หน้าแรก » General » คอร์ดเพลง อยากรู้ – General

คอร์ดเพลง อยากรู้ – General

คอร์ดเพลง : อยากรู้ General

คอร์ดเพลง อยากรู้ - General

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single General : อยากรู้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อยากรู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เพราะฉันมัน
จนเธอก็เลยไม่ส
G#m 
นใจ
 
เธอบอกจะ
C#m 
ไปไหนก็ไปเพราะฉันมันคนบ้าน
G#m 
นอก
 
เธอบอกเด็กเ
ธอไม่ธรรมดาพาขี่รถ
G#m 
เก๋งเที่ยวบาง
C#m 
กอก
 
อยากเป็นแฟน
F#m 
เธอต้องเท่และรวยเธอบอก
ไว้

 
จะเอาอะ
ไรไปสู้เขา 
 
ลำพังตัว
G#m 
เรายังไม่ไหว
 
ที่บ้านก็
F#m 
มีแต่วัวค
วายกับไร่
นา
 
ตกเย็นไม่
มีหรอกชาบูมีแต่
G#m 
ปลาทูกับน้ำ
C#m 
ปลา
 
เธอบอกขอ
F#m 
ลาเหม็นกลิ่นโค
ลนสาบค
วาย

 
โอ้ยยยมันเ
จ็บเจ็บเจ็บเจ็บ 
 
 
G#m 
เจ็บจะตา
C#m 
ยแล้ว
 
ทนเจ็บไม่ไ
F#m 
หวเพราะคนใจร้
ายอย่างเ
ธอ
 
รู้ตัวเอง
ดีว่าไม่คู่ควร.
G#m 
..ไปรัก
C#m 
เธอแต่ว่า
F#m 
เธอ 
 
 

 
อยากรู้จ
ริงๆ 
 
ว่ากามเทพต
G#m 
นไหน
 
ส่งเธอลง
F#m 
มามาเอาดวง
ใจฉันไ
 
แล้วเธอก็ไ
ปกับเจ้าชาย.
G#m 
.. 
 
กระเป๋า
C#m 
ตังใหญ่
F#m 
ทิ้งฉันเอาไว้.
.. 
 
ให้เสียใจคนเดียว

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |

 
รักใ
ครกะดูเบ้าหน้าตัวเอง
G#m 
ดา
 
ผิดหวังขึ้นมากะกูนี่
F#m 
ละ.. 
 
หัวใ

 
โอ้ยยยมันเ
จ็บเจ็บเจ็บเจ็บ 
 
 
G#m 
เจ็บจะตา
C#m 
ยแล้ว
 
ทนเจ็บไม่ไ
F#m 
หวเพราะคนใจร้
ายอย่างเ
ธอ
 
รู้ตัวเอง
ดีว่าไม่คู่ควร.
G#m 
..ไปรัก
C#m 
เธอแต่ว่า
F#m 
เธอ 
 
 

 
อยากรู้จ
ริงๆ 
 
ว่ากามเทพต
G#m 
นไหน
 
ส่งเธอลง
F#m 
มามาเอาดวง
ใจฉันไ
 
แล้วเธอก็ไ
ปกับเจ้าชาย.
G#m 
.. 
 
กระเป๋า
C#m 
ตังใหญ่
F#m 
ทิ้งฉันเอาไว้.
..

 
อยากรู้จ
ริงๆ 
 
ว่ากามเทพต
G#m 
นไหน
 
ส่งเธอลง
F#m 
มามาเอาดวง
ใจฉันไ
 
แล้วเธอก็ไ
ปกับเจ้าชาย.
G#m 
.. 
 
กระเป๋า
C#m 
ตังใหญ่
F#m 
ทิ้งฉันเอาไว้.
.. 
 
ให้เสียใจคนเดียว

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |

 
รักใ
ครกะดูเบ้าหน้าตัวเอง
G#m 
ดา
 
ผิดหวังขึ้นมากะกู
F#m 
นี่ละ 
 
หัวใ
จ..


เพราะฉันมันจนเธอก็เลยไม่สนใจ
เธอบอกจะไปไหนก็ไปเพราะฉันมันคนบ้านนอก
เธอบอกเด็กเธอไม่ธรรมดาพาขี่รถเก๋งเที่ยวบางกอก
อยากเป็นแฟนเธอต้องเท่และรวยเธอบอกไว้

จะเอาอะไรไปสู้เขา ลำพังตัวเรายังไม่ไหว
ที่บ้านก็มีแต่วัวควายกับไร่นา
ตกเย็นไม่มีหรอกชาบูมีแต่ปลาทูกับน้ำปลา
เธอบอกขอลาเหม็นกลิ่นโคลนสาบควาย

โอ้ยยยมันเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บจะตายแล้ว
ทนเจ็บไม่ไหวเพราะคนใจร้ายอย่างเธอ
รู้ตัวเองดีว่าไม่คู่ควร…ไปรักเธอแต่ว่าเธอ

อยากรู้จริงๆ ว่ากามเทพตนไหน
ส่งเธอลงมามาเอาดวงใจฉันไป
แล้วเธอก็ไปกับเจ้าชาย… กระเป๋าตังใหญ่
ทิ้งฉันเอาไว้… ให้เสียใจคนเดียว

( ดนตรี )

รักใครกะดูเบ้าหน้าตัวเองดา
ผิดหวังขึ้นมากะกูนี่ละ.. หัวใจ

โอ้ยยยมันเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บจะตายแล้ว
ทนเจ็บไม่ไหวเพราะคนใจร้ายอย่างเธอ
รู้ตัวเองดีว่าไม่คู่ควร…ไปรักเธอแต่ว่าเธอ

อยากรู้จริงๆ ว่ากามเทพตนไหน
ส่งเธอลงมามาเอาดวงใจฉันไป
แล้วเธอก็ไปกับเจ้าชาย… กระเป๋าตังใหญ่
ทิ้งฉันเอาไว้…

อยากรู้จริงๆ ว่ากามเทพตนไหน
ส่งเธอลงมามาเอาดวงใจฉันไป
แล้วเธอก็ไปกับเจ้าชาย… กระเป๋าตังใหญ่
ทิ้งฉันเอาไว้… ให้เสียใจคนเดียว

( ดนตรี )

รักใครกะดูเบ้าหน้าตัวเองดา
ผิดหวังขึ้นมากะกูนี่ละ หัวใจ..


รูปภาพคอร์ด อยากรู้ – General

คอร์ดเพลง อยากรู้ - General

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อยากรู้ (คอร์ด)

Beat : ( แบงค์ ธนากร )
เนื้อร้อง: GENERAL
 โฆษณา