้เฮาเป็นแค่ทราย
 
มันต่างจากเ
ขา 
 
คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไ
หว
 
น้ำ
ตามันไหล.. 
 
หมดแล้ว

 
ถึงมันจะเป็นเ
ฮือก 
 
สุด
A/C# 
ท้าย
Bm 
บ่มีเครื่องส่อยหาย
ใจ
 
มายื้
อชีวิต ฮือ..  
F#m 
ฮือ..
 
ยังก้มหน้า
Em 
เฮ็ด 
 
ในสิ่งที่คิด
 
ถึงฮู้ว่า
ผิด 
 
เพื่อคำว่าฮัก

  ก็ทั้งหัว
A/C# 
ใจ 
 
ให้ไปหมด
Bm 
แล้ว
 
  แต่ยังบ่แ
Am 
คล้ว 
 
พัง
ลงบ่เหลื
อซาก
 
  บ่
F#m 
มีตัวตน 
 
เหตุและ
Em 
ผลง่าย 
 
 
  ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สั
กที
 
  ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..
 

INSTRU | G | F#m | Em | A |
INSTRU | G | F#m | Em | A | A |

 
ถึงมันจะเป็นเ
ฮือก 
 
สุด
A/C# 
ท้าย
Bm 
บ่มีเครื่องส่อยหาย
ใจ
 
มายื้
อชีวิต ฮือ..  
F#m 
ฮือ..
 
ยังก้มหน้า
Em 
เฮ็ด 
 
ในสิ่งที่คิด
 
ถึงฮู้ว่า
ผิด 
 
เพื่อคำว่าฮัก

  ก็ทั้งหัว
A/C# 
ใจ 
 
ให้ไปหมด
Bm 
แล้ว
 
  แต่ยังบ่แ
Am 
คล้ว 
 
พัง
ลงบ่เหลื
อซาก
 
  บ่
F#m 
มีตัวตน 
 
เหตุและ
Em 
ผลง่าย 
 
 
  ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สั
กที
 
  ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..
 

INSTRU | D A/C# | Bm A |

 
เหตุและ
ผลง่าย ๆ ที่พอเข้าใจ
 
เป็นหยังจึงรับบ่ได้สั
กที..
 
ว่ามันบ่มีวิธีได้ใ
จเขา…


สายเกินไปเกินที่สิถอน
คำว่าฮักออกจากใจตอนนี้
ฮู้แล้วว่าบ่มีวิธี ลบเจ้าได้จักเทื่อ

ซ้ำ ๆ วน ๆ อยู่กับคำว่าฮัก
พยายามแบบบ่เคยหยุดพัก
ทั้งที่ฮู้แก่ใจว่ายาก ความฮักมันขอกันบ่ได้

ปราสาททรายที่ก่อด้วยทราย
ใหญ่โตปานได๋ ถูกน้ำทะเลมาพัดก็หาย
กว่าสิฮู้เฮาเป็นแค่ทราย
มันต่างจากเขา คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหว
น้ำตามันไหล.. หมดแล้ว

ถึงมันจะเป็นเฮือก สุดท้าย
บ่มีเครื่องส่อยหายใจ
มายื้อชีวิต ฮือ.. ฮือ..
ยังก้มหน้าเฮ็ด ในสิ่งที่คิด
ถึงฮู้ว่าผิด เพื่อคำว่าฮัก

ก็ทั้งหัวใจ ให้ไปหมดแล้ว
แต่ยังบ่แคล้ว พังลงบ่เหลือซาก
บ่มีตัวตน เหตุและผลง่าย ๆ
ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที
ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..

( ดนตรี )

พยายามอยากจะเป็นคนสำคัญ
แต่พอเฮ็ดลงไปมันก็ได้เท่านั้น
พยายามเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการ
คือหัวใจบ่มียางอาย

ปราสาททรายที่ก่อด้วยทราย
ใหญ่โตปานได๋ ถูกน้ำทะเลมาพัดก็หาย
กว่าสิฮู้เฮาเป็นแค่ทราย
มันต่างจากเขา คนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหว
น้ำตามันไหล.. หมดแล้ว

ถึงมันจะเป็นเฮือก สุดท้าย
บ่มีเครื่องส่อยหายใจ
มายื้อชีวิต ฮือ.. ฮือ..
ยังก้มหน้าเฮ็ด ในสิ่งที่คิด
ถึงฮู้ว่าผิด เพื่อคำว่าฮัก

ก็ทั้งหัวใจ ให้ไปหมดแล้ว
แต่ยังบ่แคล้ว พังลงบ่เหลือซาก
บ่มีตัวตน เหตุและผลง่าย ๆ
ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที
ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..

( ดนตรี )

ถึงมันจะเป็นเฮือก สุดท้าย
บ่มีเครื่องส่อยหายใจ
มายื้อชีวิต ฮือ.. ฮือ..
ยังก้มหน้าเฮ็ด ในสิ่งที่คิด
ถึงฮู้ว่าผิด เพื่อคำว่าฮัก

ก็ทั้งหัวใจ ให้ไปหมดแล้ว
แต่ยังบ่แคล้ว พังลงบ่เหลือซาก
บ่มีตัวตน เหตุและผลง่าย ๆ
ที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที
ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..

( ดนตรี )

เหตุและผลง่าย ๆ ที่พอเข้าใจ
เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที..
ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา…


รูปภาพคอร์ด เฮือกสุดท้าย – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย - เต้ย อภิวัฒน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เฮือกสุดท้าย (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย
บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
Email: [email protected]
 โฆษณา