หน้าแรก » แต้ ศิลา » คอร์ดเพลง ลบ – แต้ ศิลา

คอร์ดเพลง ลบ – แต้ ศิลา


INTRO | D | Bm | D | Bm | A | A |

  ในความทรงจำยังคง
Bm 
ย้ำเตือนอยู่
 
  ไม่
รู้ต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกน
านไหม
  ยังคงคิดถึงแต่เรื่องเดิ
Bm 
ม ๆ เก่า ๆ
 
  มันเ
หงาเหลือเกินหั
วใจ

Bm 
  จะทำยังไงก็หัว
F#m 
ใจนั้นยังเจ็บ
 
  ไม่อ
าจจะลืมเ
ธอเลยได้
ลง
Bm 
  ยังคงร่ำร้องคร่ำ
F#m 
ครวญเสมอ
 
  ทั้งที่
Em 
รู้ดีเธอไม่ย้อนคืน
มา..

 
อยากจะ
ลบเธอออกจากหัวใ
 
พยายามเท่าไ
Bm 
หร่
 
แต่ทำไ
มยังทำไม่ไ
ด้ 
 
ยังเหมือ
นเดิม
 
ยิ่งแต่เ
จ็บปวด
ช้ำ 
 
ตอก
F#m 
ย้ำ 
 
ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ให้
Em 
ทรมานลึกจนสุดใ
จ.. 
 
ไม่ล
บเลือน

  การกระ
ทำ 
 
ทุก
F#m 
ความ
Bm 
รู้สึก
Em 
  ในส่วน
ลึกยังห่วง
หา
  ยังคงต้องก
าร 
 
ถึง
F#m 
แม้รู้ดี
Bm 
ว่า..
 
  
Em 
เธอไม่กลับมา..เห
มือนเดิม
 
  เธอไม่รักกันแ
ล้ว 
 
โว้
โว..

INSTRU | Bm | F#m | G A | D |
INSTRU | Bm | F#m | Em | A |

 
อยากจะ
ลบเธอออกจากหั
วใจ
 
พยายามเท่าไ
Bm 
หร่..
 
แต่ทำไ
มยังทำไม่ไ
ด้ 
 
ยังเหมือ
นเดิม
 
ยิ่งแต่เ
จ็บปวด
ช้ำ 
 
ตอก
F#m 
ย้ำ 
 
ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ให้
Em 
ทรมานลึกจนสุดใ
จ..

 
อยากจะ
ลบเธอออกจากหั
วใจ
 
พยายามเท่าไ
Bm 
หร่..
 
แต่ทำไ
มยังทำไม่ไ
ด้ 
 
ยังเหมือ
นเดิม
 
ยิ่งแต่เ
จ็บปวด
ช้ำ 
 
ตอก
F#m 
ย้ำ 
 
ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ให้
Em 
ทรมานลึกจนสุดใ
จ.. 
 
ไม่ล
บเลือน

 
ต้อง
Em 
ทรมานนานสักเท่
าไร..
 
ถึงจะลื
มเธอ..


ในความทรงจำยังคงย้ำเตือนอยู่
ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหม
ยังคงคิดถึงแต่เรื่องเดิม ๆ เก่า ๆ
มันเหงาเหลือเกินหัวใจ

จะทำยังไงก็หัวใจนั้นยังเจ็บ
ไม่อาจจะลืมเธอเลยได้ลง
ยังคงร่ำร้องคร่ำครวญเสมอ
ทั้งที่รู้ดีเธอไม่ย้อนคืนมา..

อยากจะลบเธอออกจากหัวใจ
พยายามเท่าไหร่
แต่ทำไมยังทำไม่ได้ ยังเหมือนเดิม
ยิ่งแต่เจ็บปวดช้ำ ตอกย้ำ ซ้ำเติม
ให้ทรมานลึกจนสุดใจ.. ไม่ลบเลือน

การกระทำ ทุกความรู้สึก
ในส่วนลึกยังห่วงหา
ยังคงต้องการ ถึงแม้รู้ดีว่า..
เธอไม่กลับมา..เหมือนเดิม
เธอไม่รักกันแล้ว โว้โว..

( ดนตรี )

อยากจะลบเธอออกจากหัวใจ
พยายามเท่าไหร่..
แต่ทำไมยังทำไม่ได้ ยังเหมือนเดิม
ยิ่งแต่เจ็บปวดช้ำ ตอกย้ำ ซ้ำเติม
ให้ทรมานลึกจนสุดใจ..

อยากจะลบเธอออกจากหัวใจ
พยายามเท่าไหร่..
แต่ทำไมยังทำไม่ได้ ยังเหมือนเดิม
ยิ่งแต่เจ็บปวดช้ำ ตอกย้ำ ซ้ำเติม
ให้ทรมานลึกจนสุดใจ.. ไม่ลบเลือน

ต้องทรมานนานสักเท่าไร..
ถึงจะลืมเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลบ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : แต้ ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฏา กงจักร
คอร์ด ลบ - แต้ ศิลา
 โฆษณา