คอร์ดเพลง เก่าใคร ใหม่เรา – ตาโอ๋ วงเซอร์

  
Text   

เก่าใคร ใหม่เรา – ตาโอ๋ วงเซอร์


 
จะไม่
F#m 
สนใจอะไ
E 
รๆ
 
ถึงเ
D 
ธอจะเคยเป็นข
A 
องใคร
 
จะไม่
F#m 
สนใจอะไ
E 
รๆ 
 
ทั้ง
D 
นั้น

INSTRU | A | Asus2 | ( 2 Times )

 
คิดหา
F#m 
คนค้นหาสาวบ
E 
ริสุทธิ์
 
มันยากเ
D 
กินกว่างมเข็มใ
A 
นสมุทร
 
แต่อย่างน้
D 
อย 
 
เธอก็มาเจอ
E 
ฉัน
 
ไม่มากก็น้
D 
อย 
 
เธอเองคงรู้สึก
E 
ดี

 
* โฮ้… ถึงเธอจะผ่านใครเขา
A 
มา
 
ไม่สนใจหรอก
C#m 
หนาว่าจะบริ
F#m 
สุทธิ์
 
แค่ใหม่ที่
D 
ฉันทุกอย่างก็
E 
สุดที่ฉันเองพอ
A 
ใจ

 
** จะเก่าใ
D 
ครทำไมไม่ต้องสนใ
E 
จเลย
 
แค่รับ
C#m 
รู้ว่าเธอยังมีฉันค
F#m 
นนี้รู้ไว้
 
ถึงเ
D 
ธอจะเคยเป็นของใ
E 
ครต่อใคร
 
รับ
D 
รู้ไว้เรื่องเดียวได้ไ
E 
หม 
 
แค่ใหม่ที่ฉันก็
A 
พอ

 
จะไป
F#m 
คิดอะไร
E 
ๆ 
 
คนเ
D 
ราย่อมมีวันเผ
A 
ลอไป
 
คน
Bm 
เราย่อมมีวันเผลอใ
E 
จรักใครเหมือน
A 
กัน
 
ที่รู้วัน
Bm 
นี้สวรรค์นำให้
E 
มาเจอ
 
ควรจ
C#m 
ะทำเรื่องดีสัก
F#m 
อย่าง
 
ก่อนที่
D 
ฟ้าจะปิดเส้นท
E 
างของฉันและเ
A 
ธอ 
 
E 
อ้ย…

( *, ** )

INSTRU | D E | D E | C#m F#m | C#m F#m |
INSTRU | D E | D E | A | E |

( * , ** )

 
จะเก่าใ
D 
ครไม่ต้อง
E 
สนใจเธอใหม่ที่ฉัน
A 
ก็พอ

OUTRO | D E | D E | A |

เนื้อเพลง
จะไม่สนใจอะไรๆ
ถึงเธอจะเคยเป็นของใคร
จะไม่สนใจอะไรๆ ทั้งนั้น

( ดนตรี )

คิดหาคนค้นหาสาวบริสุทธิ์
มันยากเกินกว่างมเข็มในสมุทร
แต่อย่างน้อย เธอก็มาเจอฉัน
ไม่มากก็น้อย เธอเองคงรู้สึกดี

* โฮ้….. ถึงเธอจะผ่านใครเขามา
ไม่สนใจหรอกหนาว่าจะบริสุทธิ์
แค่ใหม่ที่ฉันทุกอย่างก็สุดที่ฉันเองพอใจ

** จะเก่าใครทำไมไม่ต้องสนใจเลย
แค่รับรู้ว่าเธอยังมีฉันคนนี้รู้ไว้
ถึงเธอจะเคยเป็นของใครต่อใคร
รับรู้ไว้เรื่องเดียวได้ไหม แค่ใหม่ที่ฉันก็พอ

จะไปคิดอะไรๆ คนเราย่อมมีวันเผลอไป
คนเราย่อมมีวันเผลอใจรักใครเหมือนกัน
ที่รู้วันนี้สวรรค์นำให้มาเจอ
ควรจะทำเรื่องดีสักอย่าง
ก่อนที่ฟ้าจะปิดเส้นทางของฉันและเธอ

( *, ** )

( ดนตรี )

( * , ** )

จะเก่าใครไม่ต้องสนใจเธอใหม่ที่ฉันก็พอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend